Pieteikums

Pieteikuma veidlapa ir pieejama šeit.

 Pieteikumu iesniegšana
Ar pieteikumu aizpildīšanas, noformēšanas un iesniegšanas kārtību iespējams iepazīties šeit.

 Pieteikumu izvērtēšana

Visus pretendentu iesniegtos pieteikumus izvērtē attiecīgā biznesa inkubatora atbildīgais darbinieks un, pieteikumu uz inkubāciju gadījumā, arī speciāli izveidota konsultatīvā komisija. Saskaņā ar LIAA izstrādāto kārtību un norādījumiem kritēriju vērtēšanai pieteikumu izvērtēšana norit maksimāli trīs posmos.

Lēmums par pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu pirmsinkubācijai tiek pieņemts uzreiz pēc pirmā posma izvērtēšanas. Jāņem vērā, ka katrā no pieteikuma izskatīšanas posmiem pretendentiem var tikt pieprasīta papildus informācija.

Pirmajā posmā visus pretendentu pieteikumus izvērtē attiecīgā biznesa inkubatora darbinieki. Pamatojoties uz izvērtējuma rezultātu, pretendenta pieteikums var tikt:

  • noraidīts;
  • apstiprināts, virzot pretendentu uzņemšanai pirmsinkubācijā (tikai pieteikuma pirmsinkubācijai gadījumā);
  • virzīts izvērtēšanai konsultatīvajā komisijā (tikai pieteikuma inkubācijai gadījumā).

Izvērtēšanai kārtējā konsultatīvajā komisijā tiek nodoti tikai to inkubācijas pretendentu pieteikumi, kas iesniegti LIAA mājaslapā norādītajā termiņā un atbilst atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Otrajā posmā pretendentu pieteikumu izvērtēšana konsultatīvajā komisijā tiek organizēta cikliski – vismaz 1 (vienu) reizi pusgadā. Vēršam uzmanību, ka var tikt organizētas papildus uzņemšanas vai uzņemšana biznesa inkubatorā var tikt ierobežota. Aktuālā informācija tiek publicēta LIAA mājaslapā.

Pretendenti, kuri tiek virzīti uz konsultatīvo komisiju, tiek informēti par nepieciešamību piedalīties konsultatīvās komisijas sēdē, sēdes datumu, laiku un vietu, kā arī par nepieciešamību sagatavot biznesa idejas prezentāciju un tajā iekļaujamo informāciju.

Pretendenti attiecīgajā biznesa inkubatorā var saņemt konsultācijas, kā arī izmantot atvērtā biroja telpas un tehnisko nodrošinājumu prezentācijas sagatavošanai.

Pretendentu dalība konsultatīvās komisijas sēdē ir obligāta. Neierašanās gadījumā pretendenta pieteikums var tikt noraidīts.

Trešajā posmā pamatojoties uz konsultatīvās komisijas ieteikumu, pretendenta pieteikums var tikt:

  • noraidīts;
  • apstiprināts, virzot pretendentu uzņemšanai inkubācijā.

Pretendenti tiek informēti par pieņemto lēmumu, nepieciešamo dalību konsultatīvās komisijas sēdē vai pieteikuma izskatīšanas gaitu ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas LIAA.

Ja pretendenta pieteikums pēc pirmā vai trešā posma tiek apstiprināts, pretendents tiks aicināts slēgt līgumu ar LIAA par attiecīgi pirmsinkubācijas vai inkubācijas atbalsta piešķiršanu.

Pieteikumu iesniegšana, pieņemšana, izvērtēšana vai uzņemamo pretendentu skaits var tikt ierobežots. Ierobežojumi var tikt noteikti, piemēram, ja:

  • ir sasniegts vai paredzams, ka tiks sasniegts, maksimāli iespējamais uzņemto pretendentu skaits, ko biznesa inkubators var apkalpot;
  • nav pieejams finansējums atbalsta pakalpojumu sniegšanai.

Ja pēc pieteikumu uz pirmsinkubāciju izvērtēšanas atbalsta saņemšanai atbilstošo pieteikumu skaits pārsniedz pirmsinkubācijas atbalsta saņemšanai apstiprināmo pretendentu skaitu, tiek apstiprināti tie pieteikumi, kas iesniegti agrāk.

Ja pēc pieteikumu uz inkubāciju izvērtēšanas atbalsta saņemšanai atbilstošo pieteikumu skaits pārsniedz inkubācijas atbalsta saņemšanai apstiprināmo pretendentu skaitu, tiek apstiprināti tie pieteikumi, kas ieguvuši lielāku punktu skaitu par kvalitatīvo kritēriju vērtējumu saskaņā ar pārbaudes lapas pieteikuma izvērtēšanai 3.daļu.

► Grafiks

Pieteikumu inkubācijas atbalsta saņemšanai iesniegšanas gala termiņš tiek noteikts, balstoties uz plānotās konsultatīvās komisijas sēdes datumu, un tiek izziņots vismaz 1 kalendāro mēnesi pirms kārtējās konsultatīvās komisijas sēdes.

Informācija par nākamajiem plānotajiem konsultatīvo sēžu datumiem un maksimāli uzņemamo pretendentu skaitu tiks publicēta 2019. gada sākumā.

Biznesa
inkubators
Pieteikumu pieņemšana inkubācijas atbalsta saņemšanaiPlānotais konsultatīvās komisijas sēdes datumsMaksimālais inkubācijas atbalsta saņemšanai apstiprināmo pretendentu skaitsPapildus 
kritērijs pieteikuma 
izvērtēšanai
Maksimālais pirmsinkubācijas atbalsta saņemšanai apstiprināmo pretendentu skaits
Bauskas BI01.03.2019 - 20.03.2019Informācija tiks papildinātaInformācija tiks papildinātakritērijs 3.12.Ierobežojumi nav noteikti
Daugavpils BIkritērijs 3.12.Ierobežojumi nav noteikti
Jelgavas BI-Atlase pārtraukta ar 29.10.2018.
Jēkabpils BI-Ierobežojumi nav noteikti
Jūrmalas BIkritērijs 3.12.Atlase pārtraukta ar 14.11.2018.
Kuldīgas BI-Atlase pārtraukta ar 11.10.2018.
Liepājas BI-Atlase pārtraukta ar 11.01.2019.
Madonas BI-Ierobežojumi nav noteikti
Ogres BI-Ierobežojumi nav noteikti
Rēzeknes BIkritērijs 3.12.Ierobežojumi nav noteikti
Siguldas BI-Atlase pārtraukta ar 01.10.2018.
Talsu BIkritērijs 3.12.Ierobežojumi nav noteikti
Valmieras BIkritērijs 3.12.Atlase pārtraukta ar 22.10.2018.
Ventspils BI-Ierobežojumi nav noteikti
Radošo industriju BIkritērijs 3.12.Atlase pārtraukta ar 22.10.2018.