Maksājuma pieprasījums finansējuma saņemšanai

Svarīgi!

Maksājuma pieprasījumi LIAA tiks pieņemti līdz 2018. gada 2. maijam (ieskaitot) par darbībām, kas veiktas līdz 2018. gada 30. aprīlim (ieskaitot).

Ņemot vērā Latvijas uzņēmumu un biedrību lielo aktivitāti, izmantojot ERAF projektā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbība) (turpmāk - Projekts) pieejamo grantu finansējumu un vidēji mēnesī pieprasot un saņemot finansiālu atbalstu ~ 650 000 EUR apmērā, līdz 2018.gada 23.janvārim no Projektā paredzētā grantu finansējuma ir izmaksāts vai ir rezervēts iesniegtajiem maksājuma pieprasījumiem finansējums par kopējo summu 13 257 766 EUR apmērā.

Projektā kopējais pieejamais finansējums grantiem ir 15 388 408 EUR, savukārt Projektā atlikušais finansējums ir 2 130 641 EUR.

Pēc LIAA aprēķiniem atlikušais finansējums ir pietiekošs, lai apmaksātu maksājumu pieprasījumus, kas tiks iesniegti līdz 2018.gada 2. maijam par aktivitātēm, kas notikušas līdz 2018.gada 30.aprīlim.

LIAA turpinās uzņēmumiem sniegt konsultācijas par ārējiem tirgiem un biznesa partneru atrašanu, izmantojot LIAA un LIAA pārstāvniecību pakalpojumus. LIAA arī turpinās organizēt plānotos nacionālos stendus, sedzot nacionālā stenda organizatoriskos izdevumus (izstādes platības noma, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, uzņēmumu reģistrācijas maksa izstādē) 100% apmērā, kā arī turpinās organizēt tirdzniecības misijas un citus eksporta atbalsta pasākumus. Pēc 2018.gada 30. aprīļa uzņēmumiem, kas piedalās LIAA organizētajos pasākumos, vairs netiks segti ceļa izdevumi.

Minētie LIAA atbalsta pakalpojumi tiks sniegti uzņēmumiem, ar kuriem noslēgts Līgums par atbalsta saņemšanu, un tiks uzskaitīts sniegtais de minims atbalsts, kā līdz šim.

Informatīvs materiāls par atbalsta pasākumu šeit.

Izmaksas ir atbalstāmas par veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinošie dokumenti iesniegti ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība (piemēram, ja izstāde noslēgusies 2016. gada 15. maijā, maksājuma pieprasījums jāiesniedz LIAA līdz 2016. gada 15. augustam)

Maksājuma pieprasījums - par aktivitātēm, kas noslēgušās līdz 2017.gada 30.novembrim (ieskaitot) Atjaunots 12.12.2016.

Maksājuma pieprasījums - par aktivitātēm, kas noslēgušās, sākot ar 2017. gada 1. decembri | Ievietots 01.12.2017.

► Papildus iesniedzamie attaisnojošie dokumenti - par aktivitātēm, kas noslēgušās līdz 2017.gada 30.novembrim (ieskaitot)

Papildus iesniedziemaie attaisnojošie dokumenti - par aktivitātēm, kas noslēgušās, sākot ar 2017.gada 1.decembri

► Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu
attiecas uz komersantu, kooperatīvo sabiedrību, zemnieku vai zvejnieku saimniecību, individuālo uzņēmumu, biedrību un nodibinājumu, kuri paredz saņemt de minimis atbalstu

► MVK deklarācija
jāiesniedz LIAA reizi gadā pēc kārtējā finanšu gada noslēgšanas, kā arī tad, ja ar atbalsta saņēmēju ir notikušas izmaiņas (apvienots, iegādāts, sadalīts)

Noderīga informācija

               

Svarīga informācija par attaisnojošajiem dokumentiem starptautiskās izstādes, konferences (semināra) dalības izmaksām

Kopā ar Maksājuma pieprasījumu ir jāiesniedz:

  • stenda vai ekspozīcijas laukuma fotogrāfija no izstādes vai konferences (semināra) stenda, kurā var skaidri identificēt atbalsta saņēmēju.
  • ja atbalsta saņēmējs, kas ir biedrība, nodibinājums, pašvaldība, plānošanas reģions vai ostu pārvalde, konferencē (seminārā) piedalās, sniedzot prezentāciju (nevis ar stendu), tad papildus jāiesniedz prezentācijas kopija un konferences (semināra) darba kārtība, kurā ir iekļauta atbalsta saņēmēja uzstāšanās

► Kā iesniegt maksājuma pieprasījumu LIAA?