Projekts "Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēma"

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) 2018. gada 22. maijā ir noslēgusi vienošanos par projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/026 “Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēma” īstenošanu. Projekts tiek realizēts  Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumu Nr. 653 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi” ietvaros.

Projekta kopējais finansējuma apjoms ir 500 000 eiro, no kuriem 425 000 eiro ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums, bet 75 000 eiro veido valsts budžeta finansējums. Īstenošanas termiņš ir 36 mēneši.

Projekts “Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēma” tiek realizēts, lai veicinātu Latvijas uzņēmēju konkurētspēju ārvalstu tirgos un ārvalstu un vietējo investīciju piesaisti. Tas paredz uzlabot potenciālo un esošo eksportētāju un investoru informētību par eksporta un investīciju jomas aktualitātēm, palielināt LIAA darbinieku produktivitāti un pilnveidot klientu apkalpošanas procesus, kā arī samazināt eksportētājiem un investoriem slogu informācijas iegūšanas procesā un saziņā ar LIAA.

Plānots, ka projektam būs šādi rezultāti: izveidotajā informācijas sistēmā reģistrēto komercsabiedrību skaits 2023. gadā sasniegs 1000, LIAA piedāvāto padziļināto konsultāciju skaits palielināsies līdz 70%, unikālo apmeklētāju skaits, kas informācijas ieguvei izmanto informācijas sistēmu, būs 150 000, bet apmeklētāju skaits, kas piekļuvuši informācijas sistēmas piedāvātajiem pakalpojumiem no valsts pakalpojumu portāla komersantu sadaļas sasniegs 12 775.

Projekta īstenošanas statuss 2019. gada 3. jūnijā

Ir veikta Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēmas (EIIS) izstrādes iepirkuma organizēšanai nepieciešamās dokumentācijas izstrāde, pašlaik norisinās konkursa procedūra ar sarunām par informācijas sistēmas izstrādi. Papildus ir saskaņots līguma projekts par EIIS vadības un administrēšanas pakalpojumiem.

Projekta īstenošanas statuss 2018. gada 3. decembrī

Lai nodrošinātu projektā paredzētās darbības, ir īstenotas vairākas aktivitātes atbilstoši noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem. Ir izstrādāti biznesa procesi un biznesa prasību apraksti, kā arī turpinās darbs pie Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēmas (EIIS) izstrādes iepirkuma organizēšanai nepieciešamās dokumentācijas izstrādes. Tāpat ir nodrošinātas normatīvajos aktos noteiktās un spēkā esošās ES publicitātes prasības, projekta īstenošanas vietā izvietojot informatīvo plakātu.