Pieteikumu pieņemšanas periodi pirmsinkubācijas programmā katrā no inkubatoriem var atšķirties. Ventspils, Talsu, Jēkabpils un Daugavpils biznesa inkubatoros pieteikumu pieņemšana pirmsinkubācijas programmas atbalstam norit nepārtraukti, savukārt Bauskas, Jelgavas, Jūrmalas, Kuldīgas, Liepājas, Madonas, Ogres, Rēzeknes, Siguldas, Valmieras un Radošo industriju inkubatoros pieteikumus pirmsinkubācijas programmai var iesniegt divas reizes gadā.

Pieteikumu pieņemšana inkubācijas atbalsta saņemšanai tiek organizēta 2 reizes gadā visos 15 LIAA biznesa inkubatoros.

Informāciju par plānotajām uzņemšanām pirmsinkubācijas un inkubācijas programmās katrā no biznesa inkubatoriem, var saņemt sekojot līdzi aktualitātēm LIAA mājaslapā, sociālajos tīklos, kā arī, sazinoties ar izvēlēto inkubatoru un piesakoties konsultācijai.

Lai aizpildītu pieteikumu, biznesa idejas autors vai uzņēmums izvēlas sev piederīgo biznesa inkubatoru interaktīvajā kartē.

Pieteikumu pieņemšanas grafiks inkubācijas programmā 01.09.2020.-20.09.2020.

Biznesa inkubators Plānotais konsultatīvās
sēdes datums
Maksimālais inkubācijas
atbalsta saņemšanai
apstiprināmais pretendentu skaits
Papildus
kritērijs pieteikuma
izvērtēšana
Bauskas BI Informācija tiks papildināta Informācija tiks papildināta  
Daugavpils BI 02.10.2020 Informācija tiks papildināta Kritērijs 2.12
Jelgavas BI 06.10.2020 Informācija tiks papildināta  
Jēkabpils BI Informācija tiks papildināta Informācija tiks papildināta Kritērijs 2.12
Jūrmalas BI 07.un 08.10.2020 Informācija tiks papildināta Kritērijs 2.12
Kuldīgas BI 07.10.2020 Informācija tiks papildināta  
Liepājas BI 09.10.2020 Informācija tiks papildināta  
Madonas BI 06.10.2020 Informācija tiks papildināta  
Ogres BI 09. un 12.10.2020 Informācija tiks papildināta  
Rēzeknes BI 05.10.2020 Informācija tiks papildināta Kritērijs 2.12
Siguldas BI 07.un 08.10.2020 Informācija tiks papildināta  
Talsu BI 05.10.2020 Informācija tiks papildināta Kritērijs 2.12
Valmieras BI 06.10.2020 Informācija tiks papildināta Kritērijs 2.12
Ventspils BI 08.10.2020 Informācija tiks papildināta Kritērijs 2.12
Radošo industriju BI 07.10.2020 Informācija tiks papildināta  

Pieteikumu pieņemšana pirmsinkubācijas programmā

Biznesa inkubators Pieteikumu pieņemšana Plānotais konsultatīvās
sēdes datums (ja attiecas)
Maksimālais pirmsinkubācijas
atbalsta saņemšanai
apstiprināmais pretendentu skaits
Bauskas BI 01.09.2020.-20.09.2020   Informācija tiks papildināta
Daugavpils BI Pieteikšanās atvērta   Nav ierobežojumu
Jelgavas BI 01.09.2020.-20.09.2020 01.10.2020 Informācija tiks papildināta
Jēkabpils BI Pieteikšanās atvērta   Nav ierobežojumu
Jūrmalas BI 01.09.2020.-20.09.2020   Informācija tiks papildināta
Kuldīgas BI 01.09.2020.-20.09.2020   Informācija tiks papildināta
Liepājas BI 01.10.2020-20.10.2020 30.10.2020 Informācija tiks papildināta
Madonas BI 01.09.2020.-20.09.2020   Informācija tiks papildināta
Ogres BI 01.09.2020.-20.09.2020   Informācija tiks papildināta
Rēzeknes BI 01.09.2020.-20.09.2020   Informācija tiks papildināta
Siguldas BI 01.09.2020.-20.09.2020   Informācija tiks papildināta
Talsu BI Pieteikšanās atvērta   Nav ierobežojumu
Valmieras BI 01.09.2020.-20.09.2020 01.10.2020 Informācija tiks papildināta
Ventspils BI Pieteikšanās atvērta   Nav ierobežojumu
Radošo industriju BI 01.09.2020.-20.09.2020 14.10.2020 Informācija tiks papildināta

Pieteikšanās pirmsinkubācijai

Fiziskām personām (ideju autoriem) jāiesniedz:

 • Pieteikums pirmsinkubācijai
 • 1. pielikums (atrodas pieteikuma veidlapā)
 • Komandas vadošo personu CV
 • Papildu pielikumi pēc pretendenta izvēles (aptaujas rezultāti, finanšu dati u.t.t.)

Uzņēmumam jāiesniedz:

 • Pieteikums pirmsinkubācijai
 • 1. pielikums (atrodas pieteikuma veidlapā)
 • 2. pielikums atbilstība MVK (atrodas pieteikuma veidlapā)
 • Komandas vadošo personu CV
 • Papildu pielikumi pēc pretendenta izvēles (aptaujas rezultāti, finanšu dati u.t.t.)

Pieteikšanās inkubācijai

 • Pieteikums inkubācijai
 • 1. pielikums (atrodas pieteikuma veidlapā)
 • 2. pielikums atbilstība MVK (atrodas pieteikuma veidlapā)
 • 3. pielikums Finanšu plūsma
 • Komandas vadošo personu CV
 • Papildu pielikumi pēc pretendenta izvēles (aptaujas rezultāti, finanšu dati u.t.t.)

Papildinformācija par de minimis pieejama sadaļā Noderīgi

Pieteikuma iesniegšana

 1. Aizpildītu pieteikumu nosūta saskaņošanai uz izvēlēto inkubatoru
 2. Kad pieteikums ir saskaņots, tad:
  elektroniski parakstītu pieteikumu nosūta uz izvēlētā inkubatora e-pastu
  - izdrukātu un parakstītu pieteikumu (ja pieteikums ar tā pielikumiem nav iesiets, tad jāparaksta katra lapa) klātienē iesniedz inkubatorā vai LIAA, Pērses ielā 2, Rīgā, darba dienās no pulksten 8.30 līdz 17.00
 3. Tiek saņemts apstiprinājums par pieteikuma saņemšanu un informācija par turpmāko procesa gaitu
 4. Pieteikums tiek izvērtēts. Ja paredzēts, tad biznesa ideja tiek prezentēta konsultatīvās komisijas sēdē
 5. Tiek saņemts lēmums par pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu
Biznesa inkubatori

Visus pretendentu iesniegtos pieteikumus izvērtē izvēlētā biznesa inkubatora darbinieks. Ja pieteikums ir uzņemšanai inkubācijas programmā, un atsevišķos gadījumos pirmsinkubācijas programmā, to izvērtē arī konsultatīvā komisija, ko veido uzņēmējdarbības profesionāļi. Saskaņā ar LIAA izstrādāto kārtību un vērtēšanas kritērijiem pieteikumu izvērtēšana norit maksimāli trīs posmos.

Lēmumu par pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu pirmsinkubācijai (ar izņēmumu dažos inkubatoros, kur pirmsinkubācijas izvērtēšanu veic arī  konsultatīvā komisija) pieņem uzreiz pēc pirmā posma izvērtēšanas. Jāņem vērā, ka katrā no pieteikuma izskatīšanas posmiem pretendentiem var lūgt iesniegt papildu informāciju.

Pirmajā posmā vērtē, vai pieteikums atbilst programmas un pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem. Visus pretendentu pieteikumus izvērtē izvēlētā biznesa inkubatora darbinieks. Pamatojoties uz izvērtējuma rezultātu, pretendenta pieteikums var tikt:

 • noraidīts
 • apstiprināts uzņemšanai pirmsinkubācijas programmā (tikai pieteikuma pirmsinkubācijai gadījumā)
 • virzīts izvērtēšanai konsultatīvajā komisijā (pieteikuma inkubācijai gadījumā un gadījumā, kad pieteikumus pirmsinkubācijai izvērtē konsultatīvā komisija)

Izvērtēšanai konsultatīvajā komisijā nodod tikai to pretendentu pieteikumus, kas atbilst programmas atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Otrajā posmā pretendentu pieteikumu izvērtēšanu konsultatīvajā komisijā organizē cikliski – vismaz 1 (vienu) reizi pusgadā. Var tikt organizēta papildus uzņemšana vai uzņemšana biznesa inkubatorā var tikt ierobežota. Aktuālo informāciju publicē sadaļā Aktualitātes[nosaukums un links].

Pretendentus, kurus virza uz konsultatīvo komisiju, informē par nepieciešamību piedalīties konsultatīvās komisijas sēdē, sēdes datumu, laiku un vietu, kā arī par nepieciešamību sagatavot biznesa idejas prezentāciju un tajā iekļaujamo informāciju. Gadījumā, ja pretendents neierodas uz konsultatīvās komisijas sēdi, komisija izskata pieteikumu bez pretendenta klātbūtnes.

Pretendenti izvēlētajā biznesa inkubatorā var saņemt konsultācijas, kā arī izmantot koprades telpas un tehnisko nodrošinājumu prezentācijas sagatavošanai.

Trešajā posmā, pamatojoties uz konsultatīvās komisijas ieteikumu, pretendenta pieteikumu var:

 • noraidīt
 • apstiprināt uzņemšanai inkubācijā (vai pirmsinkubācijā, ja pieteikumu izskata komisija)

Pretendentus informē par pieņemto lēmumu, nepieciešamo dalību konsultatīvās komisijas sēdē vai pieteikuma izskatīšanas gaitu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa.

Ja pretendenta pieteikumu pēc pirmā vai trešā posma apstiprina, pretendentu aicina slēgt līgumu ar LIAA par pirmsinkubācijas vai inkubācijas atbalsta saņemšanu.

Pieteikumu iesniegšana, pieņemšana, izvērtēšana vai uzņemamo pretendentu skaits var tikt ierobežots. Ierobežojumi var tikt noteikti, ja:

 • ir sasniegts, vai paredzams, ka tiks sasniegts, maksimāli iespējamais uzņemto pretendentu skaits, ko biznesa inkubators var apkalpot
 • nav pieejams finansējums atbalsta pakalpojumu sniegšanai

Ja pirmsinkubācijas pieteikumu izvērtēšanas laikā atbilstošo pretendentu skaits pārsniedz vietu skaitu pirmsinkubācijas programmā, apstiprina to pretendentu pieteikumus, kas iesniegti agrāk. Ja pirmsinkubācijas pieteikumus izvērtē komisijas sēdē, apstiprina tos pieteikumus, kas saņēmuši augstāko punktu skaitu pārbaudes lapas 4. daļā.

Ja inkubācijas pieteikumu izvērtēšanas laikā atbilstošo pretendentu skaits pārsniedz vietu skaitu inkubācijas programmā, apstiprina tos pretendentus, kas saņēmuši augstāko punktu skaitu pārbaudes lapas 3. daļā.

ES fondu vizuālo elementu ansamblis