Atbalsta saņemšanas kārtība

Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumi Nr.692 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2.pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi”.

Ekonomikas ministrijas 2019. gada 19. jūlija vienreizējā maksājuma piemērošanas metodiku tehniski ekonomiskās priekšizpētes izstrādei dalībai Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis 2020” apakšprogrammā “Mazo un vidējo komersantu instruments” darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" ietvaros.

Projekta pieteikumu atlasi un atbalsta piešķiršanas kārtību nosaka LIAA iekšējie noteikumi

Iekšējie noteikumi

Atbalsta saņemšanas nosacījumi:

1. Atbalsta pretendents iesniedz LIAA projekta pieteikumu 

Projekta pieteikuma veidlapa

2. Starp atbalsta pretendentu un LIAA tiek noslēgts līgums

Līgums (projekts)

3. Atbalsta pretendents iesniedz LIAA noslēguma pārskatu

Noslēguma pārskats

Kopā ar noslēguma pārskatu iesniedz:

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 67039499 vai rakstot jautajumi@liaa.gov.lv vai klātienē darba dienās 8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 – 18.00, Rīgā,
Pērses ielā 2 (1.stāvs).