Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir ekonomikas ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir sekmēt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un eksportspēju starptautiskajos tirgos, veicināt ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu, īstenot tūrisma attīstības valsts politiku un valsts politiku inovācijas jomā.

Ekonomikas ministrs iestādes pakļautību īsteno ar Ekonomikas ministrijas starpniecību.

Saskaņā ar nolikumu LIAA ir šādas funkcijas:

 1. īstenot pasākumus Latvijas uzņēmumu eksportspējas paaugstināšanai un ārējās tirdzniecības veicināšanai;

 2. iesaistīt Latvijas ekonomikā ārvalstu investīcijas;

 3. veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību;

 4. veicināt uzņēmumos inovatīvās aktivitātes, inovāciju ieviešanu un attīstību valsts un starptautiskā mērogā, sadarbību starp pētniecības un uzņēmējdarbības sektoriem, kā arī tehnoloģiju pārneses un tehnoloģiju tiesību komercializācijas procesus;

  1. nodrošināt Viedās specializācijas stratēģijas ieviešanu, tai skaitā īstenot Viedās specializācijas stratēģijas vērtību ķēžu ekosistēmu un to ilgtermiņa stratēģiju izstrādes un īstenošanas procesu vadību;

 5. īstenot pasākumus saskaņā ar valsts atbalsta programmām;

 6. nodrošināt Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto aktivitāšu administrēšanu;

 7. īstenot Tūrisma likumā noteiktās funkcijas;

 8. piedalīties Latvijas tēla politikas veidošanā un koordinēt tās īstenošanu;

 9. radīt valsts pārvaldes, pašvaldību, privāto struktūru un privātpersonu (ekspertu), kā arī nevalstisko organizāciju partnerības kontakttīklu Latvijas pozitīvas starptautiskas atpazīstamības veicināšanai;

 10. nodrošināt Latvijas vienotā produktu kontaktpunkta un vienotā pakalpojumu kontaktpunkta klientu atbalsta funkciju īstenošanu.

Lai izpildītu nolikumā noteiktās funkcijas, LIAA veic šādus uzdevumus:

 1. veicina uzņēmumu investīciju projektu izstrādi un atbalsta konkurētspējīgus projektus;

 2. izstrādā priekšlikumus valsts atbalsta programmām;

 3. izveido, ievieš un administrē valsts atbalsta un ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļu vadības, uzraudzības un kontroles sistēmu;

 4. sniedz priekšlikumus uzņēmējdarbības vides, tai skaitā jaunuzņēmumu ekosistēmas, uzlabošanai;

 5. organizē uzņēmumu inovāciju motivācijas, sadarbības ar pētniecības sektoru, tehnoloģiju pārneses, investīciju piesaistes un ārējās tirdzniecības veicināšanas pasākumus un nodrošina komunikāciju ar iesaistītajām pusēm;

  1. organizē zināšanu ietilpīgu preču un pakalpojumu attīstības un eksporta veicināšanas pasākumus, īpaši Viedās specializācijas stratēģijas jomās;

  2. veido un attīsta Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas vērtību ķēžu ekosistēmas, kā arī organizē to atpazīstamības veicināšanas pasākumus Latvijā un ārvalstīs;

 6. nodrošina iestādes pārstāvniecību darbību ārvalstīs;

 7. atbilstoši kompetencei sniedz valsts pārvaldes pakalpojumus;

  1. vietējā un starptautiskajā tūrisma tirgū popularizē tūrisma iespējas Latvijā;

  2. organizē Latvijas tūrisma pakalpojumu sniedzēju – komersantu (komercsabiedrību) un organizāciju – piedalīšanos starptautiskajos tūrisma gadatirgos;

  3.  sadarbībā ar tūrisma pakalpojumu sniedzējiem – komersantiem (komercsabiedrībām) un organizācijām – īsteno tūrisma attīstības veicināšanas pasākumus;

  4. izstrādā tūrisma attīstības projektus, atbalsta to īstenošanu un piedalās tajos;

  5. organizē pasākumus un nodrošina vidi jaunu uzņēmumu veidošanai un attīstībai;

  6. īsteno pasākumus vienotā valsts tēla ieviešanai Latvijā un ārvalstīs;

  7. sagatavo un izplata informāciju par Latviju kopumā, kā arī par atsevišķām ar Latvijas valsti, zemi un tautu saistītām jomām, tai skaitā:

   1.  sagatavo un izplata informatīvos materiālus par Latviju;

   2. veido un uztur Latvijas oficiālo portālu ārvalstu auditorijām;

 8. veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojumu Nr.814 2003. gada 24. decembrī (prot. Nr.65,29.§) tika reorganizēta bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības aģentūra" un izveidota valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra", kas darbu sāka 2004. gada 1. februārī. 

Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma Pārejas noteikumu 2. punktā noteikto, ministrijām bija jāizvērtē uz iepriekšējā Publisko aģentūru likuma pamata izveidoto aģentūru darbība, un līdz 2013. gada 1. janvārim Ministru kabinetam jāpieņem lēmums par attiecīgās aģentūras turpināšanu, aģentūras likvidēšanu vai reorganizēšanu. 

2012. gadā Ekonomikas ministrija sagatavoja LIAA juridiskā statusa maiņai nepieciešamos dokumentus, kas paredzēja, ka ar 2013. gada 1. janvāri LIAA maina juridisko statusu un kļūst par ekonomikas ministra pakļautībā esošu tiešās pārvaldes iestādi, saglabājot iestādes iepriekšējo nosaukumu "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra", kā arī attiecībā uz valsts atbalsta un ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļu administrēšanu saglabājot iepriekšējo padotības formu – pārraudzību.   

Ar 2013. gada 1. janvāri LIAA juridisko statusu, funkcijas, uzdevumus, struktūru un pārvaldi, finansēšanas avotus, tiesības, tiesiskuma nodrošināšanas un pārskatu sniegšanas kārtību nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums un 2012. gada 11. decembra Ministra kabineta izdotie noteikumi Nr.857 "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras nolikums". 

LIAA struktūra izveidota atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma prasībām. Darba organizāciju nosaka LIAA un struktūrvienību reglamenti.