Iepazīšanās vaučers

Atbalsta saņēmēji

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēts komersants, kas atbilst sīkā (mikro), mazā un vidējā komersanta statusam (MVK) saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014.gada 17.jūnija regulas Nr. 651/2014 1.pielikumā noteikto definīciju vai komersants, kas atbilst lielā komersanta statusam saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 2.panta 24.punktā noteikto definīciju.

Atbalstu var saņemt, ja komersants, kurš iepriekš nav saņēmis valsts atbalstu sadarbībai ar pētniecības organizācijām tehnoloģiju pārneses programmas īstenošanas ietvaros.
Atbalstāmās darbības

 

Atbalstāmās darbībasPakalpojumu sniedzēji
 • Tehniski ekonomiskā priekšizpēte;
 • Rūpnieciskie pētījumi, kas nepieciešami jaunu produktu vai tehnoloģijas izstrādei;
 • Eksperimentāla izstrāde, tajā skaitā prototipu izgatavošana;
 • Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas augstskolas, kas ir atvasinātas publiskas personas, šo augstskolu aģentūras un augstskolu struktūrvienības, kā arī zinātniskie institūti, kas ir atvasinātas publiskas personas;
 • Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrētas pētniecības organizācijas;
 • Transporta un sakaru institūts.
 • Produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde
 • Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas augstskolas, kas ir atvasinātas publiskas personas, šo augstskolu aģentūras un augstskolu struktūrvienības, kā arī zinātniskie institūti, kas ir atvasinātas publiskas personas;
 • Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrētas pētniecības organizācijas;
 • Transporta un sakaru institūts.
 • Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrēts komersants, kas atbilst LIAA noteiktajiem kritērijiem - pakalpojuma sniedzējam pēdējo 3 gadu laikā no cenu aptaujas veikšanas dienas ir pieredze vismaz 3 produkta rūpnieciskā dizaina izstrādē, kuru katra pakalpojuma līgumsumma bez PVN ir vismaz:
 • 3000 EUR, ja pieprasītais atbalsta apmērs nepārsniedz 5000 EUR

vai

 • 10 000 EUR, ja pieprasītais atbalsta apmērs pārsniedz 5 000 EUR.
Finansējums
 • Kopējais pieejamais finansējums 500 000 euro
 • Finansējuma apjoms viena komersanta saistīto personu grupai  viena pieteikuma ietvaros – 5 000 euro*
 • Atbalsts tiek sniegts saskaņā ar de minimis nosacījumiem
 • Maksimālā finansējuma intensitāte – MVK 100 %, lielajiem komersantiem 85%
* Atbalsts komersantam tiek piešķirts kā vienreizējs atbalsta pasākums
Maksimālais īstenošanas laiks

12 mēneši dienas, kad atbalsta saņēmējs ir noslēdzis līgumu ar pakalpojumu sniedzēju, bet ne ilgāk kā līdz 2022.gada 30.jūnijam. Pakalpojuma līgums atbalsta saņēmējam ir jānoslēdz 2 mēnešu laikā no atbalsta līguma ar LIAA noslēgšanas brīža;

Kur var saņemt informāciju?LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā:
Rīga, Pērses iela 2 (1. stāvs)
+371 67039499
jautajumi@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv, sadaļa Fondi
Obligāti iesniedzamie dokumenti

*Prasība neattiecas uz lielo komersantu