Atbalsta mērķis

Jaunuzņēmumu dalības veicināšana izstādēs un konferencēs, kā arī tiešajās vizītēs pie potenciālā investora vai sadarbības partnera ārvalstīs

Regulējums

Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumi Nr.692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi"

Kas ir jaunuzņēmums un inovatīvs produkts?

Jaunuzņēmums ir kapitālsabiedrība ar augstas izaugsmes potenciālu, kuras pamatdarbība ir saistīta ar mērogojamu biznesa modeļu un inovatīvu produktu izstrādi, ražošanu vai attīstību.

Inovatīvs produkts ir prece vai pakalpojums ar augstu pievienoto, citstarp tehnoloģisko, vērtību, kas nodrošina noteiktas jaunas preces vai pakalpojuma attīstību vai arī esošas preces vai pakalpojuma būtisku uzlabojumu.

Atbalsta saņēmēji

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēts komersants, kas atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta (MVK) statusam saskaņā ar Komisijas 2014.gada 17.jūnija regulas Nr.651/2014 1.pielikumā noteikto definīciju un:

 • komercdarbību veic pirmos piecus gadus kopš tā reģistrēšanas komercreģistrā;
 • līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim ir veicis biznesa idejas pamatā esošā produkta vai tehnoloģijas izstrādes darbus vai tam uz pieteikuma iesniegšanas brīdi ir intelektuālā īpašuma tiesības  uz pieteiktās biznesa idejas pamatā esošo inovatīvo produktu vai tehnoloģiju  un šīs tiesības būs spēkā visā atbalsta sniegšanas periodā;
 • komersanta un to saistīto un partneruzņēmumu ieņēmumi no saimnieciskās darbības pēdējā pārskata periodā kopā nav sasnieguši 300 000,00 EUR;
 • iepriekš piešķirtā de minimis atbalsta summa pēdējo trīs gadu laika posmā nepārsniedz 200 000,00 EUR.

Finansējums

 • Kopējais pieejamais finansējums 4.pieteikuma kārtā 400 000,00 EUR*
 • Vienam jaunuzņēmumam maksimāli pieejamais atbalsts – 4000,00 EUR
 • Finansējuma intensitāte – 70%

Atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar de minimis nosacījumiem.

*Finansējums tiek piešķirts LIAA īstenotā projekta Nr.1.2.1.2/16/I/001 “Tehnoloģiju pārneses programma” ietvaros.

Īstenošanas termiņš

1. pieteikumu kārta: atbalstāmās darbības termiņš –  no 2018. gada 4. jūnija līdz 2018. gada 31. decembrim.
2. pieteikumu kārta: atbalstāmās darbības termiņš – no 2018. gada 10. augusta līdz 2018. gada 31. decembrim.
3. pieteikumu kārta: atbalstāmās darbības termiņš – no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim.
4. pieteikuma kārta: atbalstāmās darbības termiņš – no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

 • Dalībai starptautiskās izstādēs ārvalstīs (tiek attiecināta dalība gan kā izstādes dalībniekam, gan apmeklētājam, ja tās apmeklējuma laikā tiek organizētas tikšanās ar potenciālajiem investoriem un sadarbības partneriem)
 • Dalībai starptautiskās konferencēs ārvalstīs (tiek attiecināta dalība gan kā konferences dalībniekam, gan apmeklētājam, ja tās apmeklējuma laikā tiek organizētas tikšanās ar potenciālajiem investoriem un sadarbības partneriem)
 • Tiešajām vizītēm pie potenciālā investora vai sadarbības partnera ārvalstīs

Dalība starptautiskajā izstādē vai konferencē tiks attiecināta, ja:

 • pasākuma tematika atbilst biznesa idejas īstenošanas nozarei un uzņēmuma attīstības posmam
 • būs radušās produktīvas attiecības - atbalsta saņēmējam, iesniedzot maksājuma pieprasījumus būs jāsniedz īss skaidrojums par dalības pasākumā ietekmi uz biznesa idejas attīstību un veicināšanu, norādot pasākuma laikā satiktos potenciālos klientus, investorus, sadarbības partnerus; notikušās tikšanās un plānotas nākamās tikšanās, piemēram, saņemts uzaicinājums  piedalīties  akcelerācijas programmā, panākta vienošanās par investīcijām,  norisinājušās sarunas ar iespējamajiem sadarbības partneriem  par produkta noietu, vai arī saņemts nozares profesionāļa  viedoklis, kas jāuzlabo biznesa idejā

Tieša vizīte pie potenciālā investora tiks attiecināta, ja:

 • investors pirms vizītes ir izrādījis interesi par atbalsta saņēmēju; 
 • ir radušās produktīvas attiecības - atbalsta saņēmējam, iesniedzot maksājuma pieprasījumus, būs jāsniedz īsa atskaite par tikšanos ar investoru, vai pārrunas ar investoru ir ar pozitīvu rezultātu vai arī investors ir norādījis uz atbalsta saņēmēja biznesa idejas/produkta vājajām pusēm un sniedzis norādījumus, kā tās novērst, lai tiktu veiktas investīcijas.

Tiešā vizīte pie sadarbības partnera tiks attiecināta, ja:

 • tiek pamatota plānotā sadarbība produkta attīstībā, izstrādē vai ražošanā
 • ir radušās produktīvas attiecības - atbalsta saņēmējam, iesniedzot maksājuma pieprasījumus, būs jāsniedz īsa atskaite par tikšanos ar sadarbības partneri, vai ir panākta vienošanās par turpmāko sadarbību vai nosacījumiem, kas jāizpilda, lai tiktu noslēgti sadarbības līgumi, vai sniegts viedoklis, kas jāuzlabo biznesa idejā/ produktā, lai būtu iespējama sadarbība

Termiņš 3. pieteikumu kārtai: atbalstāmās darbības var veikt no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim
Termiņš 4. pieteikumu kārtai: atbalstāmās darbības var veikt no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim

 1. Komandējuma (darba brauciena) izmaksas ir attiecināmas ne vairāk kā divām personām. Kopējā komandējuma dienu skaitā ieskaita darbības norises laiku un papildus ne vairāk kā divas dienas. Komandējuma (darba brauciena) attiecināmajās izmaksās ietilpst:
  - dienas nauda;
  - ar viesnīcas (naktsmītnes) pakalpojumu izmantošanu saistītie izdevumi;
  - starpvalstu un starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksas.
 2. Starptautiskās izstādes vai konferences organizatora noteiktās izmaksas, kā arī ar izstādi vai konferenci saistīto papildpakalpojumu izmaksas (dalības maksa, ekspozīcijas laukuma, stenda nomas, tehniskā aprīkojuma, interneta, elektrības, stenda uzkopšanas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu izstādes katalogā).
 3. Pievienotās vērtības nodoklis, ja atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem nodokļu un nodevu jomā komersants to nevar atgūt pilnā vai daļējā apmērā.

Tiek attiecinātas izmaksas, kas radušās sākot ar 2019. gada 1. janvāri līdz 2019. gada 31. decembrim (3. pieteikumu kārtai).

Tiek attiecinātas izmaksas, kas radušās sākot ar 2020. gada 1. janvāri līdz 2020. gada 31. decembrim (4. pieteikumu kārtai)

Neatbalstāmās nozares

 • Eiropas Komisijas regulas (ES) Nr.1407/2013 1.pantā noteiktās nozares
 • MK noteikumu Nr.692 pielikumā “Nozares, kurām nav paredzēts atbalsts” ietvertās neatbalstāmās nozares

ES fondu vizuālo elementu ansamblis