Atbalsta saņēmēji

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēts komersants, kas atbilst sīkā (mikro), mazā un vidējā komersanta (MVK) statusam saskaņā ar Eiropas Komisijas regulas Nr.651/2014 1. pielikumā noteikto definīciju vai komersants, kas atbilst lielā komersanta statusam saskaņā ar šīs regulas 2. panta 24. punktā noteikto definīciju.

Atbalstāmās darbības Komisijas Regulas (ES) Nr.1407/2013 ietvaros

 1. Tehniski ekonomiskā priekšizpēte.
 2. Rūpnieciskie pētījumi, kas nepieciešami jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei.
 3. Eksperimentālā izstrāde, tai skaitā prototipu izgatavošana.
 4. Produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde.
 5. Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana šādiem rūpnieciskā īpašuma objektiem: izgudrojuma patents, dizainparaugs un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija.
 6. Jauna produkta vai tehnoloģijas sertificēšanas un testēšanas pakalpojumi.
 7. Augsti kvalificētu darbinieku piesaiste.

Finansējuma intensitāte

1.-6. atbalstāmajai darbībai MVK un lielajam komersantam – 85 %.

7. atbalstāmajai darbībai MVK un lielajam komersantam – 45 %.

Atbalstāmās darbības Komisijas Regulas (ES) Nr. 651/2014 ietvaros

 1. Tehniski ekonomiskā priekšizpēte.
 2. Rūpnieciskie pētījumi, kas nepieciešami jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei.
 3. Eksperimentālā izstrāde, tai skaitā prototipu izgatavošana.
 4. Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana šādiem rūpnieciskā īpašuma objektiem: izgudrojuma patents, dizainparaugs un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija.

Finansējuma intensitāte

1.-2. atbalstāmajai darbībai sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 70 %, vidējiem komersantiem – 60 %, lielajiem komersantiem – 50 %

3. atbalstāmā darbība sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 45 %, vidējiem komersantiem – 35 % un lielajiem komersantiem – 25 %

4. atbalstāmā darbība MVK – 50 %. Lielajiem komersantiem šis atbalsts nav pieejams.

Atbalstāmās darbības Pakalpojuma sniedzēji
Tehniski ekonomiskā priekšizpēte

Pētniecības organizācija, kura atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

- pētniecības organizācija ir Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta augstskola, kas ir atvasināta publiska persona, šīs augstskolas aģentūra vai augstskolas struktūrvienība, kā arī zinātniskais institūts, kas ir atvasināta publiska persona;
- pētniecības organizācija ir reģistrēta Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā;
- pētniecības organizācija ir reģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā, un tai saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas veikto Latvijas zinātnes starptautisko izvērtējumu ir piešķirts vērtējums 4 vai 5.

Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrēts komersants, kas atbilst LIAA noteiktajiem kritērijiem - pakalpojuma sniedzējam pēdējo 3 gadu laikā no cenu aptaujas veikšanas dienas ir pieredze vismaz 3 jauna produkta tehniski ekonomiskās priekšizpētes izstrādē, kuru katra pakalpojuma līgumsumma bez PVN ir vismaz:

 • 3000 eiro, ja pieprasītais atbalsta apmērs šai darbībai nepārsniedz 5000 eiro;
 • 5000 eiro, ja pieprasītais atbalsta apmērs šai darbībai pārsniedz 5 000 eiro, bet nav lielāks kā 10 000 eiro;
 • 10 000 eiro, ja pieprasītais atbalsta apmērs šai darbībai pārsniedz 10 000 eiro, bet nav lielāks kā 15 000 eiro;
 • 15 000 eiro, ja pieprasītais atbalsta apmērs šai darbībai pārsniedz 15 000 eiro, bet nav lielāks kā 20 000 eiro;
 • 20 000 eiro, ja pieprasītais atbalsta apmērs šai darbībai pārsniedz 20 000 eiro.

Rūpnieciskie pētījumi, kas nepieciešami jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei;

Eksperimentālā izstrāde, tai skaitā prototipu izgatavošana

Pētniecības organizācija, kura atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

 • pētniecības organizācija ir Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta augstskola, kas ir atvasināta publiska persona, šīs augstskolas aģentūra vai augstskolas struktūrvienība, kā arī zinātniskais institūts, kas ir atvasināta publiska persona;
 • pētniecības organizācija ir reģistrēta Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā;
 • pētniecības organizācija ir reģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā, un tai saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas veikto Latvijas zinātnes starptautisko izvērtējumu ir piešķirts vērtējums 4 vai 5.

Produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde

Pētniecības organizācija, kura atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

- pētniecības organizācija ir Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta augstskola, kas ir atvasināta publiska persona, šīs augstskolas aģentūra vai augstskolas struktūrvienība, kā arī zinātniskais institūts, kas ir atvasināta publiska persona;
- pētniecības organizācija ir reģistrēta Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā;
- pētniecības organizācija ir reģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā, un tai saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas veikto Latvijas zinātnes starptautisko izvērtējumu ir piešķirts vērtējums 4 vai 5.

Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrēts komersants, kas atbilst LIAA noteiktajiem kritērijiem - pakalpojuma sniedzējam pēdējo 3 gadu laikā no cenu aptaujas veikšanas dienas ir pieredze vismaz 3 produkta rūpnieciskā dizaina izstrādē, kuru katra pakalpojuma līgumsumma bez PVN ir vismaz:

 • 3000 eiro, ja pieprasītais atbalsta apmērs šai darbībai nepārsniedz 5000 eiro;
 • 5000 eiro, ja pieprasītais atbalsta apmērs šai darbībai pārsniedz 5 000 eiro, bet nav lielāks kā 10 000 eiro;
 • 10 000 eiro, ja pieprasītais atbalsta apmērs šai darbībai pārsniedz 10 000 eiro, bet nav lielāks kā 15 000 eiro;
 • 15 000 eiro, ja pieprasītais atbalsta apmērs šai darbībai pārsniedz 15 000 eiro, bet nav lielāks kā 20 000 eiro;
 • 20 000 eiro, ja pieprasītais atbalsta apmērs šai darbībai pārsniedz 20 000 eiro.
 • Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana

Nodrošina Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā:

 • reģistrētas institūcijas, kuru kompetencē ietilpst šo noteikumu 41.5. apakšpunktā uzskaitīto rūpnieciskā īpašuma tiesību objektu reģistrācija;
 • reģistrēti un profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā iekļauti patentpilnvarnieki.
 • Jauna produkta vai tehnoloģijas sertificēšanas un testēšanas pakalpojumi

Nodrošina Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrētas nacionālo akreditācijas biroju akreditētās:

 • produktu sertificēšanas institūcijas;
 • testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas

Finansējums

Kopējais pieejamais finansējums: 5 050 000,00 EUR.

Finansējuma apjoms vienai saistīto personu grupai viena projekta ietvaros: 25 000 euro*. Ja komersants ir īstenojis iepazīšanās vaučeri 5 000 eiro apmērā, tad turpinot attīstīt produktu klasiskā vaučera ietvaros maksimālais atbalsts ir 20 000 eiro.

Atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas regulas Nr.1407/2013 (de minimis) nosacījumiem vai saskaņā ar Eiropas Komisijas regulas Nr.651/2014 nosacījumiem.

Maksimālais īstenošanas laiks

Atbalstāmās darbības, kuras tiek īstenotas iepērkot ārpakalpojumu, jāīsteno 12 mēnešu laikā no dienas, kad atbalsta saņēmējs ir noslēdzis līgumu ar pakalpojumu sniedzēju, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. oktobrim. Pakalpojuma līgums atbalsta saņēmējam ir jānoslēdz 2 mēnešu laikā no atbalsta līguma ar LIAA noslēgšanas brīža.

Atbalstāmās darbība "Augsti kvalificētu darbinieku piesaiste" jāīsteno 12 mēnešu laikā no brīža, kad stājies spēkā lēmums par atbalsta piešķiršanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. oktobrim.

Iesniedzamie dokumenti

Atbalstāmajām darbībām Komisijas Regulas (ES) Nr.1407/2013 (de minimis) ietvaros

Projekta iesniegumam pievieno de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas (1. pielikums) izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru.

*Prasība neattiecas uz lielajiem komersantiem.

Atbalstāmajām darbībām Komisijas Regulas (ES) Nr.651/2014 ietvaros

(Ja lielajam komersantam finanšu dati publiski nav pieejami, tad jāiesniedz saistīto uzņēmumu grupas konsolidētais pārskats.)

*Prasība neattiecas uz lielajiem komersantiem.

Eiropas Reģionālas attīstības fonda vizuālo elementu ansamblis