Ja projekta izmaksas paredzēts finansēt no kredītiestādes resursiem, tad aizdevumam jābūt tādā apmērā, lai komersants spētu nosegt projekta iesniegumā paredzētās kopējās attiecināmās izmaksas. Savukārt, ja projekta izmaksas paredzēts finansēt no paša komersanta resursiem, tad uzņēmuma pašu kapitālam jābūt tādā apmērā, lai spētu nosegt projekta iesniegumā paredzētās kopējās attiecināmās izmaksas.

Svarīgi, projekta iesniedzējam jānodrošina finansējums projekta īstenošanai.

Atklāta konkursa ietvaros atbalsts tiek sniegts jaunu iekārtu iegādei, lai ieviestu ražošanā produktus un tehnoloģijas ar samazinātu ietekmi uz vidi vai IKT produktus, kas nodrošina digitalizāciju ražošanas procesā, tomēr saules paneļu iegāde (uztverot to kā ražošanas iekārtu vai papildinājumu tām) nebūs atbalstāma darbība programmas ietvaros, jo saules panelis, lai arī ražo saules (atjaunojamu) enerģiju, nebūs ražošanas iekārta, kas tieši saistīta ar jaunā produkta ieviešanu ražošanā, tā ierastajā izpratnē. Tas būtu veids, lai uzlabotu uzņēmumā energoefektivitāti. Ja būtu situācija, ka saules paneļi (moderni ģeneratori, modernas baterijas) ir iekārtas neatņemama/integrēta sastāvdaļa un saules paneļi ir tieši iesaistīti procesā, lai ražotu jauno produktu vai sniegtu jauno pakalpojumu, tad šādā gadījumā saules paneļu iegāde varētu būt attiecināma darbība.

Atklāta konkursa ietvaros ir atbalstāma darbība programmatūras iegāde, ja tiek ņemts vērā programmas Ministru kabineta noteikumu Nr. 4. Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" īstenošanas noteikumi” 32.2. punkts, kurā ir noteikts, ka programmatūras izmaksas ir atbalstāmas, ja ir iesniegts iekārtas ražotāja apliecinājums, ka programmatūra tieši nodrošina atklāta konkursa projekta ietvaros paredzētās tehnoloģijas darbību. Tātad, šīs darbības- jaunu iekārtu, programmatūras un licenču iegāde ir savstarpēji saistītas un programmatūras iegādei minētais ražotāja apliecinājums ir obligāta prasība.

Līdzfinansējumu atklāta konkursa projektu ietvaros atbalstu piešķir arī ar jauna produkta un tehnoloģijas ieviešanu ražošanā saistītajiem pasākumiem un kā vienas no attiecināmajām izmaksām ir MK 35.5. punktā minētās izmaksas – “ārējo pakalpojumu izmaksas (piemēram, testēšanas un produktu sertificēšanas pakalpojumi, licencēšanas pakalpojumi, informācijas sistēmu izstrādes pakalpojumi), kas tieši saistītas ar jauna produkta un tehnoloģijas ieviešanu ražošanā”. Līdz ar to projekta ietvaros ir attiecināma informācijas sistēmu izstrāde, ja tā ir saistīta ar jaunā produkta un tehnoloģijas izstrādi. Šīs attiecināmās izmaksas ir atbalsts Komisijas regulas Nr. 1407/2013 (De minimis) ietvaros.

Papildus arī neliela apjoma grantu shēmas ietvaros ir atbalstāma darbība jaunu IKT produktu izstrāde. Projekta īstenošanas laikā līdzfinansējuma saņēmējam jāizstrādā vismaz viena jauna produkta vai tehnoloģijas prototipu, kas nav paredzēts komerciālām vajadzībām. Atbalsts vienam projektam neliela apjoma grantu shēmās ir no 10 000 līdz 130 000 eiro un ar atbalsta intensitātēm Komisijas regulas Nr. 1407/2013 (De minimis) ietvaros vai Komisijas regulas 651/2014 var iepazīties sadaļā par neliela apjoma grantu shēmu.

Kritēriju vērtē, ņemot vērā projekta iesniedzēja un tā saistīto uzņēmumu pēdējā apstiprinātā gada pārskata datus, kas pieejami Lursoft datu bāzē, attiecībā pret projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kā piemēram:

% = (Projekta iesniedzēja vai saistīto personu grupas pašu kapitāls / Projekta kopējās attiecināmās izmaksas)x100

Finanšu resursu pieejamība tiks pārbaudīta no pēdējā gada pārskata vai arī no operatīvā finanšu pārskata, kuru apstiprinājis zvērināts revidents.

Ja projekta iesniedzējs ir jaundibināts uzņēmums un nav iepriekšējās iekārtas/tehnoloģijas ar ko salīdzināt, tad var veikt aprēķinus par pamatu ņemot līdzvērtīgu tirgū pieejamu produktu/tehnoloģiju, taču aprēķinu un pamatojumu veic energoauditors vai nozares eksperts (atklātā konkursā).

Atklāta konkursa ietvaros “zaļo” inovāciju projektiem ir obligāts kritērijs par ietekmi uz vidi, kā arī ir obligāts energoauditota vai nozares eksperta aprēķins par projekta rezultātā sasniegto vides ietekmes samazinājumu. Savukārt IKT jomas projektiem šis ir izvēles kritērijs un dod papildus punktus vērtēšanā.

Programmas ietvaros “zaļā inovācija” ietver tādu jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādi vai ieviešanu ražošanā, kas nodrošina samazinātu ietekmi uz vidi. Produkts ar samazinātu ietekmi uz vidi ir tāds produkts (prece vai pakalpojums), kas ražošanas procesā, lietošanas laikā vai pēc nonākšanas atkritumu plūsmā nodrošina mazāku dabas resursu, enerģijas, materiālu patēriņu un vides piesārņojuma veidošanos salīdzinājumā ar līdzīgiem produktiem. Tehnoloģija ar samazinātu ietekmi uz vidi ir tāda tehnoloģija, kas paredz preventīvu vides piesārņojuma iepriekšēju novēršanu salīdzinājumā ar iepriekš izmantotām tehnoloģijām vai citām plaši pielietotām tehnoloģijām un nodrošina mazāku dabas resursu, enerģijas, materiālu patēriņu un vides piesārņojuma veidošanos (emisijas ūdenī, gaisā un augsnē) attiecīgajā ražošanas procesā, vai tehnoloģija, kura mazina vides piesārņojuma sekas un veicina resursu atgūšanu vai atjaunošanu.

Programmas ietvaros uz līdzfinansējuma saņemšanu var pretendēt tikai sīkie (mikro), mazie vai vidējie komersanti. Programmas Ministru kabineta noteikumos sākot ar 20. punktu ir uzskaitītas prasības projekta iesniedzējam.

Nē, ir jāskatās programmas neatbalstāmās nozares. Tāpat ir svarīgi, lai tieši projekta īstenošanas nozare ir atbalstāma, nevis, piemēram, pamatdarbības nozare. Neatbalstāmās nozares pieejamas programmas apraksta sadaļā.

Vēlamā partnerība ir paredzēta tāda, ka projekta ietvaros projekta partneris un projekta iesniedzējs darbosies kopīgi, kur partneris dalīsies pieredzē par labāko praksi konkrēta produkta un/vai tehnoloģijas izstrādē, kā arī dalīsies ar zināšanām produkta/tehnoloģijas izstrādē, veiks darbības produkta/tehnoloģijas attīstīšanā, piemēram, vides rādītāju samazinājuma jomā, dažādu iespējamo scenāriju izstrādē, kas saistīti ar jaunā produkta/tehnoloģijas attīstīšanu, lai sasniegtu projekta mērķus. Par Norvēģijas sadarbības partnera piesaisti un iesaisti projekta īstenošanā vērtēšanā tiek piešķirti papildus punkti. Partnerības plašāks skaidrojums pieejams programmas apraksta sadaļā.

Lai spētu savienot ilgtspējīgus risinājumus ar uzņēmumiem no visas pasaules, programmas partneris “Innovation Norway” ir izveidojis digitālo platformu – The Explorer, kurā atrodami Norvēģijas labākie tehnoloģiju uzņēmumi. Šī platforma ir lielisks instruments, lai sameklētu iespējamos un potenciālos projekta partnerus. Papildus Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar programmas partneri Innovation Norway organizē pasākumus (vebinārus, kontaktbiržās), kuru mērķis ir veicināt divpusējās sadarbības attiecības starp Norvēģijas Karalisti un Latvijas Republikas institūcijām un komersantiem potenciālo sadarbības partneru meklējumos. Aicinām sekot līdzi informācijai, 2021. gada 1. ceturksnī iespējams varētu būt arī šāda veida pasākums.

Programmas ietvaros (t.sk. projekta īstenošanas laikā vai pēcuzraudzības periodā) ar partneri nedrīkst būt izveidotas līgumiskas attiecības preču, pakalpojumu piegādei vai preču, pakalpojumu pārdošanai.

Jauns produkts ir prece vai pakalpojums, kas atbilst kādai no jauninājuma pakāpēm:

  • jauns saimnieciskās darbības veicējam vai – ja saimnieciskās darbības veicējam ir saistītais uzņēmums – saistīto uzņēmumu grupai, ir pilnīgi jauns vai kuram ir būtiski uzlabotas to funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids, piemēram, būtiski mainīti tehniskie parametri, sastāvdaļas un materiāli, pievienotā programmatūra, lietotājam draudzīgās īpašības vai citas funkcionālās īpašības;
  • jauns tirgum – saimnieciskās darbības veicējs ir pirmais, kas ievieš kaut ko tirgū vai ražošanā vai pasaulē. Tirgus ir vienkārši definēts kā komersants un tā konkurenti, un tas var ietvert ģeogrāfisko reģionu vai produktu līniju. Jauna ģeogrāfiskā apjoma tirgus šādā veidā ir komersanta paša uzskatu priekšmets par tā darbību tirgū un līdz ar to var ietver gan pašmāju, gan starptautiskas kompānijas.

Atklāta konkursa ietvaros nav attiecināmas būvprojektu izstrādes un būvniecības  izmaksas (arī rekonstrukcijas), zemes un nekustamā īpašuma iegādes izmaksas. Ar visām attiecināmajām izmaksām atklātajam konkursam var iepazīties sadaļā "Atklāts konkurss".

Atklāta konkursa un neliela apjoma grantu shēmas ietvaros projekta īstenošanu var uzsākt pēc tam, kad pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai atzinums par lēmumā noteikto nosacījumu izpildi, ja iepriekš pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, bet, ja līdzfinansējuma saņēmējs plāno atbalsta apvienošanu saskaņā ar MK noteikumu 44. punktu, projekta īstenošanu var uzsākt, ievērojot MK noteikumu 45. punktā minētās prasības. Projektu īsteno divu gadu laikā no projekta līgumā noteiktā projekta izdevumu attiecināmības uzsākšanas datuma.

Jā. Atklāta konkursa un neliela apjoma grantu shēmas līdzfinansējuma saņēmējs īstenojot projektu, veic iepirkumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem, nodrošinot caurskatāmu, pārskatāmu un konkurenci nodrošinošu procedūru.

Atklāta konkursa projekta iesniedzējs nodrošina, ka īpašums, tai skaitā zeme, kurā projekta ietvaros veic sākotnējos materiālos un nemateriālos ieguldījumus, ir projekta iesniedzēja īpašumā vai projekta iesniedzējam uz to ir zemesgrāmatā reģistrētas nomas vai apbūves tiesības uz visu projekta īstenošanas un pēcuzraudzības periodu.

Lai atklāta konkursa līdzfinansējuma saņēmējs saņemtu avansa maksājumu, tas iesniedz programmas apsaimniekotājam Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes pirmā pieprasījuma garantiju par avansa summu. Minētās garantijas termiņš ir vismaz divi mēneši pēc projekta līgumā paredzētā projekta īstenošanas beigu datuma.

Avansu var saņemt Atklātajā konkursā 25% no sākotnējā ieguldījuma, bet Neliela apjoma grantu shēmas ietvaros 25% no kopējās atbalsta summas.

Atklāta konkursa uzsaukums būs atvērts 3 mēnešus.

 

Nē, IKT produktam/tehnoloģijai nav obligāti jāatbilst terminam "zaļā inovācija", bet, ja tas atbilst šim terminam un projekta ietvaros tiek pamatota ietekme uz vidi, tad tas dot papildus punktus. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji pieejami programmas Ministru kabineta noteikumu pielikumos.

Atklāta konkursa ietvaros projektu jāīsteno divu gadu laikā no projekta līgumā noteiktā projekta izdevumu attiecināmības uzsākšanas datuma un pēcuzraudzība ir 5 gadi pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas. Pēcuzraudzības periodā tiek nodrošināta iekārtu uzturēšana un lietošana atbilstoši projekta mērķim, nepieļaujot dīkstāvi. Iekārtas ir jāapdrošina pret zaudējumiem, jāiekļauj Līdzfinansējuma saņēmēja aktīvos kā amortizējami ilgtermiņa ieguldījumi, tās paliek Līdzfinansējuma saņēmēja īpašumā projekta īstenošanas vietā un tās nenodod lietošanā citām juridiskām vai fiziskām personām. Tāpat Līdzfinansējuma saņēmējam jāparedz atbilstošus resursus iekārtu tehniskajai apkopei vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas.