LIAA biznesa inkubatoru stends nozaru izstādēs

LIAA biznesa inkubatoru Inkubācijas programmas (INK) dalībnieki (turpmāk – Klients) aicināti pieteikties dalībai stendā “Magnetic Latvia Biznesa inkubatori” izstādēs Latvijā 2020. gadā! Piedaloties inkubatoru kopstendā, Klients iegūst sava produkta redzamību un atpazīstamību nozaru izstādēs Latvijā, zināšanas par produkta pārdošanu un izstāžu dalības labo praksi inkubatora rīkotā seminārā pirms izstādes, izstādes apmeklētāju un nozares pārstāvju atgriezenisko saiti, kā arī sadarbības iespējas produkta virzīšanai tirgū.

Izstāžu saraksts 
Datums
Izstāde
Norises vieta
Kontaktpersona
Pieteikšanās
21.08.-23.08.2020.
Starptautiskais izstāžu centrs BT 1, Ķīpsalas iela 8, Rīga
Pieteikšanās slēgta
09.09.-12.09.2020.
Starptautiskais izstāžu centrs BT 1, Ķīpsalas iela 8, Rīga
Pieteikšanās slēgta
02.10.-04.10.2020.
Starptautiskais izstāžu centrs BT 1, Ķīpsalas iela 8, Rīga
Pieteikšanās pagarināta līdz 12.07.2020.
15.10.-16.10.2020.
Starptautiskais izstāžu centrs BT 1, Ķīpsalas iela 8, Rīga
Pieteikšanās pagarināta līdz 12.07.2020.
23.10.-25.10.2020.
Starptautiskais izstāžu centrs BT 1, Ķīpsalas iela 8, Rīga
Pieteikšanās slēgta
06.11.-08.11.2020.
Starptautiskais izstāžu centrs BT 1, Ķīpsalas iela 8, Rīga
Pieteikšanās pagarināta līdz 12.07.2020.
26.11.-28.11.2020.
Starptautiskais izstāžu centrs BT 1, Ķīpsalas iela 8, Rīga
Pieteikšanās pagarināta līdz 12.07.2020.

Biznesa inkubatoru stends katrā izstādē uzņem 7 dalībniekus.

Stenda izstrādi, izstādes dalības un dalībnieku koordinēšanu organizē LIAA Biznesa inkubatoru departaments.

Klienta dalības un stenda izmaksas uzskata klienta de minimis. Finansējums kopstenda īstenošanai 100% apmērā sedz ERAF projekts nr. 3.1.1.6/I/001 “Reģionālie biznesa inkubatori un Radošo industriju inkubators”.

Ar eksponēšanos saistītos izdevumus (eksponātu transportēšanas, naktsmītnes, ceļa u.c. izdevumi) Klients sedz pats.

Stendā nav atļauta reklāmas baneru izvietošana. Citus izvietojamos eksponātus, inventāru, mārketinga u.c. materiālus klients saskaņo ar izstādes projektu vadītāju pirms dalības izstādē.

Tirdzniecība stendā skaidras un bezskaidras naudas norēķinu veidā nav atļauta. Stenda dalībnieki aicināti izmantot vizītkartes, izdales materiālus, banerus vai citus mazformāta vizuālus materiālus, iepriekš saskaņojot ar stenda projekta vadītāju, ar norādi uz uzņēmuma e-komercijas platformu.

Pārtikas nozares izstādēs dalībnieks, kurš plāno produktu degustāciju, ir atbildīgs par normatīvo aktu ievērošanu, pārtikas uzglabāšanu atbilstošā temperatūrā, produktu derīguma termiņu un marķējumu, tai skaitā informāciju par alergēniem. Uzņēmumam ir jābūt reģistrētam Pārtikas un veterinārajā dienestā, kā arī dalībniekam jāuzrāda dokumenti par obligātajām veselības pārbaudēm.

Dalībnieku atlasi dalībai stendā veic biznesa inkubatora projektu vadītājs, ņemot vērā dalībnieka pieteikuma anketā (Typeform) sniegto produkta aprakstu, publicitātes foto un tīmekļa saites, izstādē sasniedzamos mērķus u.c. informāciju. Dalību stendā apstiprina tiem uzņēmumus, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu pēc atlases kritērijiem.

Atlases kritēriji
Kritērijs
Punkti
Apraksts
1.
Produkta/pakalpojuma atbilstība izstādes koncepcijai
2 – produkts/pakalpojums atbilst izstādes specifikai
1 – produkts/pakalpojums daļēji atbilst izstādes specifikai
0 – produkts/pakalpojums neatbilst izstādes specifikai
* Ja vērtējums ir 0 punkti, pieteikums netiek tālāk izskatīts
2.
Produkta/pakalpojuma detalizēts apraksts
4 – uzņēmums ir sniedzis skaidru un izsmeļošu produkta/pakalpojumu aprakstu. Ir norādījis mājaslapu vai sociālos tīklus, kur var atrast informāciju par produktu/pakalpojumu, vai ir pievienojis produkta/pakalpojuma vizuālo materiālu, kas ļauj spriest par produkta/pakalpojuma atbilstību/gatavību izstādei
3 - uzņēmums ir sniedzis daļēju produkta/pakalpojumu aprakstu, taču ir norādījis mājaslapu vai sociālos tīklus, kur var atrast informāciju par produktu/pakalpojumu, vai ir pievienojis produkta/pakalpojuma vizuālo materiālu, kas ļauj spriest par produkta/pakalpojuma atbilstību/gatavību izstādei
2 – uzņēmums ir sniedzis skaidru un izsmeļošu produkta/pakalpojumu aprakstu, taču nav norādījis informācijas avotus (mājaslapa, sociālie tīkli) un nav pievienojis vizuālo materiālu, kas ļauj spriest par produkta/pakalpojuma atbilstību/gatavību izstādei
1 – uzņēmums ir sniedz daļēju vai nepilnīgu produkta/pakalpojuma aprakstu. Norādītie informācijas avoti (mājaslapa, sociālie tīkli vai vizuālais materiāls) neļauj pārliecināties par produkta/pakalpojuma atbilstību/gatavību izstādei
0 – uzņēmums ir sniedz daļēju vai nepilnīgu produkta/pakalpojuma aprakstu.  Nav norādījis informācijas avotus (mājaslapa, sociālie tīkli) un nav pievienojis vizuālo materiālu
3.
Produkta attīstības stadija
4 – produkts/pakalpojums tiek ražots un ir pieejams tirgū
3 - produkts/pakalpojums ir notestēts, ir uzsākta ražošana un tas šobrīd tiek virzīts tirgū
2 - produkts/pakalpojums ir notestēts, tuvākajā laikā tiks uzsākta ražošana un virzīšana tirgū
1 – produktam/pakalpojumam ir izveidots prototips, un to ir plānots notestēt izstādē
0 - produktam ir izstrādātas vizualizācijas/skices
4.
Dalībnieka pamatojums dalībai izstādē
4 – uzņēmums ir norādījis mērķus, ko vēlas sasniegt izstādē. Mērķi ir konkrēti un izmērāmi
3 – uzņēmums ir norādījis mērķus, taču tie ir daļēji izmērāmi
2 – uzņēmums ir norādījis mērķus, ko vēlas sasniegt izstādē, taču tie ir abstrakti un grūti izmērāmi
1 – uzņēmums ir iesniedzis aprakstu brīvā formā, kas neļauj pārliecināties, ka dalībnieks ir uzstādījis mērķus izstādē
0 – uzņēmums nav sniedzis pamatojumu dalībai izstādē
5. 
Produkta/pakalpojuma inovācijas
2 – uzņēmuma produktu/pakalpojuma radīšanā ir ieviestas tehnoloģiskās, procesu u.c. inovācijas, izceļoties līdzīgu produktu tirgū / nišā (piemēram, jauninājumi vai būtiski uzlabojumi tehnoloģijās, iekārtās, dažādās komponentēs un materiālos, programmatūrās, lietotājdraudzīgumā vai citās funkcionālās īpašībās)
1 – uzņēmuma produktu/pakalpojumu radīšanā daļēji ir ieviestas inovācijas
0 – uzņēmuma produktu/pakalpojumu radīšanā nav identificētas inovācijas