Starptautiskās konkurētspējas veicināšana (tūrisms)

Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumi Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi"

Informatīvs materiāls par atbalsta pasākumu šeit.

No 01.12.2017 stājas spēkā grozījumi MK noteikumos Nr. 678

Galvenās izmaiņas:

 1. Projekts papildināts ar divām jaunām aktivitātēm, par kurām atbalstu var saņemt tikai komersanti, biedrības vai nodibinājumi:
  1. dalība tirdzniecības misijās, nosakot, ka tirdzniecības misijas mērķim ir jāatbilst Latvijas prioritārajiem tūrisma sektoriem (darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms)
  2. darījumu tūrisma pasākumu organizēšana Latvijā:
   • attiecināmās izmaksas - telpu nomas un tehniskā aprīkojuma izmaksas; ēdināšanas izmaksas; transporta pakalpojumu izmaksas Latvijā darījuma tūrisma pasākuma dalībnieku kopīgai pārvadāšanai starp darījuma tūrisma pasākuma norises vietām
   • maksimāli pieļaujamā atbalsta summa vienā darījumu tūrisma pasākumā Latvijā ir ne vairāk kā 50 euro par vienu darījuma tūrisma pasākuma dalībnieku (ārzemnieku)
   • darījuma tūrisma pasākums Latvijā ilgst vismaz 3 dienas
   • darījuma tūrisma pasākumā piedalās vismaz 150 dalībnieki (ārzemnieki)
 2. Atbalsta intensitāte:
Atbalsta darbībaIntensitāte
Dalība starptautiskajā izstādē ar individuālu stendu80%
Dalība starptautiskajās konferencēs/semināros ar prezentāciju vai stendu80%
LIAA organizētie nacionālie stendi (transporta izdevumiem)80%
Dalība tirdzniecības misijās60% (ja dalība pirmo reizi, tad 80%) 
Darījuma tūrisma pasākuma organizēšana10%


Vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja tūrisma nozares atbalsta saņēmējs pretendē uz atbalstu dalībai LIAA organizētās Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs vai saņemt LIAA konsultatīvos pakalpojumus (tajā skaitā Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību konsultācijas), ir jāslēdz Līgums par atbalsta saņemšanu (uzņēmējdarbība)

Noslēgtie līgumi projekta "Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā" ietvaros līdz 2017.gada 31.decembrim

► Atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” ietvaros
Vizuālās indentitātes prasības
► Līgums par atbalsta saņemšanu
► Maksājuma pieprasījums finansējuma saņemšanai
► Atbalstāmās aktivitātes

2016.gada 26.aprīlī ir noslēgta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru kā Sadarbības iestādi un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru kā Finansējuma saņēmēju, par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” īstenošanas nosacījumiem un kārtību.

Projekta mērķis ir attīstīt Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju prioritārajos tūrisma sektoros- darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms. Projekta aktivitātes ir vērstas gan uz tūrisma nozares profesionāļu, gan tūristu auditoriju informēšanu mērķa tirgos. Projekta aktivitāšu īstenošana veicinās Latvijas atpazīstamību, Latvijas tūrisma pakalpojumu eksportu un tūrismā iesaistīto pušu savstarpējo sadarbību un koordināciju.

Projekta ietvaros līdz 2017.gada 31.decembrim ir īstenotas šādas aktivitātes- organizēta dalība ar nacionālo stendu 14 starptautiskajās tūrisma izstādēs mērķa tirgos, organizētas 8 tūrisma mārketinga un reklāmas kampaņas, izdoti tūrisma informācijas materiāli, nodrošināta Latvijas tūrisma portāla attīstība un papildināšana, organizēta 105 iepazīšanās vizīte ārvalstu tūrisma operatoriem un žurnālistiem, sniegta informācija par Latvijas tūrisma piedāvājumu 62 specializētājos tūrisma veicināšanas pasākumos, īstenots 22 ārvalstu tūristu piesaistes pasākumi Latvijas novados un 21 darījumu un pasākumu tūrisma piesaistes pasākums, sniegts atbalsts komersantiem dalībai 206 individuāli izvēlētās tūrisma izstādēs, konferencēs un semināros.

Projekta kopējais finansējums ir 20 957 125,19 euro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 17 813 505,08, valsts budžeta finansējums- 2 185 242,11 euro, privātais, pašvaldību un plānošanas reģionu līdzfinansējums- 958 378 euro. Projektu plānots īstenot līdz 2023. gada 31. decembrim.

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv, vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -19.00, Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs).