Atbalsta saņēmēja atbilstības nosacījumi pašvaldībām, plānošanas reģioniem un ostu pārvaldēm

  • pašvaldībai, plānošanas reģionam vai ostu pārvaldei nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu un citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro

  • pašvaldība, plānošanas reģions vai ostu pārvalde finansējuma saņēmējam nav sniegusi nepatiesu informāciju vai tīši maldinājusi saistībā ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanu

  • pašvaldība, plānošanas reģions vai ostu pārvalde var saņemt atbalstu par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības*. Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros kalendāra gadā nepārsniedz 66 666 euro

  • pašvaldība, plānošanas reģions vai ostu pārvalde atbalstu dalībai LIAA organizētajā nacionālajā stendā starptautiskās izstādēs ārvalstīs var saņemt, ja piedāvājums atbilst izstādes specifikai, stenda koncepcijai un mērķa tirgum, kurā tiek organizēta izstāde

  • pašvaldība un plānošanas reģions atbalstu dalībai LIAA organizētajā nacionālajā stendā starptautiskās tūrisma izstādēs ārvalstīs var saņemt, ja tā dalība veicina Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju un pašvaldības vai plānošanas reģiona piedāvātais galamērķis atbilst izstādes specifikai

* Pašvaldības vai plānošanas reģiona projekts, kas neietver saimnieciskas darbības, ir tāds, piemēram, kas iesniegts dalībai nacionālā stendā starptautiskā tūrisma izstādē, un pašvaldība vai plānošanas reģions pārstāv savu administratīvo teritoriju kā tūrisma galamērķi, nereklamējot konkrētus mazos vai vidējos komersantus, kas darbojas vai sniedz pakalpojumus atbilstošajā teritorijā, t.i., projektā gala labuma guvēji nav tieši minami vai uzskaitāmi, jo labumu gūst visa pašvaldība vai plānošanas reģions.

Ostu pārvaldes projekts, kas neietver saimnieciskas darbības, ir tāds, piemēram, kurš iesniegts atbalsta nodrošināšanai dalībai Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītē ārvalstī, kurā ostas pārvalde pārstāv publiski teritoriālas intereses t.i. ne tikai kā teritorija, kurā atrodas kuģu piestātnes un ar to saistītā infrastruktūra, bet arī kā daudz lielāka teritorija (ietver pilsētu vai novadu, kurā tā atrodas un mērķēts uz specifisku segmentu) ar iespējām jaunu ražotņu izveidei. Tā pārstāv publiskas intereses, lai radītu labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi visiem mazajiem un vidējiem komersantiem, kas darbojas vai gatavojas uzsākt savu darbību ne tikai tās teritorijā vai saistībā ar tās teritoriju, bet arī pieguļošajās teritorijās. Piemēram, kad ostu pārvalde popularizē starptautisku loģistikas koridoru. Šajā gadījumā nav iespējams identificēt konkrētu gala labuma guvēju, kurš varētu saņemt tiešu atbalstu, un ostu pārvaldes dalība veicina labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi Latvijā. Turklāt, ostu pārvaldes dalība aktivitātē nedublē pašvaldības vai plānošanas reģiona pārstāvību, jo ostu pārvalde uzrunā atsevišķu mērķa segmentu.

Atbalstāmās aktivitātes pašvaldībām, plānošanas reģioniem un ostu pārvaldēm: