Pieteikums

Pieteikuma veidlapa ir pieejama šeit.

 Pieteikumu iesniegšana
Ar pieteikumu aizpildīšanas, noformēšanas un iesniegšanas kārtību iespējams iepazīties šeit.

 Pieteikumu izvērtēšana

Pretendentu iesniegtos pieteikumus izvērtē attiecīgā biznesa inkubatora atbildīgais darbinieks, kā arī speciāli izveidota konsultatīvā komisija. Saskaņā ar LIAA izstrādātu kārtību un norādījumiem kritēriju vērtēšanai pieteikumu izvērtēšana norit maksimāli trīs posmos. Jāņem vērā, ka katrā no pieteikuma izskatīšanas posmiem pretendentiem var tikt pieprasīta papildus informācija.

Pirmajā posmā pretendentu pieteikumus izvērtē attiecīgā biznesa inkubatora darbinieki. Pamatojoties uz izvērtējuma rezultātu pretendenta pieteikums var tikt:

  • noraidīts;
  • apstiprināts, virzot pretendentu uzņemšanai pirmsinkubācijā;
  • virzīts izvērtēšanai konsultatīvajā komisijā.

Izvērtēšanai kārtējā konsultatīvajā komisijā tiek nodoti tikai to pretendentu pieteikumi, kurus biznesa inkubatora atbildīgais darbinieks virza apstiprināšanai un pretendentu uzņemšanai inkubācijā, kā arī kuri iesniegti LIAA mājas lapā norādītajā termiņā.

Otrajā posmā pretendentu pieteikumu izvērtēšana konsultatīvajā komisijā tiek organizēta cikliski – 1 (vienu) reizi kalendārā gada ceturksnī vai, ja nepieciešams, biežāk, sasaucot ārpuskārtas konsultatīvās komisijas sēdi.

Pretendenti, kuri tiek virzīti uz konsultatīvo komisiju, tiek informēti par nepieciešamību piedalīties konsultatīvās komisijas sēdē, sēdes datumu, laiku un vietu, kā arī par nepieciešamību sagatavot biznesa idejas prezentāciju un tajā iekļaujamo informāciju.

Pretendenti attiecīgajā biznesa inkubatorā varēs saņemt konsultācijas, kā arī izmantot atvērtā biroja telpas un tehnisko nodrošinājumu prezentācijas sagatavošanai.

Pretendentu dalība konsultatīvās komisijas sēdē ir obligāta. Neierašanās gadījumā pretendenta pieteikums var tikt noraidīts.

Trešajā posmā pamatojoties uz konsultatīvās komisijas ieteikumu pretendenta pieteikums var tikt:

  • noraidīts;
  • apstiprināts, virzot pretendentu uzņemšanai inkubācijā.

Pretendenti tiks informēti par pieņemto lēmumu, nepieciešamo dalību konsultatīvās komisijas sēdē vai pieteikuma izskatīšanas gaitu ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas LIAA.

Ja pretendenta pieteikums pēc pirmā vai trešā posma tiek apstiprināts, pretendents tiks aicināts slēgt līgumu ar LIAA par attiecīgi pirmsinkubācijas vai inkubācijas atbalsta piešķiršanu.

Pieteikumu iesniegšana, pieņemšana, izvērtēšana vai uzņemamo pretendentu skaits var tikt ierobežots. Ierobežojumi var tikt noteikti, piemēram, ja:

  • ir sasniegts vai paredzams, ka tiks sasniegts, maksimāli iespējamais uzņemto pretendentu skaits, ko biznesa inkubators var apkalpot;
  • nav pieejams finansējums atbalsta pakalpojumu sniegšanai.

Ja pēc pieteikumu izvērtēšanas inkubācijas atbalsta saņemšanai atbilstošo pieteikumu skaits pārsniedz inkubatora kapacitāti, uzņemti tiek tie pretendenti, kas ieguvuši lielāku punktu skaitu par kvalitatīvo kritēriju vērtējumu saskaņā ar pārbaudes lapas pieteikuma izvērtēšanai 3.daļu.

► Grafiks

Informējam, ka saskaņā ar rīkojumu Nr. RIK-PD-2017/26 tiek atjaunota gala labuma guvēju atlase, ierobežojot inkubācijas un pirmsinkubācijas atbalsta saņemšanai apstiprināmo pretendentu skaits atbilstoši zemāk norādītajam līdz jauna rīkojuma izdošanai.

Biznesa
inkubators
Pieteikumu pieņemšanas termiņšPlānotais konsultatīvās komisijas sēdes datumsMaksimālais inkubācijas atbalsta saņemšanai apstiprināmo pretendentu skaitsMaksimālais pirmsinkubācijas atbalsta saņemšanai apstiprināmo pretendentu skaits
Bauskas BI27.09.201711.10.20175Ierobežojumi nav noteikti
Daugavpils BI20.09.201711.10.20175Ierobežojumi nav noteikti
Jelgavas BI26.09.201710.10.20175Ierobežojumi nav noteikti
Jēkabpils BI28.09.201712.10.20175Ierobežojumi nav noteikti
Jūrmalas BI19.09.201703.10.20175Ierobežojumi nav noteikti
Kuldīgas BI20.09.201704.10.20175Ierobežojumi nav noteikti
Liepājas BI21.09.201704.10.20175Ierobežojumi nav noteikti
Madonas BI25.09.201709.10.20175Ierobežojumi nav noteikti
Ogres BI22.09.201706.10.20175Ierobežojumi nav noteikti
Rēzeknes BI02.10.201716.10.20175Ierobežojumi nav noteikti
Siguldas BI28.09.201712.10.20175Ierobežojumi nav noteikti
Talsu BI21.09.201705.10.20175Ierobežojumi nav noteikti
Valmieras BI18.09.201702.10.20175Ierobežojumi nav noteikti
Ventspils BI22.09.201706.10.20175Ierobežojumi nav noteikti
Radošo industriju BIfiziski 15.09.2017, elektroniski 17.09.2017.03.10. un 04.10.2017510