Sabiedrības līdzdalība ir iedzīvotāju, sabiedrības un nevalstisko organizāciju iesaistīšanās politikas veidošanas procesā. Sabiedrības līdzdalības mērķis ir nodrošināt, lai publiskās pārvaldes pieņemtie lēmumi būtu atbilstoši sabiedrības vajadzībām, savlaicīgi izskaidroti un saprotami tiem, uz kuriem tie attieksies. Sabiedrības līdzdalībai ir vairāki ieguvumi, kas kopumā vērsti uz regulējuma kvalitātes uzlabošanu – šajā procesā tiek identificēta īstā problēma, tiek izvērtētas iespējamās alternatīvas, savlaicīgi atklātas iespējamās regulējuma "blaknes", kā arī panākts, ka izstrādātie risinājumi ir efektīvi.

Sabiedrības pārstāvji var paust savu viedokli par attīstības plānošanas dokumentiem, tiesību aktu projektiem to izstrādes sākotnējā stadijā, kā arī pārējos posmos, kad tiek risināti sabiedrībai aktuāli jautājumi. Savu viedokli var sniegt ikviens sabiedrības pārstāvis, kuru skar vai interesē risināmais jautājums. Katram sabiedrības pārstāvim ir tiesības saņemt atgriezenisko saikni par savu priekšlikumu.

Sabiedrības līdzdalību publiskās pārvaldes iestādes īsteno proaktīvi, meklējot efektīvākos veidus, kā iesaistīt un informēt sabiedrību, īpaši to sabiedrības daļu, kuru iecerētā darbība ietekmē vai varētu ietekmēt.

Sabiedrības līdzdalības kārtību regulē:

Lai tiesību aktu projekti glabātos vienuviet, izveidots Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls jeb TAP portāls - https://tapportals.mk.gov.lv/. Tā ir digitāla informācijas sistēma, kur tiek izstrādāti, saskaņoti un apstiprināti tiesību aktu projekti, kas virzīti apstiprināšanai valdībā. Šajā portālā ikviens var aktīvi iesaistīties tiesību aktu izstrādē – sniegt viedokli un sekot līdzi dokumentu virzībai. Pēcāk Ministru kabineta sēžu atklātajā daļā var sekot līdzi lēmumu pieņemšanas procesam – valdības sēžu tiešraide vienmēr pieejama: https://www.mk.gov.lv/lv/tiesraide.  

TAP portālā ikviens sabiedrības loceklis var sekot līdzi dokumentu virzībai, sākot ar idejas stadiju (diskusiju dokuments) un beidzot jau ar konkrētu tiesību akta projektu. Portāls ir solis pretī sabiedrības līdzdalības iespēju paplašināšanai valdības lēmumu pieņemšanas procesā, nodrošinot sabiedrības pārstāvju (indivīdi, nevalstiskās organizācijas) iesaisti nozīmīgāko politikas dokumentu un tiesību aktu izstrādē jau pašā sākumposmā. Tas veicina kvalitatīvāku un ar sabiedrību saskaņotu valdības lēmumu izstrādi. Šī inovācija sekmē atklātību un informācijas pieejamību par valsts pārvaldes darbu.

Valsts un pašvaldību iestādēm savās tīmekļvietnēs vairs nav obligāti jāievieto informācija par izstrādes un saskaņošanas procesā esošiem dokumentiem, turpmāk viss glabājas TAP portālā un aicinām sekot līdzi tiesību aktu projektu izstrādei jaunajā vienotajā sistēmā.

Iestāde iesaistās to attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādē, kas skar tās darbības jomas.

Ja Jums ir priekšlikumi iestādes kompetencē esošo normatīvo aktu (uzlabošanai, aicinām tos nosūtīt uz e-pasta adresi: jautajumi@liaa.gov.lv. Ja jums ir kādi papildus jautājumi, aicinām sazināties ar Klientu apkalpošanas nodaļu .

Biznesa inkubatoru departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra projekta “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros noslēgusi sadarbību ar 20 Latvijas pašvaldībām, kuru teritorijās atrodas inkubators vai tā filiāle. Sadarbības mērķis ir atbalstīt projektu, nodrošinot atbilstošas telpas, mācības, konsultācijas, atbalstu, sasniegt konkrētus rezultatīvos rādītājus un nodrošināt konsultatīvo komisiju pretendentu pieteikumu izskatīšanai un dalībnieku sasniedzamo mērķu izvirzīšanai. Sadarbības līgumi noslēgti ar sekojošām pašvaldībām: Bauskas novada pašvaldība, Cēsu novada pašvaldība, Daugavpils pilsētas dome, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Jūrmalas valstspilsētas administrācija, Tukuma novada pašvaldība, Kuldīgas novada pašvaldība, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, Saldus novada pašvaldība, Madonas novada pašvaldība, Gulbenes novada pašvaldība, Alūksnes novada pašvaldība, Ogres novada pašvaldība, Rēzeknes pilsētas dome, Siguldas novada dome, Talsu novada pašvaldība, Valmieras pilsētas pašvaldība, Smiltenes novada pašvaldība, Ventspils pilsētas dome.

Projekta ietvaros noslēgti arī sadarbības līgumi ar biedrībām: “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”, “Latvijas Darba devēju konfederācija”, “Kuldīgas mākslinieku rezidence”, ”Latvijas Biznesa eņģeļu tīkls”, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” un izglītības iestādēm: Liepājas Valsts tehnikums Profesionālās izglītības kompetences centrs, Rīgas Tehniskā universitāte, Ventspils Augstskola, Profesionālās izglītības kompetences centrs “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola”, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Liepājas Universitāte un Vidzemes Augstskola, lai tās sniegtu atbalstu inkubatoriem un to dalībniekiem, nodrošinātu savstarpēju komunikāciju, organizētu kopīgus pasākumus un piedalītos LIAA un pašvaldību veidotajās konsultatīvajās komisijās, kā arī sniegtu informāciju un novērtējumu dalībniekiem atbilstoši savai darbības jomai.

Kontaktpersona: Biznesa inkubatoru departamenta direktore Dace Vanaga

Sadarbība ar partneriem notiek ar mērķi labāk izprast nozaru nevalstisko organizāciju biedru vajadzības eksporta tirgū, sadarboties informācijas izplatīšanā un eksporta veicināšanas pasākumu organizēšanā.

Sadarbības partneri:

 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
 • Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija
 • Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija
 • Vācijas-Baltijas tirdzniecības kamera
 • Latvijas Būvmateriālu ražotāju asociācija
 • Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija
 • Latvijas IT klasteris
 • Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija
 • Latvijas Biotehnoloģijas asociācija
 • Latvijas Veselības tūrisma klasteris
 • Latvijas Kosmētikas ražotāju asociācija
 • Latvijas Kokrūpniecības federācija
 • Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija
 • Latvijas Veļas ražotāju asociācija
 • Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija
 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
 • Latvijas Grāmatizdevēju asociācija
 • Latvijas Iepakojuma asociācija
 • Latvijas Pārtikas uzņēmumu federāciju
 • Latvijas Kino producentu asociācija
 • Dizaineru savienība
 • Dizaina informācijas centrs
 • Latvijas Mūzikas attīstības biedrība
 • Latvijas Arhitektu Savienība
 • Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība
 • Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība
 • Latvijas Filmu servisa producentu asociācija
 • Latvijas Darba devēju konfederācija

Kontaktpersona: Eksporta veicināšanas nodaļas vadītājs Kaspars Abiks

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā projekta ietvaros sadarbojās ar Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (OSHA, http://osha.lv/lv/).

Sadarbības mērķis ir paaugstināt mazo un vidējo uzņēmumu informētību par darba drošības un veselības svarīgumu  un tiem nodrošināt vieglu piekļuvi praktiskai informācijai. 

Kontaktpersona: Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā (EEN) projekta koordinatore Anita Ābola

Lielo un stratēģisko investīciju projektu koordinācijas padome

Padomes mērķis ir nodrošināt saskaņotu starpresoru sadarbību sekmīgai investīciju projektu īstenošanai Latvijas valsts interesēs un īpaši pievērsties aktuāliem problēmjautājumiem investīciju piesaistes jomā. Padomes locekļi ir septiņu nozaru ministri, kas darbojas Ministru prezidenta virsvadībā.

Investīciju piesaistes darba grupa

Darbības mērķis – Investīciju piesaistes problemātikas un šķēršļu identificēšana un risināšana, koordinējot iestāžu atsevišķās lomas problēmas risinājumā un identificējot nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos. Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna pilnveidošana. LIAA darbojas kā darba grupas pastāvīgais loceklis.

Kontakti: Investīciju projektu departaments

Starptautisko biznesa pakalpojumu centru darba grupa

Darbības mērķis – koordinēt nozares uzņēmumiem aktuālo jautājumu risināšanu starp valsts iestādēm un citām iesaistītajām pusēm. Apzināt lielākos nozares notikumus un informēt nozares dalībniekus par atbalsta iespējām, aktuālajiem pasākumiem gan Latvijā, gan ārvalstīs, kā arī organizēt šo pasākumu apmeklēšanu.

Kontaktpersona: Investīciju projektu departamenta Investīciju piesaistes nodaļas vecākais investīciju projektu vadītājs Aleksandrs Karru, e-pasts: aleksandrs.karru@liaa.gov.lv

Ārvalstu investoru padome Latvijā (FICIL)

Ārvalstu investoru padome Latvijā ir nevalstiska organizācija, kurā apvienojušās juridiskas personas, biedrības un augstākās izglītības mācību iestādes, lai sekmētu ārvalstu investoru kopīgās intereses Latvijā, būtu uzticams partneris valsts un pašvaldību iestādēm kā arī viedokļu līderis, kas attīsta uzņēmējdarbības vidi. Padome savas darbības ietvaros vismaz reizi gadā tiekas ar Ministru prezidentu un valdības ministriem. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, lai nodrošinātu veiksmīgu valdības un Padomes tikšanos norisi, kā arī uzņēmējdarbības, investīciju piesaistes un eksporta jomā risināmo jautājumu virzību, koordinē savstarpējo komunikāciju.

Sadarbības partneri

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, īstenojot tās funkcijas investīciju piesaistē - apkalpojot potenciālo investoru pieprasījumus un pavadot tos vizītēs, ikdienā sadarbojas ar vairākām nozares uzņēmējus vienojošām asociācijām un citām nevalstiskajām organizācijām:

 • Latvijas Darba devēju konfederācija
 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
 • Latvijas Tranzīta biznesa asociācija
 • Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija
 • Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija
 • Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija
 • Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija
 • Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija
 • Latvijas Kokrūpniecības federācija
 • Latvijas Iepakojuma asociācija
 • Latvijas IT klasteris
 • Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija
 • Latvijas Zivrūpnieku savienība
 • Latvijas Būvmateriālu ražotāju asociācija
 • Latvijas Komercbanku asociācija
 • Latvijas Jaunuzņēmumu asociācija “Startin.lv”
 • Tīro tehnoloģiju klasteris “Cleantech Latvia”
 • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
 • Biedrība "Latvijas Bioenerģijas asociācija"
 • Latvijas Biomasas asociācija (LATBIONRG)
 • Latvijas Pašvaldību savienība
 • Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome

Informācijas apmaiņā par jauniem potenciālajiem investoriem Latvijā un esošo investoru apkalpošanā LIAA sadarbojas ar vairāku valstu tirdzniecības kamerām:

 • Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera
 • Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā (AmCham)
 • Norvēģijas Tirdzniecības kamera Latvijā
 • Zviedrijas Tirdzniecības kamera Latvijā
 • Lielbritānijas Tirdzniecības kamera Latvijā
 • Dānijas Tirdzniecības kamera Latvijā
 • Somijas Tirdzniecības kamera Latvijā
 • Francijas Tirdzniecības kamera Latvijā
 • Īrijas Tirdzniecības kamera Latvijā
 • Šveices Tirdzniecības kamera Latvijā

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.692 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi” 76. punktu, izveidota projekta “Tehnoloģiju pārneses programma” konsultatīvā padome.

Konsultatīvās padomes galvenā funkcija ir projekta “Tehnoloģiju pārneses programma” īstenošanas stratēģijas izstrāde un tās īstenošanas uzraudzība un kontrole.

Padome sastāv no astoņiem  padomes locekļiem – viens pārstāvis no LIAA, un pa vienam pārstāvim no Latvijas Tehnoloģisko universitāšu un augstskolu konsorcija, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātnes padomes, Valsts zinātnisko institūtu asociācijas, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras.

Padomes sēdēs ar LIAA piekrišanu var tikt pieaicinātas arī citas valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, nevalstisko organizāciju pārstāvji, neatkarīgi eksperti un konsultanti ar padomdevēja tiesībām. Konsultatīvās padomes vadītāja ir LIAA Tehnoloģiju departamenta direktore Lauma Muižniece.

Kontaktpersona: Inovāciju un tehnoloģiju departamenta vecākā projektu vadītāja Rudīte Matīsa

Sadarbība ar partneriem notiek ar mērķi labāk izprast nozaru nevalstisko organizāciju biedru vajadzības tūrisma attīstībā un veicināšanā, sadarboties informācijas izplatīšanā un tūrisma pakalpojumu mārketinga pasākumu organizēšanā. Sadarbības partneri:

 • Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija ALTA
 • Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija
 • Latvijas lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
 • Latvijas Kongresu birojs
 • Latvijas tūrisma informācijas sniedzēju asociācija "Lattūrinfo"
 • Rīgas Tūrisma attīstības birojs 
 • Latvijas Restorānu biedrība
 • Vidzemes Tūrisma asociācija
 • Kurzemes Tūrisma asociācija 
 • Latgales reģiona tūrisma asociācija "Ezerzeme"
 • Zemgales tūrisma asociācija
 • Latvijas Piļu un muižu asociācija
 • Latvijas Kempingu asociācija 
 • Latvijas Jaunatnes tūrisma mītņu asociācija 
 • Latvijas Profesionālo gidu asociācija
 • Latvijas Tūrisma gidu asociācija

Kontaktpersona: Tūrisma departamenta Tūrisma produktu attīstības nodaļas vecākā eksperte Kristīne Mickāne, e-pasts: tourism@liaa.gov.lv