2019. gada 16. augustā tiek atsākta projektu pieteikumu pieņemšana

Atbalsta saņēmēji

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēts komersants, kas atbilst sīkā (mikro), mazā un vidējā komersanta (MVK) statusam saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija regulas Nr. 651/2014 I1.pielikumā noteikto definīciju vai komersants, kas atbilst lielā komersanta statusam saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā noteikto definīciju.

Atbalstāmās darbības Komisijas Regulas (ES) Nr.1407/2013 ietvaros

 1. Tehniski ekonomiskā priekšizpēte
 2. Rūpnieciskie pētījumi, kas nepieciešami jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei
 3. Eksperimentālā izstrāde, tai skaitā prototipu izgatavošana
 4. Produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde
 5. Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana šādiem rūpnieciskā īpašuma objektiem: izgudrojuma patents, dizainparaugs un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija
 6. Jauna produkta vai tehnoloģijas sertificēšanas un testēšanas pakalpojumi
 7. Augsti kvalificētu darbinieku piesaiste

Finansējuma intensitāte

1.-6. atbalstāmajai darbībai MVK un lielajam komersantam 85%

7. atbalstāmajai darbībai MVK un lielajam komersantam 45%
Atbalstāmās darbības Komisijas Regulas (ES) Nr. 651/2014 ietvaros
 1. Tehniski ekonomiskā priekšizpēte
 2. Rūpnieciskie pētījumi, kas nepieciešami jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei
 3. Eksperimentālā izstrāde, tai skaitā prototipu izgatavošana
 4. Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana šādiem rūpnieciskā īpašuma objektiem: izgudrojuma patents, dizainparaugs un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija
Finansējuma intensitāte

1.-2.atbalstāmajai darbībai sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem 70%, vidējiem komersantiem 60%, lielajiem komersantiem 50%

3.atbalstāmā darbība sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem 45%, vidējiem komersantiem 35% un lielajiem komersantiem 25%

4.atbalstāmā darbība MVK 50% . Lielajiem komersantiem šis atbalsts nav pieejams
Atbalstāmās darbības Pakalpojuma sniedzēji
 • Tehniski ekonomiskā priekšizpēte
 • Rūpnieciskie pētījumi, kas nepieciešami jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei
 • Eksperimentālā izstrāde, tai skaitā prototipu izgatavošana

Pētniecības organizācija, kura atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

 • pētniecības organizācija ir Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta augstskola, kas ir atvasināta publiska persona, šīs augstskolas aģentūra vai augstskolas struktūrvienība, kā arī zinātniskais institūts, kas ir atvasināta publiska persona;
 • pētniecības organizācija ir reģistrēta Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā;
 • pētniecības organizācija ir reģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā, un tai saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas veikto Latvijas zinātnes starptautisko izvērtējumu ir piešķirts vērtējums 4 vai 5.
 • Produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde
Pētniecības organizācija, kura atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
 • pētniecības organizācija ir Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta augstskola, kas ir atvasināta publiska persona, šīs augstskolas aģentūra vai augstskolas struktūrvienība, kā arī zinātniskais institūts, kas ir atvasināta publiska persona;
 • pētniecības organizācija ir reģistrēta Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā;
Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrēts komersants, kas atbilst LIAA noteiktajiem kritērijiem - pakalpojuma sniedzējam pēdējo 3 gadu laikā no cenu aptaujas veikšanas dienas ir pieredze vismaz 3 produkta rūpnieciskā dizaina izstrādē, kuru katra pakalpojuma līgumsumma bez PVN ir vismaz 
•    3 000 EUR, ja pieprasītais atbalsta apmērs nepārsniedz 5 000 EUR.
vai
•    10 000 EUR, ja pieprasītais atbalsta apmērs pārsniedz 5 000 EUR.
 • Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana

Nodrošina Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā:

 • reģistrētas institūcijas, kuru kompetencē ietilpst šo noteikumu 41.5. apakšpunktā uzskaitīto rūpnieciskā īpašuma tiesību objektu reģistrācija;
 • reģistrēti un profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā iekļauti patentpilnvarnieki.
 • Jauna produkta vai tehnoloģijas sertificēšanas un testēšanas pakalpojumi

Nodrošina Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrētas nacionālo akreditācijas biroju akreditētās:

 • produktu sertificēšanas institūcijas;
 • testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas
 • Augsti kvalificētu darbinieku piesaiste

Ir attiecināms, ievērojot šādas prasības:
1) komersants, izņemot komersantu, kuram atbalstu piešķir saskaņā ar normatīvajiem aktiem jaunuzņēmumu darbības atbalsta jomā, var piesaistīt ne vairāk kā trīs augstas kvalifikācijas darbiniekus, kuri pēdējos trīs gadus nav strādājuši pie komersanta un tā saistīto personu grupā

2) piesaistītais darbinieks atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:

 • darbiniekam ir atbilstoša augstākā izglītība – vismaz maģistra grāds vai tam pielīdzināma (tai skaitā ārvalstīs iegūta) izglītība dabas zinātnēs, matemātikā, informācijas tehnoloģijās, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, ražošanā un pārstrādē, kā arī dizainā atbilstoši normatīvajiem aktiem par Latvijas izglītības klasifikāciju;
 • darbiniekam ir vismaz trīs gadu profesionālā pieredze attiecīgajā specialitātē vai jomā, kurā plāno attiecīgo darbinieku nodarbināt;

2) piesaistītais darbinieks nav cita komersanta valdes loceklis, kā arī netiek nodarbināts pie cita komersanta ne uz darba līguma, ne uzņēmuma līguma pamata;

3) piesaistītajam darbiniekam tiek nodrošināta darba alga, kas ir lielāka nekā vidējā darba alga valstī salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu;

4) piesaistītais darbinieks nav tiešās pārvaldes iestādes vai pastarpinātās pārvaldes iestādes darbinieks;

5) piesaistītais darbinieks nav civildienesta ierēdnis;

Finansējums
 • Kopējais pieejamais finansējums 1 625 000 EUR
 • Finansējuma apjoms vienai saistīto personu grupai viena projekta ietvaros  25 000 EUR*. Ja komersants ir īstenojis iepazīšanās vaučeri 5 000 EUR apmērā, tad turpinot attīstīt produktu klasiskā vaučera ietvaros maksimālais atbalsts ir 20 000 EUR
 • Atbalsts tiek sniegts saskaņā ar regulas Nr.1407/2013  (de minimiss) nosacījumiem, vai saskaņā ar regulas Nr.651/2014 nosacījumiem
* Īstenojot šo noteikumu 41.7. apakšpunktā minēto darbību, atbalsta ierobežojums neattiecas uz komersantu, kuram atbalstu piešķir saskaņā ar normatīvajiem aktiem jaunuzņēmumu darbības atbalsta jomā;
Maksimālais īstenošanas laiks
 • atbalstāmās darbības, kuras tiek īstenotas iepērkot ārpakalpojumu, jāīsteno 12 mēnešu laikā no dienas, kad atbalsta saņēmējs ir noslēdzis līgumu ar pakalpojumu sniedzēju, bet ne ilgāk kā līdz 2022.gada 30.jūnijam. Pakalpojuma līgums atbalsta saņēmējam ir jānoslēdz 2 mēnešu laikā no atbalsta līguma ar LIAA noslēgšanas brīža;
 • atbalstāmā darbības, augsti kvalificētu darbinieku piesaistei, jāīsteno 12 mēnešu laikā, kad stājies spēkā lēmums par atbalsta piešķiršanu, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 30. jūnijam;

Iesniedzamie dokumenti

Atbalstāmās darbības Komisijas Regulas (ES) Nr.1407/2013 (de minimis) ietvaros:

Pieteikumam pievieno de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas (1. pielikums) izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru.

Atbalstāmās darbības Komisijas Regulas (ES) Nr. 651/2014 ietvaros:

Ja lielajam komersantam finanšu dati publiski nav pieejami, tad jāiesniedz saistīto uzņēmumu grupas konsolidētais pārskats