Iepazīšanās vaučers

Atbalsta saņēmēji

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēts komersants, kas atbilst sīkā (mikro), mazā un vidējā komersanta statusam (MVK) saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014.gada 17.jūnija regulas Nr. 651/2014 1.pielikumā noteikto definīciju vai komersants, kas atbilst lielā komersanta statusam saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 2.panta 24.punktā noteikto definīciju.

Atbalstu var saņemt, ja komersants, kurš iepriekš nav saņēmis valsts atbalstu sadarbībai ar pētniecības organizācijām tehnoloģiju pārneses programmas īstenošanas ietvaros.
Atbalstāmās darbības
 1. Tehniski ekonomiskā priekšizpēte
 2. Rūpnieciskie pētījumi, kas nepieciešami jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei
 3. Eksperimentālā izstrāde, tai skaitā prototipu izgatavošana
 4. Produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde
Pakalpojuma sniedzēji

Atbalstāmo darbību izmaksas ir attiecināmas, ja tās nodrošina pētniecības organizācija, kura atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

 • pētniecības organizācija ir Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta augstskola, kas ir atvasināta publiska persona, šīs augstskolas aģentūra vai augstskolas struktūrvienība, kā arī zinātniskais institūts, kas ir atvasināta publiska persona;
 • pētniecības organizācija ir reģistrēta Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā;
 • pētniecības organizācija ir reģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā, un tai saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas veikto Latvijas zinātnes starptautisko izvērtējumu ir piešķirts vērtējums 4 vai 5.
Finansējums
 • Kopējais pieejamais finansējums 500 000 euro
 • Finansējuma apjoms viena komersanta saistīto personu grupai  viena pieteikuma ietvaros – 5 000 euro*
 • Atbalsts tiek sniegts saskaņā ar de minimis nosacījumiem
 • Maksimālā finansējuma intensitāte – MVK 100 %, lielajiem komersantiem 85%
* Atbalsts komersantam tiek piešķirts kā vienreizējs atbalsta pasākums
Maksimālais īstenošanas laiks12 mēneši no dienas, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu
Kur var saņemt informāciju?LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā:
Rīga, Pērses iela 2 (1. stāvs)
+371 67039499
jautajumi@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv, sadaļa Fondi
Obligāti iesniedzamie dokumenti

*Prasība neattiecas uz lielo komersantu