Trauksmes cēlēji

Trauksmes celšanas likums, kas stājies spēkā 2019. gada 1. maijā, palīdz Latvijas iedzīvotājiem novērst pārkāpumus, pirms nodarīts kaitējums sabiedrības interesēm, vienlaikus aizsargājot trauksmes cēlējus no nelabvēlīgām sekām.

Trauksmes cēlējs ir fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Trauksmes cēlējs nav juridiska persona vai persona, kura informāciju sniedz anonīmi vai norāda pseidonīmu, nevis savu vārdu.

Trauksmes celšana ir iespēja veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu organizāciju darbību publiskajā un privātajā sektorā, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.
Trauksmes celšana nav nepatiesu ziņu sniegšana, ziņošana par personīgu interešu aizskārumu vai valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana.
Lai tiktu veidotas drošas un efektīvas iekšējās trauksmes celšanas sistēmas, Valsts kanceleja ir izstrādājusi vadlīnijas, ar kurām var iepazīties šeit

Kas ir kompetentā institūcija, kurai ziņot par iespējamo pārkāpumu?

Kompetentā institūcija ir iestāde, kurai ir attiecīgais pilnvarojums un tiesības pārbaudīt trauksmes cēlēja ziņojumā norādītās informācijas patiesumu un vērsties pret pārkāpējiem.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras kompetencē ir izskatīt trauksmes cēlēju ziņojumus par pārkāpumiem eksporta, ārējās tirdzniecības, investīciju, uzņēmējdarbības attīstības, inovācijas, tūrisma jomā.

Kā var iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā?

Lai sniegtu informāciju, jāizmanto Valsts kancelejas izstrādātā Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa.

Ziņojumu var:

  • sūtīt uz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras  trauksmes cēlēju e-pastu: trauksme@liaa.gov.lv, ziņojumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
  • nosūtīt uz oficiālo elektronisko adresi, ziņojumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
  • iesniegt portālā www.latvija.lv izmantojot pakalpojumu “Iesniegums iestādei”;
  • iesniegt papīra formā, sūtot pa pastu uz adresi: Pērses iela 2, Rīga,  LV-1442;
  • izteikt vai iesniegt klātienē (pirms tam lūdzam zvanīt uz tālruni 67039402 vai 67039406 un vienoties par tikšanās laiku). Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (eID karte)).

Ja trauksmes cēlēja ziņojums nebūs par jautājumiem, kas ir LIAA kompetencē, tas, izmantojot drošu sūtīšanas veidu, tiks pārsūtīts kompetentās iestādes trauksmes cēlēju kontaktpersonai, par to informāciju sniedzot arī trauksmes cēlējam.

Atbilde trauksmes cēlējam tiks sūtīta uz norādīto pasta adresi kā ierakstīta vēstule vai arī uz oficiālo elektronisko adresi.

Ziņojumi, kas tiks iesniegti elektroniski bez droša elektroniskā paraksta vai neizmantojot portālā www.latvija.lv pieejamos autentifikācijas līdzekļus, tiks izskatīti, nodrošinot personas, kuras vārdā ziņojums iesniegts, identitātes aizsardzību, taču trauksmes cēlēja statuss iesniedzējam piešķirts netiks.