Atbalsta mērķis

Sniedzot ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (turpmāk – RIS3) mērķu sasniegšanā, atbalstīt pētniecības organizāciju īpašumā esošo pētniecības rezultātu komercializāciju gan Latvijā, gan ārvalstīs, lai palielinātu pētniecības organizāciju ienākumus no pētījumu rezultātu komercializēšanas vai pārvērstu pētījumu rezultātus veiksmīgā uzņēmējdarbībā

Regulējums

Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumi Nr.692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi" (turpmāk - MK noteikumi Nr. 692)

Atbalsta saņēmēji

Publiskās pētniecības organizācijas – Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas augstskolas, kas ir atvasinātas publiskas personas, šo augstskolu aģentūras un augstskolu struktūrvienības, kā arī zinātniskie institūti, kas ir atvasinātas publiskas personas

Atbalstāmās darbības

 • Tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšana 
 • Komercializācijas stratēģijas sagatavošana
 • Rūpnieciskie pētījumi atbilstoši regulas Nr. 651/2014 2. panta 85. punkta definīcijai, kuru pamatā ir iepriekš veiktu pētniecības projektu rezultāti
 • Eksperimentālās izstrādnes atbilstoši regulas Nr. 651/2014 2. panta 86. punkta definīcijai, kuru pamatā ir iepriekš veiktu pētniecības projektu rezultāti;
 • Dalība starptautiskajās izstādēs, kontaktbiržās, konferencēs (semināros) ārvalstīs, individuālās vizītēs (ja individuālo vizīti paredz apstiprināta komercializācijas stratēģija) un dalībai LIAA organizētajos nacionālajos stendos un tirdzniecības misijās, to izstrādāto tehnoloģiju un intelektuālā īpašuma komercializācijas nolūkos
 • Rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšana - izgudrojuma patentu pieteikumu sagatavošanai, reģistrācijai un uzturēšanai
 • Komercializācijas piedāvājuma sagatavošana, tai skaitā ekspertu piesaiste komercializācijas piedāvājuma virzīšanai tirgū (ja to paredz apstiprināta Komercializācijas stratēģija)
 • Ekspertu piesaistei licences līgumu un citu intelektuālā īpašuma nodošanas līgumu sagatavošanai

Atbalsta sniegšanas kārtība

 1. Atbalsta saņēmējs veic tehniski ekonomisko priekšizpēti un izstrādā komercializācijas stratēģiju. Minētājām darbībām pieejamais atbalsta finansējums ir līdz 25 000 eiro
 2. Atbalsta saņēmējs iesniedz LIAA tehniski ekonomisko priekšizpēti un komercializācijas stratēģiju un pretendē uz atbalsta turpmāku komercializācijas darbību veikšanai (atbilstoši MK noteikumi Nr. 692 35. un 37. punktā minētajām atbalstāmajām darbībām)

Sagaidāmais rezultāts

Tehnoloģiju pārneses projektu mērķis ir rūpniecisko pētījumu un eksperimentālās izstrādnes rezultātā novest attiecīgo tehnoloģiju līdz praktiskai demonstrācijas vai prototipa stadijai un veikt turpmākas komercializācijas darbības, kuru rezultātā radītās priekšrocības trešajai pusei tiek nodotas reģistrēta patenta vai licences veidā, t.sk. pētniecības organizācijai dibinot jaunu, tehnoloģiski orientētu uzņēmumu

Finansējums

Maksimālais atbalsta finansējums vienam tehnoloģiju pārneses projektam ir 300 000 eiro un atbalsta intensitāte līdz 90 %.

Kopējais pieejamais finansējums ir 15 954 749 eiro, ko veido Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums un valsts budžeta līdzekļi. Atbalsts paredzēts plānošanas dokumenta – Darbības programmas 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" ietvaros.

Jaunu projektu iesniegšana šobrīd nenotiek, jo līdz šim notikušajās 4 atlases kārtās finansējums jau ir rezervēts esošajiem projektiem.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi

 • Tehnoloģiju pārneses projekta pamatā ir iepriekš veiktu pētniecības projektu rezultāti, kuri saistīti ar neatkarīgu pētniecību un izstrādi, lai iegūtu vairāk zināšanu un labāku izpratni, tostarp efektīvā sadarbībā veikta kopīga pētniecība un izstrāde. Ja rezultāti iegūti efektīvā sadarbībā, atbalsta saņēmējs uzrāda līgumisku apliecinājumu no pētījuma partneriem par tās tiesībām uz šo intelektuālo īpašumu un tiesībām to izmantot tālāku pētījumu veikšanai, kā arī atsavināt šo intelektuālo īpašumu
 • Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts projekts, kura ietvaros atbalsta saņēmējs īsteno darbības, kurām nav saimnieciska rakstura
 • Atbalsta saņēmējs par visām projekta īstenošanas rezultātā nodotajām ekonomiskajām priekšrocībām saņem tādu atlīdzību, kas ir līdzvērtīga tirgus cenai par intelektuālā īpašuma tiesībām, kuras izriet no projekta ietvaros veiktajām darbībām. Ienākumus, kurus atbalsta saņēmējs gūst projekta īstenošanas rezultātā, jāiegulda atbalsta saņēmēja pamatdarbībā

Kritēriji

Kritēriju ietvaros tiek vērtēts:

 • projekta iesniedzējs;
 • projektā plānotās darbības;
 • tehnoloģijas gatavības līmenis (TRL);
 • projekta atbilstība RIS3 mērķiem un prioritātēm;
 • projekta iesniedzēja tiesības uz intelektuālo īpašumu;
 • tehnoloģijas novitāte;
 • tehnoloģijas priekšrocības un potenciālais tirgus;
 • projekta vadītājs.

Pirms projeka iesnieguma pieņemšanas:

 • LIAA ar atbalsta saņēmēju slēdz līgumu par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā;
 • Atbalsta saņēmējs komercializējamo tehnoloģiju prezentē LIAA izveidotam nozares ekspertu panelim, kurā ir pārstāvēti uzņēmēji un investori. Ekspertu panelis tiek rīkots, lai projektu agrīnajā stadijā identificētu ar komercializāciju saistītos riskus un saņemt nozares ekspertu vērtējumu par tehnoloģijas turpmāku attīstīšanu un komercializācijas pasākumu veikšanu.  Pirms ekspertu paneļa rīkošanas tiks organizētas apmācības veiksmīgai prezentāciju sagatavošanai.

ES fondu vizuālo elementu ansamblis