Pieteikums

Pieteikuma veidlapa ir pieejama šeit.

 Pieteikumu iesniegšana
Ar pieteikumu aizpildīšanas, noformēšanas un iesniegšanas kārtību iespējams iepazīties šeit.

 Pieteikumu izvērtēšana

Visus pretendentu iesniegtos pieteikumus izvērtē attiecīgā biznesa inkubatora atbildīgais darbinieks un, pieteikumu uz inkubāciju gadījumā, arī speciāli izveidota konsultatīvā komisija. Saskaņā ar LIAA izstrādāto kārtību un norādījumiem kritēriju vērtēšanai pieteikumu izvērtēšana norit maksimāli trīs posmos.

Lēmums par pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu pirmsinkubācijai tiek pieņemts uzreiz pēc pirmā posma izvērtēšanas. Jāņem vērā, ka katrā no pieteikuma izskatīšanas posmiem pretendentiem var tikt pieprasīta papildus informācija.

Pirmajā posmā visus pretendentu pieteikumus izvērtē attiecīgā biznesa inkubatora darbinieki. Pamatojoties uz izvērtējuma rezultātu, pretendenta pieteikums var tikt:

  • noraidīts;
  • apstiprināts, virzot pretendentu uzņemšanai pirmsinkubācijā (tikai pieteikuma pirmsinkubācijai gadījumā);
  • virzīts izvērtēšanai konsultatīvajā komisijā (tikai pieteikuma inkubācijai gadījumā).

Izvērtēšanai kārtējā konsultatīvajā komisijā tiek nodoti tikai to inkubācijas pretendentu pieteikumi, kas iesniegti LIAA mājaslapā norādītajā termiņā un atbilst atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Otrajā posmā pretendentu pieteikumu izvērtēšana konsultatīvajā komisijā tiek organizēta cikliski – vismaz 1 (vienu) reizi pusgadā. Vēršam uzmanību, ka var tikt organizētas papildus uzņemšanas vai uzņemšana biznesa inkubatorā var tikt ierobežota. Aktuālā informācija tiek publicēta LIAA mājaslapā.

Pretendenti, kuri tiek virzīti uz konsultatīvo komisiju, tiek informēti par nepieciešamību piedalīties konsultatīvās komisijas sēdē, sēdes datumu, laiku un vietu, kā arī par nepieciešamību sagatavot biznesa idejas prezentāciju un tajā iekļaujamo informāciju.

Pretendenti attiecīgajā biznesa inkubatorā var saņemt konsultācijas, kā arī izmantot atvērtā biroja telpas un tehnisko nodrošinājumu prezentācijas sagatavošanai.

Pretendentu dalība konsultatīvās komisijas sēdē ir obligāta. Neierašanās gadījumā pretendenta pieteikums var tikt noraidīts.

Trešajā posmā pamatojoties uz konsultatīvās komisijas ieteikumu, pretendenta pieteikums var tikt:

  • noraidīts;
  • apstiprināts, virzot pretendentu uzņemšanai inkubācijā.

Pretendenti tiek informēti par pieņemto lēmumu, nepieciešamo dalību konsultatīvās komisijas sēdē vai pieteikuma izskatīšanas gaitu ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas LIAA.

Ja pretendenta pieteikums pēc pirmā vai trešā posma tiek apstiprināts, pretendents tiks aicināts slēgt līgumu ar LIAA par attiecīgi pirmsinkubācijas vai inkubācijas atbalsta piešķiršanu.

Pieteikumu iesniegšana, pieņemšana, izvērtēšana vai uzņemamo pretendentu skaits var tikt ierobežots. Ierobežojumi var tikt noteikti, piemēram, ja:

  • ir sasniegts vai paredzams, ka tiks sasniegts, maksimāli iespējamais uzņemto pretendentu skaits, ko biznesa inkubators var apkalpot;
  • nav pieejams finansējums atbalsta pakalpojumu sniegšanai.

Ja pēc pieteikumu uz pirmsinkubāciju izvērtēšanas atbalsta saņemšanai atbilstošo pieteikumu skaits pārsniedz pirmsinkubācijas atbalsta saņemšanai apstiprināmo pretendentu skaitu, tiek apstiprināti tie pieteikumi, kas iesniegti agrāk.

Ja pēc pieteikumu uz inkubāciju izvērtēšanas atbalsta saņemšanai atbilstošo pieteikumu skaits pārsniedz inkubācijas atbalsta saņemšanai apstiprināmo pretendentu skaitu, tiek apstiprināti tie pieteikumi, kas ieguvuši lielāku punktu skaitu par kvalitatīvo kritēriju vērtējumu saskaņā ar pārbaudes lapas pieteikuma izvērtēšanai 3.daļu.

► Grafiks

Pieteikumu inkubācijas atbalsta saņemšanai iesniegšanas gala termiņš tiek noteikts, balstoties uz plānotās konsultatīvās komisijas sēdes datumu, un tiek izziņots vismaz 1 kalendāro mēnesi pirms kārtējās konsultatīvās komisijas sēdes.

Informējam, ka saskaņā ar rīkojumu Nr. RIK-PD-2019/8, sākot ar 2019. gada 1. martu ir atjaunota gala labuma guvēju atlase un noteikti ierobežojumi atbilstošo zemāk norādītajam.

Pieteikumu izvērtēšana tiks uzsākta pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, sākot ar 21. martu.

Biznesa
inkubators
Pieteikumu pieņemšana inkubācijas atbalsta saņemšanaiPlānotais konsultatīvās komisijas sēdes datumsMaksimālais inkubācijas atbalsta saņemšanai apstiprināmo pretendentu skaitsPapildus 
kritērijs pieteikuma 
izvērtēšanai
Maksimālais pirmsinkubācijas atbalsta saņemšanai apstiprināmo pretendentu skaits, sākot ar 01.03.2019
Bauskas BI01.03.2019 - 20.03.201912.04.20197kritērijs 3.12.15
Daugavpils BI10.04.20197kritērijs 3.12.Ierobežojumi nav noteikti
Jelgavas BI09.04.20194-15
Jēkabpils BI04.04.20195-Ierobežojumi nav noteikti
Jūrmalas BI03.04.20197kritērijs 3.12.20
Kuldīgas BI02.04.20197-Atlase pārtraukta ar 08.03.2019
Liepājas BI04.04.20197-20
Madonas BI02.04.20195-Ierobežojumi nav noteikti
Ogres BI12.04.20195-Ierobežojumi nav noteikti
Rēzeknes BI03.04.20198kritērijs 3.12.20
Siguldas BI04.04.20197-15
Talsu BI05.04.20197kritērijs 3.12.Ierobežojumi nav noteikti
Valmieras BI03.04.201910kritērijs 3.12.20
Ventspils BI01.04.20198-Ierobežojumi nav noteikti
Radošo industriju BI01.-02.04.2019 
(inkubācijas pretendentiem);
03.-04.04.2019 
(pirmsinkubācijas pretendentiem)
7-20