Semināru prezentācijas ir pieejamas šeit.

Semināru video ierakstus ir iespējams noskatīties LIAALatvia YouTube kanālā, semināra pirmas daļas ieraksts un semināra otras daļas ieraksts.

Ja uzņēmumam nav izveidota sava mājaslapa, vai publicitātes prasība par informācijas ievietošanu mājaslapā ne retāk kā reizi 6 mēnešos, ir saistoša un attiecīgi Projekta iesniedzējam būtu jāizveido projekta vajadzībām mājaslapa?

Ja projekta iesniedzējam nav savas mājas lapas, informāciju par projektu var norādīt  aktīvā projekta sociālo mediju profilā. Šajā gadījumā, ja projekta iesniedzējs ir izveidojis sociālo mediju profilu, šis profils jāsaglabā un jānodrošina informācijas pieejamība arī pēc projekta noslēguma. Atklāta konkursa ietvaros  pēcuzraudzības periods ir 5 gadi pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas.

Vienlaicīgi norādām, ka saskaņā ar Donorvalsts noteikumu 3.pielikuma “Informācijas un komunikācijas prasības” 2.3.2.apakšpunktā “Komunikācijas plāna sagatavošana” noteikto, informācija par projektu jābūt pieejamai tīmeklī vai nu īpašā tīmekļa vietnē, vai jau esošajā organizācijas tīmekļa vietnes sadaļā, sasaistot lapas, vai arī aktīvā projekta sociālo mediju profilā, ja organizācijai nav tīmekļa vietnes.

Komandējuma izmaksas 2 personām – kopumā vai 2 personas no katra partnera?

Atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumu Nr.4 “Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” īstenošanas noteikumi” 35.2. un 36.2. apakšpunktos minēto komandējuma izmaksas ir attiecināmas ne vairāk kā divām personām no projekta iesniedzēja puses un ne vairāk kā divām personām no projekta partnera puses.

Projekta iesniedzējs darbojas gan neatbalstāmajā nozarē (nekustamo īpašumu iznomāšana), gan atbalstāmajā nozarē (metālapstrāde). Projektu plāno iesniegt atbalstāmajā nozarē (metālapstrāde).
Jautājumi:
Vai drīkst pieteikties atbalstam (gan iekārtu, gan de minimis atbalstam)?
Ko tieši nozīmē: skaidri nodalītas finanšu plūsmas? Kā tas tiks pārbaudīts?

Jā, atbalstam drīkst pieteikties gan iekārtu iegādei, gan de minimis atbalstam.

Ja kāda no pamatdarbības nozarēm, kurā darbojas projekta iesniedzējs, nav atbalstāma, bet projekta iesniedzējs pretendē uz projekta īstenošanu atbalstāmajā nozarē, tad projekta iesnieguma 1.3.punktā „Projekta iesniedzēja pamatdarbības un projekta īstenošanas nozare atbilstoši vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE” norāda projekta iesniedzēja pamatdarbības nozari un projekta īstenošanas nozari.

Vērtējot projektu tiks pārbaudīts, vai projekta iesniedzēja norādītā projekta īstenošanas nozare parādās Lursoft datu bāzē, kā viena no uzņēmuma saimnieciskās darbības veidiem, un tā ir reģistrēta VID (https://www6.vid.gov.lv/ ). Projekta īstenošanas nozarei jāatbilst projekta iesniegumā sniegtajam projekta aprakstam, projekta mērķim un jābūt saistītai ar biznesa plānā norādīto skaidrojumu par tehnoloģiju, produktiem vai pakalpojumiem, kas projekta rezultātā tiks attiecīgi ieviesti, ražoti vai sniegti.

Saskaņā ar MK noteikumu 14.punktu atbalsts netiek sniegts saimnieciskās darbības nozarēm un darbībām, kas noteiktas MK noteikumu NR. 4. 2.pielikumā. Ja kāda no nozarēm, kurā darbojas projekta iesniedzējs, nav atbalstāma un projekta iesniedzējs pretendē uz projekta īstenošanu atbalstāmajā nozarē, projekta iesniedzējs skaidri nodala atbalstāmās nozares projekta īstenošanas finanšu plūsmas no citu darbības nozaru finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un 5 gadus pēc projekta īstenošanas, nodrošinot, ka darbības izslēgtajās nozarēs negūst labumu no piešķirtā līdzfinansējuma atklāta konkursa ietvaros.

Skaidri nodalītas finanšu plūsmas nozīmē atsevišķa grāmatvedības uzskaite, bankas konts pilnībā nodalīts no neatbalstāmās nozares.

Prasības ievērošana tiks pārbaudīta, pieprasot attiecīgus dokumentus un izdrukas no grāmatvedības programmas. 

Vai var attiecināt izmaksas, par jaunas programmatūras veidošanu (programmēšanu), kuras ieviešana rada jaunu produktu (pakalpojumu)? Sanāk ka nav apliecinājumu no iekārtas ražotāja, jo tiek radīta jauna programmatūra.

Atklāta konkursa ietvaros saskaņā ar MK noteikumu Nr. 4. 31.punktu - projekta ietvaros ir atbalstāma jaunu iekārtu, programmatūru, licenču un patentu iegāde IKT jomā (31.2.apakšpunkts) vai zaļo inovāciju jomā (31.1.apakšpunkts). Pamatojoties uz MK noteikumu 32.2.apakšpunktu, ir atbalstāma programmatūras iegāde, ja ir iesniegts iekārtas ražotāja apliecinājums, ka programmatūra tieši nodrošina atklāta konkursa projekta ietvaros paredzētās tehnoloģijas darbību. Līdz ar to programmatūras iegāde ir attiecināma, ja tā ir saistīta ar iekārtu iegādi, bet atsevišķi jaunas programmatūras veidošana/radīšana nav attiecināma atklāta konkursa ietvaros.

Vai tiešām tikai rūpnīcas var kvalificēties uz šo programmu? Kā tiek definēta rūpnīca?

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 4. 20.1.punktam par projekta iesniedzēju var būt Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēts komersants un tam ir juridiskas personas statuss, kas darbojas atbalstāmajā nozarē un kas atbilst mazam (sīkam) vai vidējam uzņēmuma statusam. Neatbalstāmas nozares uzskaitītas MK noteikumu Nr.4 2.pielikumā.

Par projekta partneri netiek uzskatīta persona, kurai ar projekta iesniedzēju ir izveidotas līgumiskas attiecības preču un pakalpojumu piegādei. Vai situācijā, kad no šī partnera plānots pārnest jaunas zināšanas, t.i. jauna produkta izstrāde, kuru varētu ražot projekta iesniedzējs? Šajā situācijā iepriekš piegādātajam precēm un sniegtajiem pakalpojumiem nav sakara ar projekta ietvaros radīto jauno produktu.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 4 24.punktam par projekta partneri netiek uzskatīta persona, kurai ar projekta iesniedzēju projekta ietvaros ir izveidotas līgumiskas attiecības preču un pakalpojumu piegādei vai preču un pakalpojumu pārdošanai. Līdz ar to, ja projekta ietvaros plānots pārnest jaunas zināšanas un plānotas kopīgas projekta aktivitātes, kas saistītas ar projekta iesniegumā norādītā jaunā produkta ieviešanu, tad šāda persona var būt par projekta partneri, ja iepriekš piegādātās preces vai izveidotas līgumiskas attiecības neattiecas uz projektu

Norvēģijas partnera izdevumi projektā par pētniecības darbiem ir jābūt kā pakalpojumu rēķinam vai tas ir jāpamato, norādot personu, darba laiku, veikto darbu un algu?

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 4 36.punktam var paredzēt  atlīdzības izmaksas projekta partnera personālam, komandējuma izmaksas un neatkarīga un sertificēta auditora atzinuma izmaksas. Veicot projekta partnera rēķina apmaksu, projekta īstenotājs pārliecinās, ka izdevumi ir veikti saskaņā ar noslēgto partnerības līgumu un ar LIAA noslēgtajā līgumā norādītajiem nosacījumiem.

Ja par partnera izdevumiem tiks iesniegts neatkarīga un sertificēta auditora atzinums, tad, iesniedzot maksājuma pieprasījumu, nav nepieciešams iesniegt visus pamatojošus dokumentus (darba līgumu, amata aprakstu, darba laika uzskaites tabulu, vai pieņemšanas-nodošanas aktus, apmaksas dokumentāciju un tml.).

Ja par partnera izdevumiem netiks iesniegts neatkarīga un sertificēta auditora atzinums, tad projekta īstenotājs iesniedz visus pamatojošus dokumentus. Tomēr jāņem vērā, ka projekta partneris visus izdevumus veic saskaņā ar līguma un aktivitātes nosacījumiem, t.sk., izdevumi ir uzskaitīti projekta partnera grāmatvedības reģistros, ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmi, un tos apliecina attiecīgi attaisnojuma dokumenti.

Vai informatīva plāksne ir arī informatīvais pasākums?

Nē, informatīva plāksne ir atsevišķs informēšanas rīks. Saskaņā ar Donorvalsts noteikumu 3.pielikuma “Informācijas un komunikācijas prasības” 2.3.2.apakšpunktu “Komunikācijas plāna sagatavošana” liels informatīvais pasākums tiek organizēts ar mērķi  informēt sabiedrību par projekta norisi, panākumiem un rezultātiem, piemēram, seminārs vai konference, kurā piedalās ieinteresētās personas, preses konference vai preses pasākumi, tostarp projekta atklāšanas un/vai noslēguma pasākumi.

Prezentācijā bija minēts, ka jāiesniedz konsolidētais gada pārskats, ja uzņēmums daļēji pieder ārvalstu dalībniekam. Jautājums - vai šī prasība ir attiecināma tikai situācijā, kad ārvalstu dalībnieks ir juridiska persona? Piemērs - uzņēmums daļēji pieder gan latviešu dalībniekam (50%), gan ārvalstu dalībniekam, kurš ir privātā persona (50%).

Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu konsolidēto gada pārskatu sagatavo un iesniedz juridiskas personas (koncerni), kas ir sabiedrību kopums, kuru veido mātes sabiedrība un visas tās meitas sabiedrības.

Vai Norvēģijas partnerim, kas sniedz pētniecības pakalpojumu vajag iepirkumu?

Nē, projekta partnera atlasei iepirkuma procedūra nav jāveic.

Kādā veidā, iesniedzot projektu, jāpamato partnera izmaksas? Komandējumiem jāveic tirgus izpēte?

Projekta partnera atlasei iepirkuma procedūra/tirgus izpēte nav jāveic, savukārt projekta partnerim par komandējuma izmaksām ir jāveic tirgus izpēte atbilstoši attiecīgas valsts normatīvajiem aktiem un tajos noteikto kārtību. Papildus skatīt 7.jautājuma atbildes par partnera izdevumiem.

Vai paša uzņēmuma radītas (esošas) IKT tehnoloģijas modificēšana var pretendēt uz atbalstu, kā rezultātā tiek radīts jauns inovatīvs produkts gatavs ražošanai (nav nepieciešamas jaunas ražošanas iekārtas)? Un vai to var darīt ārpus DeMinimis ierobežojumiem?

Atklāta konkursa ietvaros IKT modificēšana nav atbalstāma, jo saskaņā ar MK noteikumu Nr. 4 31.2.apakšpunktu projekta ietvaros ir atbalstāma jaunu iekārtu, programmatūru, licenču un patentu iegāde IKT jomā, kas saistīts ar IKT produktu pielietošanu ražošanas procesā un, kas nodrošina jauna produkta ieviešanu.  Atbalsts jaunu iekāru iegādei tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr.651/2014 (tas nav de minimis atbalsts).

Ja projekta iesniegums ir iesniegts, bet tajā ir kļūdas vai nepieciešami precizējumi, tas tiek atteikts vai var veikt tajā korekcijas?

Ja neprecizējamo kritēriju (MK noteikumu pielikumos Nr.3 un Nr.4 neprecizējamie kritēriji atzīmēti ar “N”) izvērtēšanai pietrūkst informācijas vai tā ir nesaprotama/kļūdaina, projekts tiks noraidīts un precizēšana nav iespējama. Savukārt, ja kļūdas/neprecizitātes tiks konstatētas precizējamos vērtēšanas kritērijos, tad projekts tiks apstiprināts ar nosacījumu un tik dots laiks neprecizitāšu labojumiem un papildus dokumentu iesniegšanai.

Lai ieviestu uzņēmuma radīto jauno produktu ražošanā, esošais prototips ir jāpielāgo ražošanai. Bet to nav iespējams izdarīt de minimis ierobežojumu ietvaros, taču tas būtu iespējams ar kopējo finansējumu. Vai var pretendēt? Papildinājums - prototips jau ir izstrādāts, bet jāpielāgo ražošanai.

Atklāta konkursa ietvaros prototipa pielāgošana nav atbalstāma, jo saskaņā ar MK noteikumu Nr. 4. 31.1 un 31.2.apakšpunktiem projekta ietvaros ir atbalstāma jaunu iekārtu, programmatūru, licenču un patentu iegāde zaļo inovāciju vai IKT jomā un citas atbalstāmās darbības, kas minētas 31.punktā. Atbalsts jaunu iekārtu iegādei tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr.651/2014 (tas nav de minimis atbalsts).

Atklāta konkursa ietvaros Regulas Nr. 1407/2013 (De minimis)ietvaros atbalstāmās darbības ir:

  • Informācijas un komunikācijas pasākumi;
  • Ar ieviešanu ražošanā saistītie pasākumi;
  • Zināšanu pārneses darbības ar partneri;
  • Avansa garantijas saņemšana.

Vai ir attiecināmas programmatūras optimizācijas/programmēšanas izmaksas? Situācija - tiek iegādāti sensori veselības datu ieguvei un attēlošanai, bet ir nepieciešams pielāgot programmatūru konkrētai pacientu grupai.

Atklāta konkursa ietvaros saskaņā ar MK noteikumu Nr. 4. 31.punktu - projekta ietvaros ir atbalstāma jaunu iekārtu, programmatūru, licenču un patentu iegāde IKT jomā (31.2.apakšpunkts) vai zaļo inovāciju jomā (31.1.apakšpunkts). Pamatojoties uz MK noteikumu 32.2.apakšpunktu, ir atbalstāma programmatūras iegāde, ja ir iesniegts iekārtas ražotāja apliecinājums, ka programmatūra tieši nodrošina atklāta konkursa projekta ietvaros paredzētās tehnoloģijas darbību. Līdz ar to programmatūras iegāde ir attiecināma, ja tā ir saistīta ar iekārtu iegādi, bet atsevišķi jaunas programmatūras veidošana/radīšana nav attiecināma atklāta konkursa ietvaros.

Vai var pretendēt finansējumam iekārtu iegādei, ja tiek nodrošināts mazāks elektroenerģijas un atkritumu apjoms, bet netiek radīts jauns produkts?

Nē, atbilstoši MK noteikumu Nr. 4 28.punktam atklāta konkursa mērķis ir veicināt komersantu produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanu, ieviešot jaunus produktus un tehnoloģijas ražošanā šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajās jomās.

Vai tiek vērtēts uzņēmuma darbības laiks (tikko dibināts uzņēmums)?

Jaundibinātie uzņēmumi arī var pretendēt uz atbalstu, nav ierobežojuma uzņēmumu vecumam.

Vai ir atbalstāmas programatūras iegāde, kas automatizē esošo fizisku roku darbu?

Atklāta konkursa ietvaros saskaņā ar MK noteikumu Nr. 4 31.2.apakšpunktu projekta ietvaros ir atbalstāma jaunu iekārtu, programmatūru, licenču un patentu iegāde IKT jomā, kas saistīts ar IKT produktu pielietošanu ražošanas procesā un, kas nodrošina jauna produkta ieviešanu. Pamatojoties uz MK noteikumu 32.2.apakšpunktu, ir atbalstāma programmatūras iegāde, ja ir iesniegts iekārtas ražotāja apliecinājums, ka programmatūra tieši nodrošina atklāta konkursa projekta ietvaros paredzētās tehnoloģijas darbību. Līdz ar to programmatūras iegāde ir attiecināma, ja tā ir saistīta ar iekārtu iegādi.

Kādas darbības tiek finansētas ar jauna produkta un tehnoloģijas ieviešanu ražošanā saistītajiem pasākumiem? Algas un nodokļi arī tiek finansēti? Kādā apjomā?

Ar jauna produkta un tehnoloģijas ieviešanu ražošanā saistītie pasākumi var ietvert tādas aktivitātes kā darbs pie tehnoloģijas pielāgošanas, dažādi pētniecības darbi u.c., kas ir tieši saistīti ar jaunā produkta un tehnoloģijas ieviešanu ražošanā.

Savukārt saskaņā ar MK noteikumu Nr. 4. 35.1.apakšpunktu ir attiecināmas arī atlīdzības izmaksas atklāta konkursa projekta īstenošanas personālam, kas kopā mēnesī nepārsniedz 4 000 euro, tai skaitā darba devēja un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātie maksājumi, ienākuma nodokļa maksājumi, ja attiecīgās izmaksas ir tieši saistītas ar jauna produkta un tehnoloģijas ieviešanu ražošanā. Atlīdzības izmaksas, tai skaitā piemaksas, atvaļinājuma nauda, slimības pabalsti, ir attiecināmas, ja atklātā konkursa projektā iesaistītais personāls vismaz 30 % no darba laika ieguldījis atklāta konkursa projektā un tas ir pamatots ar atbilstošiem izmaksas pamatojošiem dokumentiem.

Vai finansējums ir saistīts ar radušos izmaksu pēcapmaksu vai priekšapmaksu pēc rēķinu izrakstīšanas?  

Sākotnēji projekta īstenotājs par saviem līdzekļiem īsteno projektu un pēc tam iesniedz izdevumus apliecinošos dokumentus, lai saņemtu Norvēģijas finanšu instrumenta finansējumu.  

Ir iespēja saņemt arī avansa maksājumu līdz 25% no atbalsta sākotnējiem ieguldījumiem (iekārtas, programmatūras, licenču vai patentu iegādei). Lai atklāta konkursa līdzfinansējuma saņēmējs saņemtu avansa maksājumu, tam jāiesniedz Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes pirmā pieprasījuma garantiju par avansa summu.

Vai taisnība, ka galvenā ideja ir aprīkojuma, materiālu, tehnoloģiju finansēšana?

Atbilstoši  MK noteikumu 28.punktam atklāta konkursa mērķis ir veicināt komersantu produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanu, ieviešot jaunus produktus un tehnoloģijas ražošanā.  Atbilstoši MK noteikumu Nr. 4. 31.punktam galvenās atbalstāmās darbības ir jaunu iekārtu, programmatūras, licenču un patentu iegāde, kā arī ar jaunā produkta ieviešanu ražošanā saistītie pasākumi, publicitātes pasākumi un zināšanu pārneses darbību finansēšanai ar projekta partneri.