ES fondu vizuālo elementu ansamblis

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Dalība izstādēs ar individuālo stendu vai kopstendu

Nē, stendu drīkst nomāt tikai no izstādes oficiālā organizatora vai tā sadarbības partnera. 

Nē, ceļa un uzturēšanās izdevumi netiek attiecināmi. Attiecināmās izmaksas ir:

  • izstādes reģistrācijas maksa;
  • nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu;
  • mārketinga pakalpojumu izmaksas (dalībnieka informācijas izvietošana izstādes katalogā, speciālā preses izdevumā, izstādes norises telpās);
  • izstādes organizatora noteiktās izmaksas un ar izstādi saistītā pakalpojuma sniedzēja papildpakalpojumu izmaksas (saistītās ar stenda un ekspozīcijas laukuma aprīkošanu).

Ražotņu un produktu atbilstības novērtēšana

Nē, atbalstāms ir tikai analīžu veikšanas process, kurā notiek produkta kvalitātes testēšana (analīzes) kvalitātes kontroles nolūkos.

Jā, tikai tad, kad sertifikācijas process ir noslēdzies un rezultātā ir saņemts kvalitāti apliecinošs dokuments – sertifikāts vai testa rezultāts, kas apliecina produkta atbilstību prasībām. Maksājuma pieprasījums LIAA ir jāiesniedz ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc sertifikāta izsniegšanas datuma. Jābūt noslēgtam līgumam ar LIAA.

Jā, ISO sertifikācija ir atbalstāma, ja atbalsta pretendentam ir sadarbības partneris, kas pieprasa šo sertifikātu, un kura apgrozījumus ir vismaz 150 milj. eiro, (parasti prasība pēc ISO sertifikāta nav normatīvajos aktos noteikta kā obligāta prasība).

Jā, sadarbības partneris sniegtais apliecinājuma formāts var būt dažāds, proti, tā var būt oficiāla vēstule, tas var būt atbildes e-pasts no šāda partnera vai iestādes, var būt arī ekrānšāviņš ar informāciju par prasībām no sadarbības partnera mājaslapas.

Nē, ir atbalstāma tikai jauna sertifikāta iegūšana un gadījumos, ja iepriekšējam sertifikātam ir beidzies termiņš un ir nepieciešams no jauna iziet sertificēšanas procesu.

Dalība LIAA tirdzniecības misijās un nacionālajos stendos

Nē, šādas izmaksas nav atbalstāmas. Tirdzniecības misijā ir atbalstāmi ceļa izdevumi uz galamērķa valsti un atpakaļ uz Latviju (80%).

Nē, tiek segta ekspozīcijas laukuma noma, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, uzņēmumu reģistrācijas maksa izstādē, kā arī konsultatīvs atbalsts, sagatavojoties izstādei, uzrunājot potenciālos partnerus, organizējot tikšanās un strādājot stendā (100%).

Eksporta darbības

Maksa par produktu izvietošanu tirdzniecības platformās, kā piemēram, About You, Zalando utt. nav attiecināma, jo programmas ietvaros nav atbalstāmas tiešās tirdzniecības izmaksas. Ir attiecināma reklāmu izvietošana digitālajās platformās, taču, ja attiecināmās izmaksas nevar nodalīt no neattiecināmajām, visas izmaksas ir neattiecināmas.

Atbalstu LIAA sniegs tikai atbalsta pretendentam, kurš izstrādājis mājaslapu vai internetveikalu sava uzņēmuma eksportspējas veicināšanai, bet ne cita uzņēmuma/autora vajadzībām.

Atbalsts pieejams TIKAI ārvalstu atbilstošās nozares eksperta pakalpojuma izmaksām, kas saistītas ar eksporta tirgus stratēģijas izstrādi un realizēšanu dalībnieka eksporta tirgos. Tātad primāri būtu, ka šis eksperts izstrādā eksporta tirgus stratēģiju (tā jāiesniedz arī nodevumā) un pēc tam, ja tas ir viņa kompetencē, viņš šo izstrādāto stratēģiju pilnībā vai daļēji arī ievieš/realizē. Šeit nav atbalstāmas TIKAI konsultācijas, bet nodevumā vienmēr ir jābūt izstrādātajai eksporta stratēģijai. Tāpat ir jāpierāda, ka šis eksperts ir eksperts konkrētajā nozarē, piemēram, pievienojot šī eksperta CV.

Savukārt tirdzniecības aģenta pakalpojumu sniegšana nozīmē to, kas tas nav konsultants, bet aģents, kurš meklē reālus noieta tirgus un klientus. Tirdzniecības aģenta nodevums būs uzrunāto klientu saraksts ar piezīmēm, kurš ir piekritis tālākām sarunām vai sadarbībai un kurš nē.

Vispārīgi

Veicot cenu aptauju un definējot darba uzdevumu, to vajadzētu veidot pēc iespējas precīzāku. Ja procesā veidojas papildus darbi un līguma izpildes laikā summa pieaug un nesakrīt ar līgumā un pirms tam cenu aptaujā norādīto summu, tad papildus radušās izmaksas netiks attiecinātas. Tādēļ iespējamos papildu darbus būtu jāatrunā un jāiekļauj sākotnējā piedāvājumā. Otra iespēja ir veikt atkārtotu cenu aptauju, slēgt līgumu par konkrētiem papildu darbiem un pēc darbu pabeigšanas iesniegt maksājuma pieprasījumu.

Par kalendārajā gadā pabeigtajām darbībām komersants var saņemt līdz 60 000 eiro. Ja darbība ir pabeigta 2022. gada nogalē, bet maksājuma pieprasījums ir iesniegts 2023. gadā (ievērojot noteikto maksājuma pieprasījuma iesniegšanas termiņu), izmaksājamais atbalsts tiks attiecināts uz 2022. gada limitu.

Iesniedzot, piemēram, maksājumu pieprasījumu, vienmēr jāiesniedz de minimis veidlapa, MVK deklarācija jāsniedz vienu reizi gadā, ja vien nav mainījušies saistītie uzņēmumi vai notikušas izmaiņas komersanta statusā.

Maksājuma pieprasījums jāiesniedz LIAA ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc darbības beigām (piemēram, ja izstāde ir noslēgusies 2022. gada 9. septembrī, maksājuma pieprasījums jāiesniedz LIAA līdz 2022. gada 9. decembrim).

Pēdējais maksājuma pieprasījums par īstenotām eksporta atbalsta darbībām ir jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. augustam, savukārt Maksājuma pieprasījums par sertifikāciju un dalību tirdzniecības misijās var iesniegt ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. oktobrim.

  • Tirdzniecības nozare (NACE 2. red. G sadaļa «Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts», izņemot grupu 45.2 «Automobiļu apkope un remonts»);
  • Finanšu starpniecības nozare (NACE 2.red. K sadaļa «Finanšu un apdrošināšanas darbības»);
  • Komercpakalpojumu nozare (NACE 2.red. L sadaļa «Operācijas ar nekustamo īpašumu» un 77.nodaļa «Iznomāšana un ekspluatācijas līzings»);
  • Azartspēļu nozare (NACE 2.red. R sadaļas «Māksla, izklaide un atpūta» 92.nodaļa «Azartspēles un derības»).

Tas ir ES ieviests minimālā apjoma atbalsta jēdziens. Par šādu atbalstu tiek uzskatīts atbalsts, kas nepārsniedz 200 000 EUR. Minēto 200 000 EUR bruto summu nedrīkst pārsniegt trīs fiskālo gadu laika posmā. Latvijā darbojas vienotā de minimis atbalsta uzskaites sistēma, kurā visas atbalsta sniedzēju institūcijas (piemēram, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Attīstības finanšu institūcija Altum, Lauku atbalsta dienests, Nodarbinātības valsts aģentūra, pašvaldības u.c.) reģistrēs atbalsta saņēmējiem (komersantiem, biedrībām utt.) piešķirto de minimis atbalstu.

Primāri pēc darbinieku skaita uzņēmumā un saistītajos uzņēmumos. Plašāka informācija ir pieejama šeit.

Cenu aptauja ir nepieciešama visiem pakalpojumiem, kur tiek noslēgts pakalpojuma līgums, izņemot sertifikācijas procesu.

Cenu aptaujai nav veidlapas vai parauga, tā ir iesniedzama brīvā formā. Cenu aptaujai ir jābūt savstarpēji salīdzināmai! Lai to varētu nodrošināt, vispirms ir jābūt definētam/sagatavotam darba uzdevumam/ pieprasījumam par nepieciešamajiem pakalpojumiem, uz kuriem tad pakalpojuma sniedzējs var nosūtīt atpakaļ cenu piedāvājumu. Tāpat pie saņemtā cenu piedāvājuma jābūt skaidri identificējamam pakalpojuma sniedzējam, no kura ir saņemts piedāvājums. Līgumam par pakalpojuma izpildi jābūt noslēgtam par cenu, kas minēta piedāvājumā.

Nē, atsevišķu kontu bankā nav nepieciešams atvērt, taču grāmatvedības kontu plānā ir jāizveido atsevišķs izdevumu un ieņēmumu konts grāmatojumiem, kas saistīti ar LIAA atbalstāmajām darbībām saistītiem izdevumiem/ieņēmumiem. Grāmatojumiem ir jābūt identificējamiem ar noslēgto līgumu ar LIAA.

Grāmatvedības kontu plāns jāiesniedz LIAA tikai kopā ar pirmo maksājuma pieprasījumu, kā arī tad, ja tajā tiek veiktas izmaiņas.

Jā, iepriekšējos gados (sākot ar 2016. gadu) noslēgtie ‘’jumta līgumi’’ joprojām ir aktīvi 2023. gadā ar nosacījumu, ka komersants joprojām atbilst šiem nosacījumiem.

Maksājuma pieprasījuma aizpildīšana

Kā sākuma datumu jānorāda datumu, kad uzsākta maksājuma pieprasījumā minētā aktivitāte (noslēgts līgums ar pakalpojuma sniedzēju par atbalstāmo darbību), bet pārskata perioda beigu datumu, kad veikts pēdējais maksājums par pakalpojuma izpildi.

Kumulācijas sadaļā jānorāda tās izmaksas, kuras plānots kumulēt ar citu valsts atbalstu, proti, par vienām un tām pašām izmaksām plānots saņemt atbalstu no vairākām atbalsta programmām. Gadījumā, ja tiek plānots de minimis atbalstu kumulēt ar citu valsts atbalstu, ir jāņem vērā, ka attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām kumulācijas rezultātā atbalsts nedrīkst pārsniegt maksimālo atbalsta intensitāti vai summu. Ja kumulācija nav plānota (neplānojat saņemt atbalstu tieši tām pašām izmaksām, kas ir minētas maksājuma pieprasījumā, ievelciet ‘’-‘’ vai uzrakstiet ‘’nav’’.

Apliecinājums ir iesniedzams brīvā formā.

ERAF logo ir jābūt ievietotam Jūsu mājaslapā ar norādi, uz noslēgto līgumu Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas programmas ietvaros. Šī prasība attiecas uz visiem, kas ir noslēguši līgumu šajā programmā. ERAF logo (vizuālo elementu ansamblis) ir pieejams šeit (jāizvēlas ERAF vizuālo elementu ansamblis). Ja uzņēmumam nav mājaslapas, tad šī prasība neattiecas.

4.1. un 4.2. sadaļa attiecas uz Jūsu uzņēmuma darbības nozari un produktu vai pakalpojumu, kuram plānots saņemts atbalstu un par kura virzību eksporta tirgos noslēgts atbalsta saņemšanas līgums ar LIAA.

PVN būs attiecināms tikai tādā gadījumā, ja PVN nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Galvenais, lai ar elektronisko parakstu ir parakstīta pati maksājuma pieprasījuma forma.

Maksājuma pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc pabeigtas darbības, proti, kopš ir saņemts nodevums par pakalpojuma izpildi vai beidzies konkrētais pasākums (izstāde, konference utt.). Visas darbības jāīsteno un pēdējais maksājuma pieprasījums ir jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. augustam.