Atbalsta saņēmēji

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēts komersants, kas atbilst sīkā (mikro), mazā un vidējā komersanta (MVK) statusam saskaņā ar Eiropas Komisijas regulas Nr.651/2014 1. pielikumā noteikto definīciju vai komersants, kas atbilst lielā komersanta statusam saskaņā ar šīs regulas 2. panta 24. punktā noteikto definīciju.

Atbalstu var saņemt, ja komersants izstrādā jaunu produktu un/vai jaunu tehnoloģiju 2016. gada 25. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi" 2.6., 2.7. un/vai 2.8. apakšpunkta izpratnē.

Kas ir jauns produkts vai tehnoloģija?

Jauns produkts – preces un pakalpojumi, kuri ir pilnīgi jauni vai kuriem ir uzlabotas to funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids, kas ir jauns vai uzlabots komersanta līmenī.

Jauns produkts nav:

  • kādas procesa daļas izmantošanas pārtraukšana;
  • kapitāla aizvietošana (izmantotajiem moduļiem identisku moduļu iegāde, paplašinājumi, kas nerada specifikācijas uzlabojumus, iekārtu un programmatūras atjauninājumi);
  • komponentu cenu maiņas dēļ radušās izmaiņas (produkta cenas vai ražošanas procesa produktivitātes izmaiņas nav produktu inovācija, piemēram, datoru ražošanā, samazinoties mikroshēmas cenai, tā paša datora modeļa pārdošanas cenu samazinājums);
  • produktu pielāgojumi konkrētām vajadzībām (piemēram, pēc pasūtījuma izstrādāts risinājums konkrētam pasūtītājam);
  • ikdienas, sezonas un cikliskas izmaiņas un uzlabojumi (piemēram, apģērbu ražošanas jomā jaunas sezonas kolekcijas izveide nav uzskatāma par inovāciju);
  • citu ražotāju preču vai procesu tālākpārdošana;
  • estētiskas izmaiņas, garšas un smaržas izmaiņas un citi uzlabojumi mārketinga nolūkā, kas nemaina funkcijas, lietojumu vai tehniskās īpašības;
  • organizatorisko procesu uzlabošana komersanta darbībā.

Jauna tehnoloģija – izmaiņas tehnoloģijā, iekārtās un programmatūrā, kas uzlabo ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu vai metodes, kas ir jaunas vai uzlabotas komersanta līmenī.

Atbalstāmās darbības

Dizainera pakalpojums jauna produkta, procesa un stratēģijas izstrādei inovāciju ieviešanai uzņēmumā:

1. Produktu dizains – dizaina procesu un metodoloģiju pielietojums jaunu produktu izstrādei vai uzlabošanai.
Darbība ietver klienta (lietotāja) pieredzes un esošās situācijas izpēti un apzināšanu (piemēram, aptaujas, padziļinātas intervijas) un problēmu identificēšanu, risinājumu radīšanu, to prototipēšanu (zemas precizitātes prototipi, piemēram, zīmējumi, skices u.t.t., un augstas precizitātes prototipi, piemēram, rasējumi, 3D modeļi u.t.t.), prototipu testēšanu, kā arī risinājumu ieviešanu un uzlabošanu, balstoties uz klienta (lietotāja) sniegto atgriezenisko saiti.

2. Procesu (pakalpojumu) dizains – dizaina procesu un metodoloģiju pielietojums pakalpojumu attīstībai, lai palīdzētu komersantam analizēt savus pakalpojumus no klienta (lietotāja) perspektīvas un līdzsvarot klienta (lietotāja) un komersanta intereses un vajadzības, radot jaunus pakalpojumus vai redizainējot esošos.
Darbība ietver klienta (lietotāja) pieredzes un esošās situācijas izpēti un apzināšanu (piemēram, aptaujas, padziļinātas intervijas) un problēmu identificēšanu, risinājumu radīšanu, to prototipēšanu (zemas precizitātes prototipi, piemēram, papīra maketi, Storyboard scenāriju kartes u.t.t., un augstas precizitātes prototipi, piemēram, nākotnes vēlamās situācijas rasējums Service Blueprint u.t.t.), prototipu testēšanu, kā arī risinājumu ieviešanu un uzlabošanu, balstoties uz klienta (lietotāja) sniegto atgriezenisko saiti.

3. Stratēģiskais dizains – dizaina principu un procesu pielietojums komersanta inovācijas stratēģijas izstrādei un ieviešanai, jaunu biznesa attīstības virzienu, organizācijas darba kultūras un komersanta vīzijas formulēšanai, lai palīdzētu radīt rezultātu, kas ir labvēlīgs gan organizācijai, gan tās klientiem, gan sabiedrībai kopumā.
Darbība ietver stratēģiskā dizaina plānošanu, gatavošanos, pārskatu, tai skaitā specifisku procesu uzlabošanas iespēju un attīstības virzienu identificēšanu, mērķu izvirzīšanu, organizatorisko struktūru, sistēmas un instrumentu dizainu, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, pārmaiņu modeļa dizainu, nepieciešamo resursu identificēšanu, dizaina stratēģijas salāgošanu ar citiem komersanta stratēģiskās plānošanas dokumentiem utt.

Pakalpojuma sniedzēji

Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrēts komersants, kuram pēdējo trīs gadu laikā no cenu aptaujas veikšanas dienas ir pieredze vismaz trīs produkta dizaina, procesu dizaina vai stratēģiskā dizaina izstrādē, kuru katra pakalpojuma līgumsumma bez PVN ir vismaz 3 000 EUR.

Finansējums

 

Kopējais pieejamais finansējums: 250 000 EUR.

Finansējuma apjoms viena komersanta saistīto personu grupai viena pieteikuma un pasākuma ietvaros: 5 000 EUR.

Atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas regulas Nr.1407/2013 (de minimis) nosacījumiem vai saskaņā ar Eiropas Komisijas regulas Nr.651/2014 nosacījumiem.

Maksimālā finansējuma intensitāte:

  • Eiropas Komisijas regulas Nr.1407/2013 ietvaros MVK un lielajam komersantam – 85 %.
  • Eiropas Komisijas regulas Nr. 651/2014 ietvaros MVK – 50 %, lielajam komersantam šis atbalsts nav pieejams.

Maksimālais īstenošanas laiks

12 mēneši no dienas, kad atbalsta saņēmējs ir noslēdzis līgumu ar pakalpojumu sniedzēju, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 30. jūnijam. Pakalpojuma līgums atbalsta saņēmējam ir jānoslēdz 2 mēnešu laikā no atbalsta līguma ar LIAA noslēgšanas dienas.

Iesniedzamie dokumenti

Pieteikumam pievieno de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas (1. pielikums) izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru.

ES fondu vizuālo elementu ansamblis