Investīciju projektam piemērojamie kritēriji un iesniegumā norādāmā informācija, ja ieguldījums tiek veikts Noteikumu 2.1.–2.6. apakšpunktā minētajos prioritārajos investīciju projektu sektoros: zināšanu ietilpīga bioekonomika; biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija; fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas; viedā enerģētika un mobilitāte; informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; starptautisko biznesa pakalpojumu centru darbības nodrošināšana un pakalpojumu sniegšana.

 

Plānotais vai īstenotais investīciju projekts atbilst vismaz trijiem no kvalifikācijas kritērijiem:

 1. kopējais ieguldījumu apjoms triju gadu periodā no investīciju projekta uzsākšanas dienas ir vismaz 5 000 000 eiro (ja projekta īstenošanas vieta ir Rīgas pilsētas administratīvā teritorija – 10 000 000 eiro);
 2. plānotais investīciju projekta īstenošanas rezultātā jaunradīto darba vietu skaits triju gadu periodā ir vismaz
  • 75 jaunas darba vietas (ja projekta īstenošanas vieta ir Rīgas pilsētas administratīvā teritorija – 100 jaunas darba vietas);
   vai
  • 50 jaunas darba vietas (ja projekta īstenošanas vieta ir Rīgas pilsētas administratīvā teritorija – 75 jaunas darba vietas) UN plānotā mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem nav mazāka par Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmēru iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 1,5 (ja projekta īstenošanas vieta ir Rīgas pilsētas administratīvā teritorija – tiek piemērots koeficients 2,0);
 3. plānotais preču vai pakalpojumu eksporta apjoms vai plānotais importa preču un pakalpojumu aizstājēju apjoms triju gadu periodā pēc investīciju projekta īstenošanas ir lielāks par 3 000 000 eiro (ja projekta īstenošanas vieta ir Rīgas pilsētas administratīvā teritorija – 5 000 000 eiro);
 4. plānotais ieguldījumu apjoms pētniecībā un attīstībā, tai skaitā darbinieku kompetenču pilnveidē, triju gadu periodā pēc investīciju projekta īstenošanas ir vismaz 250 000 eiro.

Iesniegumā norāda šādu informāciju:

 • saimnieciskās darbības veicēja nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, e-pasta adrese un klasifikācijas kods atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 2. redakcijai (NACE 2. red.);
 • investīciju projekta biznesa plāns un investīciju projekta apraksts. Minētajā aprakstā norāda informāciju par:
  • prioritāro investīciju projekta sektoru, kurā tiek veikti ieguldījumi;
  • plānoto ieguldījumu apmēru un projekta īstenošanas vietu, pievienojot dokumentus par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma pieejamību.
  • projekta īstenošanas laika ietvaru, tai skaitā investīciju projekta īstenošanas laiku;
  • plānoto darba vietu skaitu, kas tiks izveidotas investīciju projekta īstenošanas rezultātā, kā arī informāciju par plānoto darba samaksas vidējo bruto apmēru (paredzamo algu izmaksu apmēru), sniedzot ziņas par plānotajām amata vietām un nepieciešamajām kompetencēm investīciju projekta īstenošanai;
  • plānoto preču un pakalpojumu eksporta apjomu triju gadu periodā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, sniedzot ziņas par plānotajiem eksporta tirgiem un preču un pakalpojumu segmentiem, kas tiks nodrošināti projekta īstenošanas rezultātā;
  • plānoto ieguldījumu apjomu pētniecībā un attīstībā (ja šādi ieguldījumi tiek plānoti investīciju projekta ietvaros);
  • ​​​​​​​valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniedzamajiem pakalpojumiem, kuri ir būtiski investīciju projektu īstenošanai un attiecībā uz kuriem ir nepieciešama paātrināta lēmuma pieņemšana, un kuri ir iekļauti šo noteikumu pielikumā;
  • ​​​​​​​valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniedzamajiem pakalpojumiem, kuri ir būtiski investīciju projektu īstenošanai un attiecībā uz kuriem ir nepieciešama paātrināta lēmuma pieņemšana, bet kuri nav iekļauti šo noteikumu pielikumā (ja tādi ir);
 • apliecinājums, ka uzņēmums atbilst Noteikumu 4.1., 4.2., 4.3., 4.5. apakšpunktā minētajiem kritērijiem un uz investīciju projektu attiecināmajiem kritērijiem (Noteikumu 4.4. apakšpunktos minētie kritēriji);
 • apliecinājums, ka komersants neatbilst tiesību aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru.