Investīciju projektam piemērojamie kritēriji un iesniegumā norādāmā informācija, ja ieguldījums tiek veikts Noteikumu 2.4. apakšpunktā minētajā sektorā “viedā enerģētika” un ieguldījums ir saistīts ar jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanu vai elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanu un nodrošināšanu atjaunojamo energoresursu jomā.

 

 • kopējais ieguldījumu apjoms triju gadu periodā no investīciju projekta uzsākšanas dienas ir vismaz 5 000 000 eiro (ja projekta īstenošanas vieta ir Rīgas pilsētas administratīvā teritorija – 10 000 000 eiro);
 • plānotais ieguldījumu apjoms pētniecībā un attīstībā, tai skaitā darbinieku kompetenču pilnveidē, triju gadu periodā pēc investīciju projekta īstenošanas ir vismaz 250 000 eiro.

Iesniegumā norāda šādu informāciju:

 • saimnieciskās darbības veicēja nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, e-pasta adrese un klasifikācijas kods atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 2. redakcijai (NACE 2. red.);
 • investīciju projekta biznesa plāns un investīciju projekta apraksts. Minētajā aprakstā norāda informāciju par:
  • prioritāro investīciju projekta sektoru, kurā tiek veikti ieguldījumi;
  • plānoto ieguldījumu apmēru un projekta īstenošanas vietu, pievienojot dokumentus par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma pieejamību (Projekta īstenošanas vieta - vieta, kur projekta iesniedzējs ražo (tai skaitā ražošanas apstākļos testē) savu produkciju vai sniedz pakalpojumus (tai skaitā izstrādā prototipu). Projektu var īstenot vairākās adresēs, ja šajās adresēs ir izvietota vienota ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas ķēde);
  • projekta īstenošanas laika ietvaru, tai skaitā investīciju projekta īstenošanas laiku;
  • plānoto ieguldījumu apjomu pētniecībā un attīstībā (ja šādi ieguldījumi tiek plānoti investīciju projekta ietvaros);
  • valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniedzamajiem pakalpojumiem, kuri ir būtiski investīciju projektu īstenošanai un attiecībā uz kuriem ir nepieciešama paātrināta lēmuma pieņemšana, un kuri ir iekļauti šo noteikumu pielikumā;
  • valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniedzamajiem pakalpojumiem, kuri ir būtiski investīciju projektu īstenošanai un attiecībā uz kuriem ir nepieciešama paātrināta lēmuma pieņemšana, bet kuri nav iekļauti šo noteikumu pielikumā (ja tādi ir);
 • apliecinājums, ka uzņēmums atbilst Noteikumu 4.1., 4.2., 4.3., 4.4.1., 4.4.4. un 4.5. apakšpunktā minētajiem kritērijiem;
 • apliecinājums, ka komersants neatbilst tiesību aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru.