Horizontālās prioritātes ir dažādu darbību kopums, kuru mērķis ir nodrošināt vispusīgu un kvalitatīvu dzīves līmeņa paaugstināšanu. LIAA administrētajos Eiropas Savienības (ES) fondu projektos tiek ieviestas 5 horizontālās prioritātes.

Makroekonomiskā stabilitāte – valsts ekonomiskās izaugsmes veicināšana. Lai nodrošinātu makroekonomiskās stabilitātes ievērošanu ES fondu atbalstītajos projektos, tiek izvirzīti šādi rādītāji: projekta īstenošanai piesaistītā privātā finansējuma apjoms, samazinātas publisko pakalpojumu sniegšanas izmaksas, produktivitātes pieaugums un jaunradītas darba vietas iestādē/ uzņēmumā, kā arī vispārējs ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvara pieaugums.

Teritorijas līdzsvarota attīstība – attīstības atšķirību mazināšana starp dažādām valsts teritorijas daļām. Horizontālās prioritātes mērķis ir nodrošināt sociālās un ekonomiskās attīstības līmeņu un tempu sabalansēšanu atsevišķās valsts teritorijās (t.sk., plānošanas reģionos, konkrētās pašvaldībās), efektīvi izmantojot tajās pieejamos resursus (dabas, cilvēkresursus, kultūras u.c.) izaugsmes sekmēšanai. Izmantojot teritoriju attīstības īpatnības un izaugsmes potenciālu, ir iespējams panākt maksimālu investīciju atdevi, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvus dzīves apstākļus un izaugsmes priekšnosacījumus neatkarīgi no to piederības konkrētai teritorijai.

Ilgtspējīga attīstība – vides aizsardzība, dabas resursu saprātīga izmantošana un vides saglabāšana nākamajām paaudzēm. Horizontālās prioritātes mērķis ir pievērst uzmanību dažādiem vides aizsardzības pasākumiem – piesārņojuma mazināšanai, atjaunojamo energoresursu izmantošanai un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, dabas resursu kvalitātes nodrošināšanai un vides labiekārtošanai.

Vienlīdzīgas iespējas – jebkāda veida diskriminācijas (dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, seksuālākās orientācijas, vecuma u.c.) mazināšana un vienlīdzīgu iespēju radīšana ikvienam sabiedrības loceklim. ES fondu atbalstītajos projektos vienlīdzīgas iespējas tiek nodrošinātas 3 pamatvirzienos: dzimums (sievietes, vīrieši), vecums (visas vecuma grupas), invaliditāte (redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumi). Sniedzot atbalstu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, ir izstrādātas vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem:

Informācijas sabiedrība – informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana un pakalpojumu pieejamības veicināšana sabiedrībai. Šīs horizontālās prioritātes mērķis ir sniegt ikvienam sabiedrības loceklim iespēju piekļūt informācijai, izmantojot plašās informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sniegtās iespējas (piemēram e-pakalpojumus), kā arī veicināt uzņēmumu produktivitātes palielināšanos, ieviešot dažādus elektroniskus risinājumus ražošanas procesa nodrošināšanai un pakalpojumu sniegšanai.

Vadlīnijas par horizontālo prioritāšu ieviešanu ES fondu projektos:

Ikvienam projektam, kas ir saņēmis atbalstu no ES fondiem, ir jābūt ar pozitīvu ietekmi uz kādu no horizontālajām prioritātēm. Lai nodrošinātu horizontālo prioritāšu uzraudzību, finansējuma saņēmējs, saskaņā ar līgumu/ vienošanos par projekta īstenošanu (kas ir noslēgts starp LIAA un finansējuma saņēmēju), ik gadu iesniedz LIAA pārskatu par ES fondu līdzfinansētā projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu. Ikgadējais pārskats ir viens no līguma/ vienošanās pielikumiem un tā  forma ir pielāgota katras aktivitātes prasībām un ir pieejamas LIAA mājas lapā pie attiecīgās aktivitātes.

Papildu informācija par horizontālo politiku ir pieejama ES fondu mājas lapā šeit.