ES fondu vizuālo elementu ansamblis

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Projekts tika īstenots no 2016. gada 26. aprīļa līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projekta mērķis ir attīstīt Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju un vietējo tūrismu prioritārajos tūrisma sektoros – darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms.

Latvijas tūrisma pakalpojumu eksporta pieaugums tika nodrošināts:

 • veicinot Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju un atpazīstamību;
 • organizējot mērķa tirgiem atbilstošas Latvijas tūrisma piedāvājuma reklāmas kampaņas un nacionālos stendus;
 • īstenojot tūrisma veicināšanas pasākumus, kas virzīti uz vairākdienu ceļotāju skaita palielināšanos un sezonalitātes samazināšanos;
 • sniedzot atbalstu projekta mērķa grupai.

Aktivitātes tika veiktas Latvijas prioritārajos mērķa tirgos konkrēti definētiem tirgus segmentiem. Projekta ietvaros aktivitātes tika vērstas uz prioritāro tūrisma produktu – darījumu, pasākumu un labsajūtas tūrisma veicināšanu. Projekta aktivitātes tika īstenotas divos galvenajos virzienos – nacionālo stendu organizēšana nozīmīgākajās starptautiskajās tūrisma izstādēs mērķa tirgos un mārketinga pasākumu organizēšana ārvalstīs un Latvijā, kas ietvēra plašu tūrisma veicināšanas pasākumu kompleksu, atbilstoši katram tirgum – reklāmas un mārketinga kampaņu organizēšana, ārvalstīs un Latvijā reģistrētu tūrisma pakalpojumu komercsabiedrību, žurnālistu, emuāristu (tīmekļa dienasgrāmatu rakstītāju), korporatīvo un darījumu pasākumu organizētāju iepazīšanās vizīšu organizēšana, stendu organizēšana starptautiskajās un vietējās izstādēs, ārvalstu un vietējo tūristu piesaistes pasākumi Latvijas novados) Latvijā un ārvalstīs, dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs ārvalstīs un Latvijā, mārketinga pētījumu un darījumu, labsajūtas tūrisma un citu pasākumu organizēšana ārvalstu un vietējo tūristu piesaistei un finansējuma saņēmēja dalība šajos pasākumos.

Projekta aktivitātes bija vērstas gan uz tūrisma nozares profesionāļu, gan tūristu auditoriju informēšanu mērķa tirgos. Projekta aktivitāšu īstenošana veicināja Latvijas atpazīstamību, Latvijas tūrisma pakalpojumu eksportu, Latvijas vietējo tūrismu un tūrismā iesaistīto pušu savstarpējo sadarbību un koordināciju.

Projektā plānotais aktivitāšu skaits tika sasniegts:

 • Noorganizēta dalība ar nacionālo stendu 40 izstādēs ārvalstīs;
 • Īstenotas 45 mārketinga un reklāmas kampaņas ārvalstīs;
 • Noorganizētas 294 žurnālistu un emuāristu vizītes Latvijā;
 • Noorganizētas 178 tūrisma pakalpojumu komercsabiedrību pārstāvju, korporatīvo un darījumu pasākumu organizētāju iepazīšanās vizītes Latvijā;
 • Nodrošināti 165 tūrisma informācijas un mārketinga materiāli;
 • Īstenoti 487 Latvijas tūrisma publicitātes pasākumi un ārvalstu specializēto tūrisma veicināšanas pasākumi;
 • Īstenoti 12 tūrisma tirgus pētījumi un monitorings;
 • Īstenoti 104 ārvalstu tūristu piesaistes pasākumi Latvijas novados;
 • Īstenoti 143 darījumu un pasākumu tūrisma piesaistes pasākumi Latvijai;
 • Īstenoti 20 publicitātes pasākumi ārvalstu plašsaziņas līdzekļos;
 • Īstenoti 9 reprezentācijas pasākumi.

Savukārt atbalsts pasākuma mērķa grupai tika sniegts dalībai semināros un tirdzniecības misijās ārvalstīs (līdz 20.08.2018.); dalībai nacionālajā stendā starptautiskās tūrisma izstādēs un LIAA organizētajos Latvijas tūrisma un darījumu tūrisma prezentācijas pasākumos ārvalstīs; dalībai starptautiskajās tūrisma un darījumu tūrisma izstādēs ārvalstīs un Latvijā ar individuālu stendu vai kopstendā (tai skaitā LIAA organizētajā kopstendā); dalībai tūrisma un darījumu tūrisma konferencēs vai forumos ārvalstīs ar individuālo stendu, prezentāciju vai klausītāja vai apmeklētāja statusā klātienē un tiešsaistē; dalībai tūrisma un darījumu tūrisma kontaktbiržās ārvalstīs un ārvalstu kontaktbiržās tiešsaistē; dalībai starptautiskajās digitālajās tūrisma un darījumu tūrisma platformās, tai skaitā digitālajās izstādēs, gala labuma guvēju profila un produktu izvietošanai nozares datubāzēs sadarbības partneru meklēšanai; pasākuma mērķa grupas preču zīmes vai produkta, vai pakalpojuma publicitātei ārvalstu specializētajos tūrisma un darījumu tūrisma drukātajos un digitālajos medijos, kā arī mārketinga materiālu izstrādei; pasākuma mērķa grupai produktu vai pakalpojumu pielāgošanai ārvalstu tirgiem, tai skaitā preču zīmes izstrādei; pārdošanas vizītēm ārvalstīs, lai prezentētu Latvijas tūrisma un darījuma tūrisma piedāvājumu klientiem klātienē un tiešsaistē; dalībai starptautiskajās digitālajās izstādēs, konferencēs vai semināros vai ārvalstu kontaktbiržās ar virtuālu stendu Latvijā, tai skaitā virtuālo prezentācijas pasākumu organizēšana potenciālajiem klientiem; tīmekļvietnes, internetveikalu, lietotņu, digitālo risinājumu un virtuālās komunikācijas platformu (phygital event platformas) izstrādei, digitālo prezentāciju un mārketinga materiālu veidošanas platformu iegādei, izstrādei vai abonēšanas perioda apmaksai, kā arī datu vadības un analīzes sistēmu izstrādei, licenču iegādei vai abonēšanas apmaksai; tirgus pētījumu mērķa tirgos izstrādei un iegādei; ārvalstu atbilstošās nozares darījumu partneru piesaistei; dalībai starptautiskajās nozaru asociācijās; naktsmītņu atbilstības novērtēšanai; starptautisko konferenču, kongresu un semināru organizēšanai Latvijā; starptautisko kultūras un sporta pasākumu, kā arī starptautisku izstāžu organizēšanai Latvijā.

Galamērķa mārketinga rezultātā ieguvēji bija visi pakalpojumu sniedzēji, kuri galamērķī nodrošina pakalpojumu sniegšanu. Sniegtais atbalsts veicināja individuālo tūrisma pakalpojumu sniedzēju konkurētspēju un ieiešanu ārvalstu tirgos.

Projekta ietvaros līdz 31.12.2023. tika sasniegti šādi rādītāji: 159 komersanti saņēma atbalstu plānotajās mārketinga aktivitātēs; 143 komersanti saņēma atbalstu grantu veidā; 37 komersanti saņēma nefinansiālu atbalstu.

Atbalsta apjoms un līdzfinansējums
Sniegto atbalstu skaits