MVK instrumenta atbalsts

2019. gada 9. decembrī tiek uzsākta projektu  pieteikumu pieņemšana atbalstam tehniski ekonomiskās priekšizpētes izstrādei dalībai Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” apakšprogrammā “Mazo un vidējo komersantu instruments” 2.fāzē (turpmāk - MVK Instruments).

Pasākuma mērķis
Veicināt inovācijas aktivitāti sīkajos (mikro), mazajos un komersantos, sniedzot atbalstu dalībai Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" apakšprogrammā "Mazo un vidējo komersantu instruments"
RegulējumsMinistru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumi Nr.692 "Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi Nr.692)
Atbalsta saņēmēji
  • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēti sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti (turpmāk – MVK), kas atbilst MVK statusam saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija regulas Nr.651/2014 1.pielikuma 2.pantā noteikto definīciju
  • Atbalsts tiek sniegts komersantiem, kas saņēmuši Eiropas Komisijas Izcilības zīmoga sertifikātu (Seal of Excellence) par iesniegto projekta pieteikumu MVK instrumenta 1. fāzē
  • Pasākuma ietvaros tiek sniegts atbalsts tehniski ekonomiskās priekšizpētes izstrādei dalībai MVK Instrumenta 2.fāzē
Finansējums
Atbalsts viena pieteikuma ietvaros ir 50 000 EUR, kas tiek sniegts  vienreizējā maksājuma veidā un saskaņā ar regulas Nr.1407/2013 (de minimis) nosacījumiem
Atbalstāmās darbības
Tehniski ekonomiskā  priekšizpēte projekta pieteikuma ietvaros, kuru iesniedz MVK instrumenta 2.fāzē
Neatbalstāmās nozares
Eiropas Komisijas regulas (ES) Nr.1407/2013 1.pantā noteiktās nozares;
MK noteikumu Nr.692 pielikumā “Nozares, kurām nav paredzēts atbalsts” ietvertās neatbalstāmās nozares.
Kur var saņemt informāciju?
LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā:
Rīga, Pērses iela 2 (1. stāvs)
+371 67039499
jautajumi@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv, sadaļa Fondi