POLARIS process

Ārvalstu investīciju piesaiste Latvijā līdz šim ir realizēta kā aktīvs atbalsts ārvalstu investoriem, kas izrādījuši interesi vai jau pieņēmuši lēmumu investēt Latvijā. Tāpat ir popularizētas iespējas investēt Latvijā starptautiskos investīciju forumos un biznesa semināros valsts amatpersonu vizīšu laikā. 

Lai padarītu investīciju piesaisti aktīvāku, plānveidīgu un efektīvāk izlietotu pieejamos, ierobežotos finanšu līdzekļus, tika izstrādāta unikāla metodika mērķtiecīgai investīciju piesaistei. Attiecīgā metodika tika nosaukta par POLARIS procesu.

POLARIS procesa metodika paredz:

1. Noteikt investīciju mērķa nozares, kurās Latvijā jau ir pieredze, infrastruktūra un iestrādes, kā arī tās, kas būs perspektīvas tuvākajā nākotnē. Šobrīd POLARIS procesa ietvaros par mērķa nozarēm, kurās veicināma investīciju piesaiste, ir atzītas šādas nozares:

  • metālapstrāde, mašīnbūve, elektronika;
  • kokapstrāde (augstas pievienotas vērtības apakšnozares);
  • tranzīts un loģistika;
  • informācijas tehnoloģijas;
  • veselības aprūpe;
  • dzīvības zinātnes (angļu val. Life Sciences) (farmācija, biotehnoloģijas cilvēka veselības, veterinārijas un agrobiotehnoloģiju nozarēs);
  • zaļās tehnoloģijas (angļu val. Greentech).

2. Apkopot un aktualizēt Latvijā pieejamās zināšanās, tas ir, jaunākos atklājumus ar mērķa nozarēm saistītājās zinātņu sfērās, pētniecībā, kā arī progresīvākos Latvijā jau strādājošo komercsabiedrību produktus un sasniegumus.

3. Piedāvāt ārvalstu investoriem projektus, kas sagatavoti, izmantojot Latvijā pieejamo zinātnisko bāzi, pieredzi un stratēģiskos resursus (piemēram, dabas resursi, novietojums, darbaspēks u.tml.). POLARIS process paredz arī savlaicīgu ārvalstu investoru datubāzes veidošanu. Tādēļ paralēli projektu sagatavošanai, kas veikta Latvijā, ārvalstīs tiek mērķtiecīgi atlasītas tās komercsabiedrības un investīciju fondi, kas jau strādā Latvijas izvēlētajā mērķa nozarē.

4. Koordinēt sadarbību starp Latvijas valsts, pašvaldību iestādēm, privātā sektora pārstāvjiem (komercsabiedrības un nozaru asociācijas) un zinātniskā sektoru pārstāvjiem (universitātes un izpētes institūti), lai:

  • sekmētu jauno investīciju projektu virzību;
  • savlaicīgi novērstu radušās problēmas, tādējādi apliecinot Latvijas patiesu ieinteresētību palīdzēt investoram un atvieglot projekta īstenošanu Latvijā;
  • apsekotu īstenotos projektus nolūkā noskaidrot investoru apmierinātību un ieteikumus biznesa vides uzlabošanai. 

POLARIS procesa īstenošana neaptur un neizslēdz LIAA iepriekš veiktās aktivitātes investīciju piesaistē. Tās tiek turpinātas līdzšinējos apjomos un, papildinātas ar POLARIS procesa pasākumiem, ļauj būtiski paaugstināt Latvijas konkurētspēju ārējo tiešo investīciju piesaistē.

Vairāk informācijas POLARIS procesu šeit.