ERAF logo inkubatoriem

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Jūrmalas, Liepājas un Ogres biznesa inkubatori izziņo papildus uzņemšanu inkubācijas (INK) programmā mobilitātes un ūdens inovāciju jomas komersantiem. Katrā no norādītajiem trīs biznesa inkubatoriem atbalsta saņemšanai tiks apstiprināti līdz pieciem komersantiem. Pieteikties INK programmai varēs no 2023. gada 26. jūnija līdz 2023. gada 5. jūlijam, iesniedzot pieteikumu vienotajā valsts platformā biznesa attīstībai www.business.gov.lv

Inkubācijas atbalsts paredzēts uzņēmumiem, kuri reģistrēti Latvijas Republikas Komercreģistrā ne ilgāk par 3 (trīs) gadiem. Inkubācijas dalībnieku un biznesa inkubatora kopīgais uzdevums ir attīstīt produktus/pakalpojumus, kā arī palielināt dalībnieku resursus un zināšanas, lai nākotnē inkubācijas atbalstu saņēmušais komersants kļūtu par globāli konkurētspējīgu un eksportējošu uzņēmumu.

Par programmu

Inkubācijas atbalsts paredzēts uzņēmumiem, kuri reģistrēti Latvijas Republikas Komercreģistrā ne ilgāk par 3 (trīs) gadiem. Inkubācijas dalībnieku un biznesa inkubatora kopīgais uzdevums ir attīstīt produktus/pakalpojumus, kā arī palielināt dalībnieku resursus un zināšanas, lai nākotnē inkubācijas atbalstu saņēmušais komersants kļūtu par globāli konkurētspējīgu un eksportējošu uzņēmumu

Līdz 2022. gada maijam inkubatoros uzņemtiem uzņēmumiem inkubācijas atbalsts ir pieejams līdz 2023. gada 31. decembrim.

Inkubācijas programmā komersantiem pieejams atbalsts straujākai izaugsmei un inkubācijā noteikto mērķu sasniegšanai. Visos LIAA biznesa inkubatoros pieejama vienlīdz kvalitatīva inkubācijas vide, tajā skaitā koprades telpa jeb open office, kur biznesa inkubatora dalībnieki var gan strādāt, tikties ar klientiem un sadarbības partneriem, gan izmantot biroja aprīkojumu (printeris, skeneris u.c.). Dalībniekiem ir iespēja apmeklēt seminārus un pasākumus biznesa inkubatora klientiem un saņemt stratēģiskās konsultācijas no nozares ekspertiem.

Inkubācijas atbalsta programmā uzņēmumiem pieejams līdzfinansējums 50% apmērā pakalpojumu, iekārtu un aprīkojuma iegādei un 30 % apmērā izejmateriālu iegādei. Atbalsta mērķis ir veicināt uzņēmuma un/vai tā produktu attīstību un pārdošanu.

Programmas atbalsts

 • nozares ekspertu un mentoru konsultācijas;
 • padziļinātas apmācības un semināri;
 • koprades telpa un biroja aprīkojums;
 • dalība Latvijas lielākajā jauno uzņēmēju kopienā;
 • 50% līdzfinansējums dažādiem pakalpojumiem un iekārtām;
 • 30% līdzfinansējums izejmateriālu un izejvielu iegādei;
 • bezmaksas dalība LIAA biznesa inkubatoru kopīgā stendā nozaru izstādēs, pop-up stendos u.c. pasākumos.

Par programmu

Līdz 2022. gada maijam inkubatoros uzņemtiem uzņēmumiem inkubācijas atbalsts ir pieejams līdz 2023. gada 31. decembrim.

Inkubācijas programmā komersantiem pieejams atbalsts straujākai izaugsmei un inkubācijā noteikto mērķu sasniegšanai. Visos LIAA biznesa inkubatoros pieejama vienlīdz kvalitatīva inkubācijas vide, tajā skaitā koprades telpa jeb open office, kur biznesa inkubatora dalībnieki var gan strādāt, tikties ar klientiem un sadarbības partneriem, gan izmantot biroja aprīkojumu (printeris, skeneris u.c.). Dalībniekiem ir iespēja apmeklēt seminārus un pasākumus biznesa inkubatora klientiem un saņemt stratēģiskās konsultācijas no nozares ekspertiem.

Inkubācijas atbalsta programmā uzņēmumiem pieejams līdzfinansējums 50 % apmērā pakalpojumu, iekārtu un aprīkojuma iegādei un 30 % apmērā izejmateriālu iegādei. Atbalsta mērķis ir veicināt uzņēmuma un/vai tā produktu attīstību un pārdošanu.

 • telpu noma;
 • grāmatvedība;
 • mārketings;
 • dizains;
 • IT pakalpojumi (piemēram, mājaslapas, e-veikala izstrāde u.c.);
 • prototipēšana;
 • juridiskie pakalpojumi;
 • testēšana;
 • dalības maksa Latvijas un starptautiskajās izstādēs;
 • sertificēšana;
 • iekārtu iegāde;
 • izejmateriālu iegāde;
 • aprīkojuma iegāde;
 • u.c. specifiski pakalpojumi.

Inkubācijas dalībnieki finansiālu atbalstu var saņemt 2 (divos) veidos:

 • līdzfinansēti pakalpojumi;
 • granti.

Atbalsta veidu savstarpējais salīdzinājums

  Grants Pakalpojums
Atbalsta intensitāte 50 % Līdzfinansējums pakalpojumiem līdz 10 000 EUR Līdzfinansējums pakalpojumiem līdz 200 000 EUR
Līdzfinansējums iekārtu un aprīkojuma iegādei līdz 5000 EUR
Atbalsta intensitāte 30 % Līdzfinansējums izejmateriālu un izejvielu iegādei līdz 5000 EUR  
Pieteikšanās termiņi Saskaņā ar atbalsta plānu 1. februāris, 30. aprīlis, 1. augusts, 1. novembris
izņēmums ir pakalpojumu pieteikumi telpu nomai un izstādēm Latvijā, kuriem var pieteikties jebkurā laikā
Pieteikumu skaits Uzņēmumam inkubācijas programmā pieejami 12 granti katrā kalendārajā gadā Uzņēmumam inkubācijas programmā pieejams neierobežots skaits pakalpojuma pieteikumu
Līdzfinansējuma pieteikuma izskatīšanas un apstiprināšanas termiņš no pieteikuma saņemšanas brīža Atbalsta plāna izvērtēšana: 15 darba dienas
Maksājuma pieprasījuma apstiprināšana: 26 darba dienas
Cenu aptauja vai iepirkuma procedūra: 1 līdz 3 mēneši
Iepirkums Uzņēmums kopā ar maksājuma pieprasījumu iesniedz arī veikto cenu aptauju, kurā iegūti vismaz 3 cenu piedāvājumi Pakalpojumam līdz 10 000 EUR uzņēmums veic cenu aptauju, kurā iegūti vismaz 3 cenu piedāvājumi
Pakalpojumam virs 10 000 EUR LIAA izsludina iepirkumu un noskaidro lētāko piedāvājumu pakalpojumam
Realizēšanas termiņš Klients realizē pakalpojumu 2 gadu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. septembrim Klients realizē pakalpojumu atbilstoši līgumā noteiktajam termiņam
Līdzfinansējuma saņemšanas kārtība 100 % uzņēmuma priekšfinansējums, LIAA veic 30 % vai 50 % apmaksu pēc pilnīgas izpildes.  Tiek slēgts trīspusējs līgums (50 % līdzfinansē LIAA, 50 % klients)
Izpildītājs Cenu aptaujā noskaidrots 1 izpildītājs LIAA iepirkumā noskaidrots 1 izpildītājs
Ieteikumi atbalsta veidu izmantošanai 1. ja pakalpojuma izpildes gaitā iespējamas izmaiņas
2. ja ir zināms konkrēts izpildītājs, ar ko vēlas sadarboties
3. ja ir svarīgi termiņi
4. ja nav iespējams noslēgt trīspusēju līgumu ar izvirzītajiem nosacījumiem
5. ja nepieciešams līdzfinansējums izejmateriāliem un iekārtām
1. ja uzņēmumam nav iespējams 100 % līdzfinansēt pakalpojumu
2. ja nav svarīgs pakalpojuma izpildītājs
3. ja termiņi ir mazsvarīgi
4. ja pakalpojuma izmaksas ir lielākas par granta ierobežojumu
5. ja apgūti visi 12 granti
Saistītie dokumenti

Biznesa inkubators līdzfinansē tikai tādas dalībnieku izmaksas, kuras ir tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, atbilst pasākuma īstenošanas noteikumos minētajiem izmaksu ierobežojumiem, ir samērīgas, pamatotas, atbilst pareizas finanšu vadības principiem un veicina biznesa inkubatoru dalībnieku saimnieciskās darbības rādītāju izaugsmi.

 • kas nav paredzētas pasākuma īstenošanas noteikumos;
 • par kurām tas var saņemt līdzfinansējumu citos darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" virzienu "Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas" un "Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja" pasākumos, izņemot finanšu instrumentus;
 • par izmaksām, kas radušās, atrodoties interešu konflikta situācijā.

LIAA biznesa inkubatoru dalībnieki aicināti pieteikties dalībai “Magnetic Latvia Biznesa inkubatori” stendā izstādēs Latvijā. Piedaloties inkubatoru stendā, inkubatora dalībnieks iegūst sava produkta redzamību nozaru un reģionu izstādēs Latvijā, zināšanas par produkta pārdošanu un labo praksi nozaru izstādēs inkubatora rīkotā meistarklasē pirms dalības izstādē, potenciālo klientu un nozares pārstāvju atgriezenisko saiti, kā arī sadarbības iespējas produkta virzīšanai tirgū. Biznesa inkubatoru stends uzņem 7 dalībniekus. Stenda koncepciju un dalībnieku koordinēšanu stendā organizē LIAA Biznesa inkubatoru departaments, 100% finansējot stenda dalībnieku dalību izstādē.

Plašāka informācija par inkubatoru kopstendu 2022. gada izstādēs būs pieejama no 2021. gada novembra.

Noteikumi un vērtēšanas kritēriji dalībai Magnetic Latvia Biznesa inkubatoru stendos

 • Pretendents ir uzņēmums, kas atbilst MVU statusam, kas ir reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā ne ilgāk par 3 (trīs) gadiem, un kura kapitāldaļu turētājs nav valsts vai pašvaldība.
 • Pretendents neveic darbības vai nedarbojas nozarēs, kas nav atbalstāmas. 
 • Pretendēt atbalstam Radošo industriju inkubatorā var komersanti, kas darbojas Pretendēt atbalstam Radošo industriju inkubatorā var komersanti, kas darbojas radošajās industrijās.
 • Pretendents var saņemt atbalstu, ja tas inkubācijas laikā nodrošina izvirzīto mērķu sasniegšanu.
 • Pretendents var saņemt atbalstu, ja ir pamatojis sasaiti ar attiecīgā biznesa inkubatora darbības teritoriju (pretendenta faktiskā vai juridiskā adrese atrodas biznesa inkubatora darbības teritorijā). Kritērijs neattiecas, ja pretendē uz Radošo industriju inkubatoru.
 • Pretendents (komersants) var saņemt atbalstu, ja tam nav nodokļu vai nodevu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 1000,00 eiro.
 • Pretendents (komersants) var saņemt atbalstu, ja tā interesēs fiziska persona nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un pretendentam (komersantam) saskaņā ar Krimināllikumu nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.
 • Pretendents (komersants) var saņemt atbalstu, ja tas nesaņem atbalstu 3.1.2.2. pasākuma "Tehnoloģiju akselerators" ietvaros šādos akseleratoros: Buildit Latvia, Komercializācijas Reaktors, Overkill Ventures.

 

 

 • Visām atbalstāmajām darbībām, kas tiek īstenotas iepērkot pakalpojumu un līgumcena ir mazāka par 70 000 eiro (bez PVN), nepieciešams veikt cenu aptauju, un tās dokumentēšanu, lai pamatotu pakalpojuma sniedzēja izvēli un sniegtā pakalpojuma cenu. Cenu aptaujas ietvaros ir jāizvērtē vismaz 3  pretendentu piedāvājumi. Savukārt, ja pakalpojuma paredzamā līgumcena ir 70 000 euro (bez PVN) un vairāk, tad ir jāveic iepirkuma procedūra saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem IV nodaļā minētajiem nosacījumiem. Atbalsta saņēmēji, kuri ir Publisko iepirkumu likuma subjekti ievēro minētā likuma prasības.
 • Atbalstāmo darbību ietvaros nav pieļaujami darījumi ar saistītajām personām, proti, saistība starp finansējuma saņēmēju, tā dalībnieku, akcionāru, biedru, padomes vai valdes locekli, jebkura no tiem radinieku līdz otrajai radniecības pakāpei, laulāto vai svaini līdz pirmajai svainības pakāpei, kā arī finansējuma saņēmēja prokūristu vai komercpilnvarnieku no vienas puses un piegādātāju, tā apakšuzņēmēju, kā arī jebkura no tiem dalībnieku, akcionāru, biedru, padomes vai valdes locekli, prokūristu vai komercpilnvarnieku no otras puses. Minētā saistība pastāv gan tad, kad dalībnieki, akcionāri un biedri ir fiziskas personas, gan tad, kad dalībnieki, akcionāri un biedri ir juridiskas personas.