2021. gada 7. septembris

Projektu komandu administratīvajiem pārstāvjiem, tiek organizēts vebinārs - starpposmu pārskatu sagatavošanai (aktuālajiem jautājumiem) ar mērķi veicināt efektīvāku LIAA un publisko pētniecības organizāciju sadarbību. Norises laiks: 29.09.2021 plkst.10.00-12.00. Vieta: ZOOM platforma. Intereses gadījumā lūdzam rakstīt uz e-pastu: tehnologijas@liaa.gov.lv.

2021. gada 15. jūlijs

Pētniecības organizāciju komandām, kas īsteno projektus pasākuma "Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai" ietvaros ar 2.posma darbībām, LIAA organizē vebināru – komercializācijas pieredzes stāsti (4 veiksmīgi noslēgušies projekti dalīsies ar gūto pieredzi). Vebināra norises laiks: 27.07.2021 plkst.10.00-12.00. Vieta: ZOOM platforma. Intereses gadījumā lūdzam rakstīt uz e-pastu: tehnologijas@liaa.gov.lv.

2021. gada 12. jūlijs

Komercializēšanas atbalstam izstrādātas “Vadlīnijas (ieteikumi) tehnoloģiju tiesību komercializācijas darbību veikšanai”. Tās tika saskaņotas ar Ekonomikas ministriju. Vadlīnijas sniedz rekomendācijas par ieteicamajiem soļiem, lai nodrošinātu caurskatāmāku komercializācijas darbību īstenošanu. Pieejamas sadaļā Atbalsta saņemšanas kārtība.

2021. gada 22. aprīlis

Ir saņemts pirmais komercializācijas noslēguma pārskats. Projekts ir noslēdzies veiksmīgi ar noslēgtiem 6 licences līgumiem. Vairāk informācija ir šeit. Jaunie 3.kārtas projekti aktīvi iesniedz progresa pārskatus un maksājumu pieprasījumus.

2021. gada 15. marts

Ar pētniecības organizācijām veikti sadarbības līguma grozījumu grozījumi, tajos iekļaujot stingrāku finanšu disciplīnu un iespēju vairāk palīdzēt projektu noslēgumā ar LIAA pārstāvniecību tīklu. Projekti aktualizē un iesniedz naudas plūsmas plānus.

2021. gada 4. janvāris

Jaunajiem 30 komercializācijas 2.posma projektiem uzsākas projektu īstenošana. Tiek iesniegti iepirkumu plāni un avansu pieprasījumi. Vairāki 1.un 2.kārtas projekti tiek pagarināti, COVID-19 ierobežojumu ietekmes dēļ.

2020. gada 30. novembris

LIAA pieņēma lēmumu par 7 975 000,00 eiro piešķiršanu 30 zinātnisko atklājumu komercializēšanai. Plašāka informācija pieejama jaunumu sadaļā.

2020. gada 3. septembris

Informējam, ka no 2020. gada 3. septembra līdz 30. septembrim noris pētījumu rezultātu komercializācijas 2. posma projektu pieņemšana (informācija par 1.2.1.2. pasākumu pieejama sadaļā "Pasākuma apraksts"). Pieejamais atbalsta finansējums tiek noteikts 7 975 000,00 eiro.

Atlasē aicinām piedalīties:

  • 60 projektus, kas tika apstiprināti 1. posma atbalsta finansējuma saņemšanai;
  • projektus, kas pirmā posma finansējumu nav saņēmuši, bet iepriekšējās atlases kārtās tikuši vērtēti un I posma kvalitātes kritērijos ieguvuši vismaz 11 punktus un ir izstrādājuši komercializācijas dokumentus par saviem līdzekļiem;
  • projektus, kas līdz šim LIAA nav tikuši iesniegti, bet ir izstrādājuši komercializācijai atbilstošus dokumentus.

Iesniedzamie dokumenti:

  • komercializācijas stratēģija, tehniski ekonomiskā priekšizpēte un komercializācijas pasākumu plāns ar projekta naudas plūsmu (brīvā formā), kas tiks vērtēti, balstoties uz Iekšējā kārtībā iekļautajiem II daļas kritērijiem;
  • projektiem, kas līdz šim nav tikuši iesniegti, papildus minētajiem dokumentiem jāiesniedz arī projekta 1. posma iesnieguma veidlapa un tās pielikumi, kas tiks vērtēti, balstoties uz Iekšējā kārtībā iekļautajiem I daļas kritērijiem;
  • dokumenti jāiesniedz latviešu un angļu valodā, jo vērtēšanā tiks iesaistīti ārvalstu eksperti.

Vēršam uzmanību, ka pētniecības darbībām jābūt veiktām ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim un komercializācijas darbībām ne vēlāk kā līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Detalizētāka informācija ir pieejama sadaļā "Atbalsta saņemšanas kārtība".

2020. gada 1. aprīlis

Apstiprināti nākamie 60 pētniecības rezultātu komercializācijas projekti, kuriem piešķirts atbalsts tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai un komercializācijas stratēģijas izstrādei. Pēc minēto dokumentu izstrādes, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) lems par turpmāka finansējuma piešķiršanu. Kopumā viens projekts var pretendēt uz atbalstu līdz 300 000 EUR apmērā.

Trešās projektu atlases kārtas pirmā posma ietvaros apstiprinātie komercializācijas projekti Ievietots 09.04.2020.

Informējam, ka š.g. 16.decembrī tiek uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana, kas norisināsies līdz 2020.gada 31.janvārim. Trešās projektu atlases kārtas pirmā posma ietvaros pieejamais kopējais finansējums ir 1 500 000 euro.

Sniedzot ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, LIAA sekmē pētniecības organizāciju īpašumā esošo pētniecības rezultātu komercializāciju gan Latvijā, gan ārvalstīs ar nolūku palielināt pētniecības organizāciju ienākumus no pētījumu rezultātu komercializēšanas, vai pārvēršot pētījumu rezultātus veiksmīgā uzņēmējdarbībā.

Pirmā posma ietvaros projektiem būs pieejams atbalsts līdz 25 000 euro, lai izstrādātu komercializācijas stratēģiju un tehniski ekonomisko priekšizpēti. 

2018. gada 10. oktobris

Informējam, ka sākot ar 2018.gada oktobri ir apstiprināti 16 pētniecības rezultātu komercializācijas otrās kārtas otrā posma projekti, kuriem turpmāko trīs gadu laikā tiks piešķirts atbalsts līdz 275 000 eiro apmērā.

Otrā posma finansējuma paredzēts rūpniecisko pētījumu veikšanai, eksperimentālām izstrādnēm, dalībai starptautiskās izstādēs, konferencēs,  individuālām vizītēm, kā arī citiem pasākumiem ar mērķi atrast un uzrunāt potenciālos klientus. Tāpat finansējums izmantojams rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšanai — izgudrojuma patentu pieteikumu sagatavošanai, reģistrācijai un uzturēšanai, komercializācijas piedāvājuma sagatavošanai un ekspertu piesaistei licences līgumu un citu intelektuālā īpašuma nodošanas līgumu sagatavošanai.

Projektu īstenošanas gaitā LIAA turpinās sadarbosies ar projektu iesniedzējiem gan konsultējot un ar dažādiem instrumentiem atbalstot apstiprināto projektu zinātnieku komandas, gan uzraugot projektu īstenošanas progresu.

Otrās projektu atlases kārtas otrā posma ietvaros apstiprinātie komercializācijas projekti | atjaunots 11.01.2019.

2018. gada 2. jūlijs

Informējam, ka no š.g. gada 2.jūlija līdz š.g. 31.jūlijam noris pētījumu rezultātu komercializācijas otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana programmas  “Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai” ietvaros (vairāk par programmu lūdzam lasīt šeit).

Atlasē iespējams piedalīties:

  • projektiem, kas apstiprināti 1.posma atbalsta finansējuma saņemšanai;
  • projektiem, kas pirmā posma finansējumu nav saņēmuši, bet tikuši vērtēti un I posma kvalitātes kritērijos ieguvuši vismaz 11 punktus un ir izstrādājuši komercializācijas stratēģiju, tehniski ekonomisko priekšizpēti un komercializācijas pasākumu plānu;
  • projektiem kas iepriekš LIAA nav tikuši iesniegti, bet ir izstrādājuši komercializācijas stratēģiju, tehniski ekonomisko priekšizpēti un komercializācijas pasākumu plānu.

Komercializācijas stratēģija, tehniski ekonomiskā priekšizpēte un komercializācijas pasākumu plāns tiks vērtēti, balstoties uz Iekšējā kārtībā iekļautajiem II daļas kritērijiem.

Projektiem, kas līdz šim nav tikuši iesniegti, papildus minētajiem dokumentiem jāiesniedz arī projekta 1.posma iesnieguma veidlapa, kas tiks vērtēta, balstoties uz Iekšējā kārtībā iekļautajiem I daļas kritērijiem .

2018. gada 8. maijs

Apstiprināti astoņi pētniecības rezultātu komercializācijas pirmās kārtas otrā posma projekti, kuriem piešķirts atbalsts līdz 275 000 eiro apmērā.

Projekti atlasīti no kopumā 40 pirmajā kārtā iesniegtajiem projektiem. Pēc pirmā posma izvērtēšanas apstiprināti tika 10 projekti, kas saņēma 25 000 eiro ekonomiskās priekšizpētes veikšanai un komercializācijas stratēģijas izstrādei.

Otrā posma finansējuma paredzēts rūpniecisko pētījumu veikšanai, eksperimentālām izstrādnēm, dalībai starptautiskās izstādēs, konferencēs,  individuālām vizītēm, kā arī citiem pasākumiem ar mērķi atrast un uzrunāt potenciālos klientus. Tāpat finansējums izmantojams rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšanai — izgudrojuma patentu pieteikumu sagatavošanai, reģistrācijai un uzturēšanai, komercializācijas piedāvājuma sagatavošanai un ekspertu piesaistei licences līgumu un citu intelektuālā īpašuma nodošanas līgumu sagatavošanai.

Projektu īstenošanas gaitā LIAA turpinās sadarbosies ar projektu iesniedzējiem gan konsultējot un ar dažādiem instrumentiem atbalstot apstiprināto projektu zinātnieku komandas, gan uzraugot projektu īstenošanas progresu.

Pirmās projektu atlases kārtas otrā posma ietvaros apstiprinātie komercializācijas projekti | Ievietots 16.05.2018

2018. gada 1. februāris

Apstiprināti nākamie trīsdesmit pētniecības rezultātu komercializācijas projekti, kuriem piešķirts atbalsts tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai un komercializācijas stratēģijas izstrādei. Pēc minēto dokumentu izstrādes, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) lems par turpmāka finansējuma piešķiršanu. Kopumā viens projekts var pretendēt uz atbalstu līdz 300 000 EUR apmērā.

Otrās projektu atlases kārtas ietvaros apstiprinātie komercializācijas projekti | Ievietots 01.02.2018.

2017. gada 1. novembris

No š.g. gada 1. novembra līdz š.g. 30. novembrim noris pētījumu rezultātu komercializācijas otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana.

2017. gada 25. oktobris

Latvijas zinātnisko institūciju pārstāvji no š.g. 23. līdz 25. LIAA organizētajās ekspertu paneļa sesijās (pitch)  prezentē 85 jaunas komercializējamas idejas un tehnoloģijas.

Ekspertu paneļa sesiju mērķis ir sniegt zinātniekiem iespēju iepazīstināt riska kapitāla, nozaru un komercbanku ekspertus ar pētījumu idejām un tehnoloģijām, kā arī iegūt ekspertu viedokli un vērtējumu par šo ideju komercializācijas potenciālu.

Dalība LIAA organizētajās ekspertu paneļa sesijās uzskatāma par pirmo soli tehnoloģiju pārneses procesā, kura mērķis ir panākt, ka pētījumu rezultāti tiek īstenoti kādā praktiski, komerciāli pielietojamā veidā - mašīnā, iekārtā, instrumentā vai to detaļā. Ar tehnoloģiju pārnesi saprot arī kādas zināmas tehnoloģijas ieviešanu citā valstī, kur tā līdz šim nav tikusi pielietota.

Pēc dalības ekspertu paneļa sesijās LIAA aicina zinātniskās institūcijas iesniegt projektu iesniegumus, lai konkursa kārtībā divos posmos pretendētu uz projekta “Tehnoloģiju pārneses programma” ietvaros pieejamā atbalsta finansējuma līdz 300 000 eiro apmērā saņemšanu.

Atbalsta finansējums tiks piešķirts tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai un komercializācijas stratēģijas sagatavošanai, rūpniecisko pētījumu veikšanai, dažādām eksperimentālām izstrādnēm, dalībai starptautiskajās izstādēs, konferencēs un tirdzniecības misijās ārvalstīs, rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšanai, kā arī komercializācijas piedāvājuma sagatavošanai.

2017. gada 27. jūlijs
Apstiprināti pirmie desmit pētniecības rezultātu komercializācijas projekti, kuriem piešķirts atbalsts tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai un komercializācijas stratēģijas izstrādei. Pēc minēto dokumentu izstrādes, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) lems par turpmāka finansējuma piešķiršanu. Kopumā viens projekts var pretendēt uz atbalstu līdz 300 000 EUR apmērā. Nākamā projektu atlases kārta plānota š.g. rudenī.

Pirmās projektu atlases kārtas ietvaros apstiprinātie komercializācijas projekti | Ievietots 27.07.2017.

2017. gada 14. jūnijs
Pirmajos piecos projekta darbības mēnešos ir veikta virkne aktivitāšu ar mērķi atbalstīt pētniecības rezultātu komercializācijas kompetences attīstīšanu valsts pētniecības organizācijās, kā arī veicināt inovācijas aktivitātes sīkajos (mikro), mazajos un vidējos komersantos, sniedzot tiem atbalstu jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju iztrādei.

Apzinot pētniecības organizācijās veiktos pētījumus, tika atlasītas pētniecības organizāciju īpašumā esošās idejas ar komercializācijas potenciālu. Lai iegūtu vispusīgu un kompetentu ideju vērtējumu, kā arī atzinumu par tehnoloģiju turpmāku attīstīšanu un komercializācijas pasākumu veikšanu, ideju prezentēšanai tika organizēts nozares ekspertu panelis.

Līdz 2017. gada 19. maijam norisinājās pētījumu rezultātu komercializācijas projektu iesniegumu pieņemšana, pēc kā komercializācijas un patentēšanas fonda ietvaros tika uzsākta to vērtēšana un apstiprināti pirmie projekti.  Vienlaikus turpinās darbs pie pasākumu plānošanas, kas vērsti uz intereses un sadarbības veidošanu starp potenciālajiem pētniecisko izstrādņu ideju komercializētājiem un pētniecības organizācijām. Darbu LIAA ir uzsākuši pirmie tehnoloģiju skauti, kas nodrošina saikni ar pētniecības organizācijām, un ir uzsākta informācijas apkopošana par Latvijas pētniecisko organizāciju piedāvātajiem pakalpojumiem.

ES fondu vizuālo elementu ansamblis