Atveseļošanās un noturības mehānisma 5.1.1.1.i. aktivitātes "Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana" īstenotā projekta Nr. 5.1.1.1.i.0/1/23/I/EM/002 "Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana" ietvaros tiek īstenots jauns inovāciju pārvaldības modelis RIS3 jomās.

Paredzēts pilnveidot inovāciju sistēmas pārvaldības modeli, kura ietvaros tiek sekmēta inovācijas sekmējošu ekosistēmu veidošanās RIS3 jomās, tai skaitā, vecinot zināšanu pārnesi starp pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām, nevalstiskā sektora pārstāvjiem un kompetences centriem un privāto sektoru jeb trīskāršās spirāles (triple-helix) principa īstenošanu.

Jauno inovāciju sistēmas pārvaldības modelis investīcijas ietvaros balstīts uz uzņēmējdarbības atklājumu principu jeb "bottom-up" pieeju, kā arī izmanto un balstās uz iepriekšējo Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas periodu pieredzi inovāciju pārvaldē.

Pamatojoties uz Nacionālās Industriālās politikas pamatnostadnēm 20212027 (NIP2027), Latvijā ir noteiktas piecas zināšanu ietilpīgas jomas, kurās Latvijai ir pieejami resursi un kompetence, un kas veido Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) konceptu. RIS3 – Research and Innovation strategy for smart specialization.

Lai nodrošinātu RIS3 jomas analītisko kapacitāti mērķu un rīcības virzienu definēšanai, priekšlikumu izstrādei pētniecības un inovāciju, cilvēkresursu un internacionalizācijas attīstības veicināšanai un sasniegto rezultātu uzraudzībai, 2022. gada oktobrī tika izveidotas 5 RIS3 vadības grupas, kuru darbu koordinēs LIAA:

RIS3 vadības grupas tiek veidotas ar nolūku veidot dialogu starp RIS3 vērtību ķēžu ekosistēmās iesaistītajām pusēm – uzņēmumiem, pētniecības organizācijām, politikas veidotājiem (nozaru ministrijām) un īstenotājiem, nozaru asociācijām, dažādiem sadarbības tīkliem, investoriem, universitātēm u.c. ieinteresētajām pusēm, lai nodrošinātu uzņēmējdarbības atklājumu principa īstenošanu.

RIS3 vadības grupas pienākumi:

  • apvienot nozari, pētniecības organizācijas un valsts sektoru;
  • identificēt RIS3 jomas ietvaros esošos problēmjautājumus;
  • izstrādāt un precizēt viedās specializācijas ilgtermiņa stratēģiju un ikgadējos rīcības plānus;
  • izstrādāt ar viedās specializācijas ilgtermiņa stratēģiju saistīto rīcību un normatīvā regulējuma iniciatīvu priekšlikumus.

Latvijas Viedās specializācijas stratēģija (RIS3) ir tautsaimniecības transformācijas stratēģija uz augstāku pievienoto vērtību, produktivitāti un efektīvāku resursu izmantošanu. Tautsaimniecības transformācijas stratēģija nodrošina izmaiņas un izaugsmi tradicionālo nozaru ražošanas un eksporta struktūrā, kā arī veicina esošo un jauno augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu nozaru attīstību un izaugsmi.

Globālo vērtības ķēžu kontekstā tas nozīmē:

  • zināšanu pārneses uzlabošanu no citiem tirgiem, īstenojot pasākumus, kas palielina eksportā iesaistīto uzņēmumu skaitu;
  • atbalstu inovācijām, kas uzņēmumiem ļauj īstenot pāriešanu uz zināšanu ietilpīgākām aktivitātēm gan tradicionālajās, gan jaunās nozarēs;
  • atbalsta mehānismus ienesīgu, zināšanās balstītu augstākas pievienotās vērtības aktivitāšu pozīciju nostiprināšanai globālajās vērtību ķēdēs ar zināšanu un intelektuālā īpašuma aktīvu veidošanas un aizsardzības palīdzību.

Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) koncepta ieviešana pētniecības un inovācijas stratēģijas tautsaimniecības transformācijai paredz pastāvīgu konkurētspējas priekšrocību atrašanu, stratēģisku prioritāšu izvēli un tādu politikas instrumentu veidošanu, kas maksimāli atraisa valsts uz zināšanām balstīto attīstības potenciālu, tādējādi sekmējot ekonomisko attīstību. Visās RIS3 specializācijas jomās ņemti vērā arī vides aizsardzības un klimata jautājumi, t.sk., Eiropas Komisijas sagatavotais Zaļais kursa satvars. Tādejādi ne tikai tiek aizsargāta vide, bet stiprināta izejvielu piegādes drošība, veicināta konkurētspēja, inovācijas un izaugsme, kā arī radītas jaunas darbavietas.

RIS3

LIAA īstenotais Projekts "Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana"(Nr. 5.1.1.1.i.0/1/23/I/EM/002) balstās uz 2023. gada 13. jūnija Ministru kabineta sēdē, protokols Nr. 32, 45. §,  pieņemto informatīvo ziņojumu "Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reforma "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.1.i. investīcijas "Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana", (MK lēmums, informatīvais ziņojums un vairāk informācijas: Tiesību aktu portālā vai POLSIS Politikas plānošanas dokumentu datubāzē).

Investīcijas projekta īstenošanai piešķirtais Atveseļošanas fonda (ANM) finansējums 3 260 518 eiro un valsts budžeta finansējums ne vairāk kā 358 258,11 eiro, kas ir paredzēts pievienotās vērtības nodokļa maksājumu segšanai.

Ir veikts darbs pie jomas stratēģiju un rīcības plānu izstrādes, vadot dažādas grupu un individuālās tikšanās, lai iegūtu informāciju par jomas stratēģiskajām prioritātēm, pētniecības un attīstības virzieniem, kā arī jomas ieguldījumu NIP 2027 uzstādīto mērķu sasniegšanai. Sīkāks apraksts pieejams zem katras RIS3 jomas:

Sofijas Grīnvaldes foto

Sofija Martinsone

Inovāciju pārvaldības nodaļas vadītāja
sofija.martinsone [at] liaa.gov.lv
ES fondu logo