Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi

Ārējās tirdzniecības semināru organizēšana Latvijā
Informatīvā atbalsta nodrošināšana ārējās tirdzniecības semināros Latvijas uzņēmēju zināšanu paplašināšanā par būtiskiem jautājumiem un aktualitātēm ārējā tirdzniecībā un uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšana ārvalstu tirgos. Ārējās tirdzniecības semināri tiek organizēti par konkrētu ārvalstu tirgu visām nozarēm, dažkārt arī konkrētām nozarēm. Turklāt ārējās tirdzniecības semināri visbiežāk tiek organizēti ienākošo konkrētās valsts biznesa delegāciju vai arī kombinētās – ārvalstu politiskās un biznesa delegācijas ietvaros, tādējādi jau sniedzot iespēju Latvijā klātienē pārrunāt potenciālās sadarbības iespējas ar konkrētiem ārvalstu partneriem. Vienlaicīgi ārējās tirdzniecības semināros tiek aplūkoti nozīmīgi ārējas tirdzniecības jautājumi, sertifikācijas, muitas jautājumi konkrētai nozarei, kā arī piesaistīti konkrētās jomas ārvalstu lektori, sniegta aktuālākā un praktiskā informācija par jaunumiem un tendencēm ārvalstu tirgos.

Ārvalstu kompāniju biznesa sadarbības piedāvājumu/ pieprasījumu izplatīšana Latvijā
LIAA no ārvalstu kompānijām, ārvalstu vēstniecībām Latvijā, LV vēstniecībām ārvalstīs, ārvalstu institūcijām un organizācijām saņem pieprasījumus informācijas sniegšanai par Latvijas komersantiem, zinātniskajām institūcijām vai augstskolām kas var piedāvāt atbilstoša profila Latvijas produktus vai izvietot pasūtījumus, vai ir ieinteresēti sadarbībai.

LIAA, pārzinot Latvijas komersantus, zinātniskās institūcijas un augstskolas un to iespējas un intereses, pārsūta šos pieprasījumus atbilstoša profila Latvijas komersantiem vai citiem potenciālajiem sadarbības partneriem, saņem no Latvijas puses informāciju par interesi sadarbībai un informē Ārvalstu kompānijas par potenciālajiem sadarbības partneriem Latvijā. LIAA seko līdzi sākotnējai komunikācijai, nepieciešamības gadījumā pēc pieprasījuma gatavo un nosūta papildus informāciju. Ja ārvalstu kompānija ir izrādījusi interesi, gatavo tās vizīti Latvijā, lai satiktu potenciālos sadarbības partnerus no Latvijas puses.

Atbalsts ārvalstu kompānijām potenciālo investīciju projektu realizācijai Latvijā
Atbalsts nepieciešamo biznesa kontaktu veidošanā, informācijas sniegšanā par nodokļiem, izmaksām, likumiem un citiem biznesa vides aspektiem; dažādu piedāvājumu sagatavošana - piemērotas vietas atrašana, zemes, ēkas u.c. izvērtēšana; atbalsts kontaktos ar pašvaldībām un valsts iestādēm potenciālo investīciju projektu īstenošanas gaitā; vizīšu organizēšana uz Latviju; konsultatīvs atbalsts uzņēmuma reģistrācijai projektu realizācijas laikā un pēcapkalpošanā.

Biznesa kontaktu dibināšana Latvijas komersantiem ārvalstīs
Dalībai nacionālajos stendos LIAA veic dalībnieku atlasi, izstādes stenda rezervāciju, piedāvā dalībniekiem noteikta izmēra bezmaksas laukumu un iespēju informāciju izvietot izstādes katalogā, organizē nacionālā stenda uzbūvi, kā arī darbu izstādes stendā, konsultē loģistikas jautājumu risināšanai, sniedz konsultatīvo atbalstu, gatavojoties izstādei, uzrunājot potenciālos partnerus, veic tiešā mārketinga kampaņu un organizē tikšanās stendā, kā arī atbilstoši pieprasījumam un iespējām organizē papildus biznesa programmu (informatīvi semināri, kompāniju apmeklējumi, divpusējās tikšanās/kontaktbiržas).

LIAA veic tirdzniecības misiju, tai skaitā Latvijas augstu valsts amatpersonu vizīšu ietvaros, plānošanu, dalībnieku atlasi, programmas organizēšanu, iekļaujot tajā biznesa forumus, seminārus, divpusējās tikšanās ar potenciālajiem partneriem, kas atbilst dalībnieka profilam un iepriekš norādītajiem potenciālā sadarbības partnera kritērijiem, organizē kompāniju apmeklējumus, kā arī orgnizē vai sniedz ieteikumus par uzturēšanos un transportu. 

Gatavojot biznesa tikšanās programmas, tai skaitā individuālas, atbilstoši pieprasījumam tiek veikta potenciālo sadarbības partneru atlase no datu bāzēm un sniegtas konsultācijas:

  • par tirgus izmēru, struktūru, dalībniekiem, cenām, preču izplatīšanas kanāliem, loģistikas jautājumiem, konkurentiem, biznesa kultūru, ja šī informācija ir publiski pieejama;
  • par eksporta piedāvājuma, profila vai prezentācijas sagatavošanu;
  • par potenciālo sadarbības partneru profilu sagatavošanu.

Eksporta semināru organizēšana Latvijā
Informatīvā atbalsta nodrošināšana semināros Latvijas uzņēmēju zināšanu paplašināšanā par būtiskiem jautājumiem un aktualitātēm ārējā tirdzniecībā un uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšana ārvalstu tirgos. Informatīvie semināri tiek organizēti par konkrētu ārvalstu tirgu visām nozarēm, konkrētai nozarei par kādu konkrētu tirgu. Tāpat arī organizējam informatīvus, izglītojošus seminārus kādā konkrētā jomā, kas palīdz celt uzņēmēju konkurētspēju ārējos tirgos un eksporta prasmju seminārus uzņēmumiem bez vai ar nelielu eksporta pieredzi. Plašs un daudzpusīgs ir LIAA piedāvāto informatīvo semināru klāsts, kuros tiek aplūkoti visi būtiskākie eksporta elementi, piesaistīti konkrētās jomas ārvalstu lektori – konkrētās jomas eksperti, sniegta aktuālākā informācija par jaunumiem un tendencēm ārvalstu tirgos.

Informācijas un konsultācijas Latvijas komercsabiedrībām par jautājumiem saistībā ar Eiropas Savienības uzņēmējdarbības vidi, tiesībām uzņēmējdarbības jomā, ES programmām, t.sk. par pētniecības un inovāciju programmu Horizont 2020
Informatīvais atbalsts un konsultācijas komersantiem par būtiskiem uzņēmējdarbības aspektiem ES vienotajā tirgū (piemēram, par publisko iepirkumu, CE marķējumu, standartizāciju, vides drošību u.c.). Konsultācijas jautājumos par ES tiesībām (ES normatīvo aktu ieviešanas nosacījumi, ES valstu nacionālā likumdošana, u.c.). Informācijas sniegšana par Eiropas Savienības (ES) programmām (t.sk. Horizon 2020), iniciatīvām, šo programmu pieejamo finansējumu projektu attīstībai, partneru meklēšanu gan Latvijā, gan ārvalstīs, izmantojot Eiropas Biznesa atbalsta tīklu.

Informatīvi semināri par aktuāliem ES uzņēmējdarbības aspektiem un tiesībām, Eiropas Savienības (ES) programmām.

Informācija un konsultācijas par ārējās tirdzniecības jautājumiem
LIAA pārstāvji ārvalstīs un Eksporta veicināšanas nodaļas projektu vadītāji sniedz gan mutiskas konsultācijas, gan noformētas rakstiski:

  • par tirgus izmēru, struktūru, dalībniekiem, cenām, preču izplatīšanas kanāliem, loģistikas jautājumiem, konkurentiem, biznesa kultūru, ja šī informācija ir publiski pieejama;
  • par eksporta piedāvājuma, profila vai prezentācijas sagatavošanu;
  • par potenciālo sadarbības partneru profilu sagatavošanu.

Konsultācijas tiek sniegtas gan saņemot pieprasījumu e-pastā, gan tiekoties ar komersantiem klātienē, tai skaitā LIAA organizēto pasākumu ietvaros (nacionālajos stendos, tirdzniecības misijās, biznesa forumos, kontaktbiržās).

Ja konsultācijas sniegšanas laiks, vai tās sagatavošanai nepieciešamais laiks ir mazāks par 1 darba stundu, tad konsultācijas tiek sniegtas jebkuram komersantam un bez maksas. Ja konsultācijas sniegšanas laiks, vai tās sagatavošanai nepieciešamais laiks pārsniedz 1 darba stundu, tad pakalpojums ir maksas pakalpojums. Šis maksas pakalpojums var tikt sniegts kā deminimis atbalsts, ja komersants ar LIAA ir noslēdzis atbalsta līgumu, atbilstoši MK 2015.g. 1. decembris noteikumiem Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi".

Informācijas sniegšana par pieejamo Valsts un Eiropas Savienības atbalstu uzņēmējdarbības un inovācijas attīstībai
Informācijas sniegšana par LIAA administrētajām Eiropas Savienības fondu atbalsta programmām, to mērķiem, uzdevumiem, par iespējām pieteikties finansējuma saņemšanai, par projekta iesnieguma sagatavošanu, projekta ieviešanu, noslēguma pārskata sagatavošanu un citiem saistītajiem jautājumiem. Informācijas sniegšana par citu iestāžu piedāvātajām atbalsta programmām komersantiem un ideju autoriem. 

Informācijas sniegšana par uzņēmējdarbības uzsākšanu un uzņēmējdarbības vidi Latvijā
Vispārīgas informācijas sniegšana par uzņēmējdarbības uzsākšanu un uzņēmējdarbības vidi Latvijā.

Informācijas sniegšana un konsultācijas par inovāciju, tehnoloģiju pārnesi un jaunuzņēmumu darbību
Padziļinātas informācijas sniegšana ideju autoriem, uzņēmumiem (tai skaitā jaunuzņēmumiem), un zinātniekiem par inovāciju, tehnoloģiju pārneses procesu un jaunuzņēmumu darbību, kā arī par rīkotajiem pasākumiem un atbalsta programmām (tai skaitā atbalstu ārvalstu investoru piesaistei), to mērķiem, uzdevumiem, par iespējām pieteikties finansējuma saņemšanai, par projekta iesnieguma sagatavošanu, projekta ieviešanu, noslēguma pārskata sagatavošanu.

Inkubācijas atbalsts
Aktivitātes, kuru mērķis ir uzņēmējdarbības veicināšana, piemēram, apmācības, konsultācijas biznesa izaugsmes veicināšanai, komersantam nepieciešamo pakalpojumu līdzfinansēšana biznesa inkubatorā izvirzīto mērķu sasniegšanai, grantu piešķiršana pakalpojumu, iekārtu vai izejmateriālu iegādei.

Pirmsinkubācijas atbalsts
Aktivitātes, kuru mērķis ir biznesa idejas sākotnējā novērtējuma izstrāde, biznesa prasmju un iemaņu apguve.

Reklāmas izvietošana informatīvajos materiālos
Komunikācijas un vizuālās atpazīstamības veicināšana ārējās tirdzniecības un uzņēmējdarbības uzsākšanas veicināšanai.

Tikšanās programmu sagatavošana ārvalstu kompānijām preču un pakalpojumu realizācijai Latvijā
Informatīvā atbalsta nodrošināšana ārvalstu kompānijām par atbilstošo nozari kopumā, Latvijas tirgus specifiku, tirdzniecības jautājumiem, mērķtiecīgu potenciālo sadarbības partneru atlase Latvijā, uzrunāšana un tikšanās programmu sastādīšana, norādot konkrētos sadarbības virzienus, produkcijas nepieciešamību un uzņēmumu tiešos kontaktus.  Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīti konkrētās jomas vietējie eksperti, īpaši par ievedmuitas jautājumiem, sertifikāciju, PVD jautājumiem u. tmldz. Ārvalstu kompāniju piedāvājumi, ja tā ir atklāta informācija, tiek publicēti EXIM publiskajā datu bāzē http://www.exim.lv/ .