Atbalsts "Jaunuzņēmumu dalība izstādēs, konferencēs un tiešajās vizītēs ārvalstīs"

Pieteikumu atlase 4. kārtas ietvaros noslēgusies 2020. gada 31. janvārī.

Infografika par atbalsta programmu un pieteikuma iesniegšanu

Atbalstu var saņemt jaunuzņēmumi ar augstas izaugsmes potenciālu, kuru pamatdarbība ir saistīta ar mērogojamu biznesa modeļu un inovatīvu produktu izstrādi, ražošanu vai attīstību*.

Pasākuma ietvaros tiks segtas komandējuma izmaksas (vienam komersantam ne vairāk kā divām personām), kas saistītas ar dienas naudu, naktsmītnēm, starpvalstu un starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksām; starptautiskās izstādes vai konferences organizatoru noteiktās izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar dalības maksu, ekspozīcijas laukumu, stendu īri, u.c.; pievienotās vērtības nodoklis, ja atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem nodokļu un nodevu jomā komersants to nevar atgūt pilnā vai daļējā apmērā.

Vienam jaunuzņēmumam maksimāli pieejamais atbalsts – 4 000,00 EUR, finansējuma intensitāte – 70%.  Atbalstāmo darbību īstenošanas termiņš ir no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

Uzsaukumā kopējais pieejamais finansējums 400 00,00 EUR. Finansējums tiek piešķirts LIAA īstenotā projekta Nr.1.2.1.2/16/I/001 “Tehnoloģiju pārneses programma” ietvaros.

Atbalsts tiks sniegts atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumiem Nr.692 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2.pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi”.

Projektu iesniegumus var iesniegt LIAA, Klientu apkalpošanas nodaļā darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00 (trešdienās līdz plkst. 18.00) vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai sūtot uz elektroniskā pasta adresi liaa@liaa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā).

Informācija par aktivitāti ir pieejama LIAA mājas lapas www.liaa.gov.lv sadaļā „Fondi”. Klienti par neskaidrajiem jautājumiem ir aicināti vērsties LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā pa tālruni 67039499, klātienē – Pērses ielā 2, Rīgā (1.stāvā) vai e-pastu – startup@liaa.gov.lv.

*KAS VAR PRETENDĒT UZ ATBALSTU?

  • jaunuzņēmums*, kas ir izstrādājis inovatīvu** produktu;
  • jaunuzņēmums atbilst mikro, mazā un vidējā komersanta statusam;
  • komercdarbība tiek veikta pirmos piecus gadus kopš uzņēmuma  reģistrēšanas komercreģistrā;
  • līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim ir veicis pieteiktās biznesa idejās pamatā esošā produkta vai tehnoloģijas izstrādes darbus vai tam uz pieteikuma iesniegšanas brīdi ir intelektuālā īpašuma tiesības  uz pieteiktās biznesa idejas pamatā esošo inovatīvo produktu vai tehnoloģiju  un šīs tiesības būs spēkā visā atbalsta sniegšanas periodā (piemēram, ir izstrādāts tā saucamais MVP (minimum viable product), prototips, paraugs, modelis vai makets, izstrādāti jauni algoritmi, paņēmieni vai cita veida know-how, kas ir biznesa idejas produkta vai tehnoloģijas pamatā un liecina par produkta mērķtiecīgu virzīšanu tirgū;
  • jaunuzņēmuma un to saistīto un partnerkomercsabiedrību ieņēmumi no saimnieciskās darbības pēdējā pārskata periodā kopā nav sasnieguši 300 000,00 EUR;
  • iepriekš piešķirtā de minimis atbalsta summa pēdējo trīs gadu laika posmā nepārsniedz 200 000,00 EUR.

* Jaunuzņēmums ir kapitālsabiedrība ar augstas izaugsmes potenciālu, kuras pamatdarbība ir saistīta ar mērogojamu biznesa modeļu un inovatīvu produktu izstrādi, ražošanu vai attīstību.

** Inovatīvs produkts ir prece vai pakalpojums ar augstu pievienoto, citstarp tehnoloģisko, vērtību, kas nodrošina noteiktas jaunas preces vai pakalpojuma attīstību vai arī esošas preces vai pakalpojuma būtisku uzlabojumu.

Atbalsta apraksts

Atbalstāmās darbības

Atbalsts un attiecināmās izmaksas

Atbalsta pieteikumu iesniegšana

Atbalsta pieteikumu vērtēšana

Atbalsta līguma projekts

Noslēgtie līgumi

► Maksājuma pieprasījums

Jautājumi un atbildes

Noderīga informācija