2023. gada 16. novembrī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) parakstīja vienošanos par projekta "Tūrisma produktu attīstības programma" (identifikācijas Nr. 1.2.3.6/1/23/I/001) īstenošanu.

Projekta mērķis

Nodrošināt atbalstu Latvijas sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem, lai izstrādātu jaunus tūrisma produktus vai pakalpojumus ar augstāku pievienoto vērtību, tādējādi veicinot tūrisma nozares eksportspējas pieaugumu un paaugstinot to konkurētspēju starptautiskā mērogā.

Pasākuma mērķa grupa un gala labuma guvēji ir sadarbības tīkla dalībnieki – sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti, kas sniedz pakalpojumus vienā reģionā (ģeogrāfiskie (reģionālie) sadarbības tīkli, kas izveidoti, lai noteiktā reģionā veidotu jaunu kompleksu produktu, inovatīvu tūrisma produktu un kompleksu tūrisma pakalpojumu) vai vienā tūrisma pakalpojuma grupā, vai tūrisma nozares jomā (tematiskie sadarbības tīkli, kas izveidoti, lai visā Latvijas teritorijā veidotu jaunu kompleksu produktu, inovatīvu tūrisma produktu un kompleksu tūrisma pakalpojumu, kas saistīts ar kādu no augsti prioritārajiem tūrisma veidiem – darījumu tūrismu, veselības tūrismu, kultūras un radošo industriju tūrismu, dabas tūrismu) un ir iesaistījušies biedrībā kā biedri vai ir nodibinājuma dibinātāji.

Projekta īstenošanā plānotās darbības

 • Informācijas izplatīšana par projektu, veicinot potenciālo projekta iesniedzēju interesi piedalīties projektā;
 • Informācijas un konsultāciju sniegšana potenciālajiem projekta iesniedzējiem par sadarbības tīkla stratēģijas un darbības plāna sagatavošanu;
 • Potenciālo sadarbības tīklu stratēģiju vērtēšana, piesaistot nozares ekspertus, un atzinumu sniegšana;
 • Dalība sadarbības tīklu darbinieku sanāksmēs ne retāk kā reizi gadā;
 • Apmācību nodrošināšana sadarbības tīklu vadītājiem, mārketinga veidotājiem vai personālam, nodrošinot klātienes vai tiešsaistes vietējo vai ārvalstu ekspertu lekcijas vai seminārus par sadarbības tīklu veidošanu, sadarbības tīklu vadību un iekšējās koordinācijas nodrošināšanu, jaunu, inovatīvu un piekļūstamu tūrisma produktu un pakalpojumu veidošanu, mārketinga pasākumu veikšanu vai citām tēmām, balstoties uz sadarbības tīklu pieprasījumu vai ekspertu viedokli;
 • Tīklošanās pasākumu un noslēguma konferences, kurā tiek prezentēti projekta rezultāti, organizēšana;
 • Atbalsta sniegšana sadarbības tīkliem vienotu mārketinga aktivitāšu organizēšanā un sadarbības tīklu izstrādāto tūrisma produktu iesaistīšana valsts tūrisma mārketinga aktivitātēs;
 • Sadarbības tīklu ikgadējo darba plānu apstiprināšana, projekta iesniegumā norādīto rādītāju sasniegšanas un iekļauto darbību īstenošanas uzraudzība.

Organizējot apmācību pasākumus, tīklošanas pasākumus un noslēguma konferenci, tiks sniegts nefinanšu atbalsts sadarbības tīkliem un to dalībniekiem.

Projektā sasniedzamie nacionālie rādītāji

 • līdz 2024. gada 31. decembrim sniegti vismaz 10 atzinumi par potenciālo projekta iesniedzēju sadarbības tīkla stratēģiju (kods – N.1.2.3.6.a.);
 • līdz 2029. gada 31. decembrim šī pasākuma ietvaros Latvijas Investīciju un attīstību aģentūras (turpmāk – aģentūra) organizētajās apmācībās iesaistīto cilvēku skaits ir ne mazāks kā 50 (kods – N.1.2.3.6.b.);
 • līdz 2029. gada 31. decembrim šī pasākuma ietvaros organizēti vismaz pieci tīklošanās pasākumi (kods – N.1.2.3.6.c.);
 • līdz 2029. gada 31. decembrim šī pasākuma ietvaros organizēta viena noslēguma konference (kods – N.1.2.3.6.d.);
 • līdz 2029. gada 31. decembrim Latvijas tūrisma mārketinga stratēģijas aktivitātēs iekļauti vismaz astoņi jauni tūrisma produkti (kods – N.1.2.3.6.e.).

Projekta īstenošanas termiņš

Projektu plānots īstenot no 2023. gada IV ceturkšņa līdz 2029. gada 31. decembrim.

Projekta izmaksas

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 498 769 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 423 953 eiro un valsts budžeta finansējums 74 816 eiro.

Projekta īstenošanas vieta – LIAA klientu apkalpošanas centrs ir pieejams cilvēkiem ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem, kā arī vecākiem ar maziem bērniem un senioriem.

ES fondu logo