De minimis

Eiropas Komisija ir ieviesusi minimālā apjoma jeb tā saucamā de minimis atbalsta  jēdzienu, kas nosaka, ka atbalsta projekti par mazām summām, kuriem faktiski nav ietekmes uz konkurenci un tirdzniecību starp dalībvalstīm, netiek pakļauti vispārējām komercdarbības atbalsta kontroles prasībām. Par de minimis atbalstu tiek uzskatīts atbalsts, kas nepārsniedz 200000 EUR. Minēto 200000 EUR bruto summu nedrīkst pārsniegt trīs fiskālo gadu laika posmā.

De minimis veidlapa | Atjaunots 05.02.2016.

Saistošie normatīvie akti:

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1407/2013 (2013. gada 18. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam

Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumi Nr.740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi" 

Vēršam uzmanību, ka atbalsta saņēmējs uzskaites veidlapas de minimis atbalsta piešķiršanai glabā 10 gadus no dienas, kad tas saņēmis pēdējo de minimis atbalstu.