Pieteikumu pieņemšana

Pieteikumu pieņemšana LIAA biznesa inkubatoros no 2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada 13. septembrim.

Aktuālā informācija par uzņemšanu un informatīvajiem pasākumiem tiek publicēta LIAA tīmekļvietnē un LIAA biznesa inkubatoru sociālajos tīklos.

Video pamācība, kā aizpildīt inkubācijas programmas pieteikumu

Gala labuma guvēju atlase un ierobežojumi

Informējam, ka saskaņā ar rīkojumu Nr. 1.1-2/2021/65  sākot ar 2021. gada 1. septembri atjaunota gala labuma guvēju atlase un noteikti ierobežojumi. Lūdzam skatīt uzņemšanas grafiku inkubācijā un pirmsinkubācijā.

Pieteikumu pieņemšana pirmsinkubācijas un inkubācijas atbalstam notiek periodiski. Tuvākā dalībnieku uzņemšana 2021.gada 1.-13.septembrī – pieejamas 262 vietas LIAA biznesa inkubatoru pirmsinkubācijas programmā un 10 vietas LIAA Radošo industriju inkubatora inkubācijas programmā.

Informāciju par plānoto uzņemšanu pirmsinkubācijas un inkubācijas programmā katrā no biznesa inkubatoriem var saņemt, sekojot līdzi aktualitātēm LIAA tīmekļvietnē, sociālajos tīklos, kā arī sazinoties ar izvēlēto inkubatoru un piesakoties konsultācijai.

Lai aizpildītu pieteikumu, biznesa idejas autors vai uzņēmums izvēlas sev piederīgo biznesa inkubatoru.

 

Pieteikumu pieņemšana inkubācijas programmā 01.09.2021.-13.09.2021 (ieskaitot)

Biznesa inkubators Plānotais konsultatīvās
sēdes datums
Maksimālais inkubācijas atbalsta saņemšanai apstiprināmais pretendentu skaits Papildus
kritērijs pieteikuma
izvērtēšanā
Radošo industriju inkubators

27.09.2021.,

28.09.2021

10

 

Pieteikumu pieņemšana pirmsinkubācijas programmā

Biznesa inkubators Pieteikumu pieņemšana Plānotais konsultatīvās
sēdes datums (
pieteikumu konkurss)
Maksimālais pirmsinkubācijas
atbalsta saņemšanai
apstiprināmais pretendentu skaits
Daugavpils
biznesa inkubators
Pieteikšanās slēgta   20
Jelgavas
biznesa inkubators
Pieteikšanās slēgta 29.09.2021. 20
Jūrmalas
biznesa inkubators
Pieteikšanās slēgta   Atlase pārtraukta
Kuldīgas
biznesa inkubators
Pieteikšanās slēgta   Atlase pārtraukta ar 23.09.2021.
Liepājas
biznesa inkubators
Pieteikšanās slēgta 27.09.2021 20
Madonas
biznesa inkubators
Pieteikšanās slēgta   Atlase pārtraukta ar 06.10.2021.
Ogres
biznesa inkubators
Pieteikšanās slēgta  23.09.2021 18
Rēzeknes
biznesa inkubators
Pieteikšanās slēgta   Atlase pārtraukta ar 27.09.2021.
Siguldas
biznesa inkubators
Pieteikšanās slēgta   Atlase pārtraukta
Valmieras
biznesa inkubators
Pieteikšanās slēgta   Atlase pārtraukta ar 06.10.2021.
Ventspils
biznesa inkubators
Pieteikšanās slēgta   Atlase pārtraukta ar 22.09.2021
Radošo industriju
inkubators
Pieteikšanās slēgta   Atlase pārtraukta ar 24.09.2021
Ogres BI atbalsta
vienība Jēkabpilī
Pieteikšanās slēgta   Atlase pārtraukta
Kuldīgas BI Talsu atbalsta vienība Pieteikšanās slēgta   Atlase pārtraukta ar 07.10.2021.

Pieteikšanās pirmsinkubācijai

Fiziskām personām (ideju autoriem) jāiesniedz:

 • Pieteikums pirmsinkubācijai
 • 1. pielikums (atrodas pieteikuma veidlapā)
 • Komandas vadošo personu CV
 • Papildu pielikumi pēc pretendenta izvēles (aptaujas rezultāti, finanšu dati u.t.t.)

Uzņēmumam jāiesniedz:

 • Pieteikums pirmsinkubācijai
 • 1. pielikums (atrodas pieteikuma veidlapā)
 • 2. pielikums atbilstība MVK (atrodas pieteikuma veidlapā)
 • Komandas vadošo personu CV
 • Papildu pielikumi pēc pretendenta izvēles (aptaujas rezultāti, finanšu dati u.t.t.)

Pieteikšanās inkubācijai

 • Pieteikums inkubācijai
 • 1. pielikums (atrodas pieteikuma veidlapā)
 • 2. pielikums atbilstība MVK (atrodas pieteikuma veidlapā)
 • 3. pielikums Finanšu plūsma
 • Komandas vadošo personu CV
 • Papildu pielikumi pēc pretendenta izvēles (aptaujas rezultāti, finanšu dati u.t.t.)

Papildinformācija par de minimis pieejama sadaļā Noderīgi

Pieteikuma iesniegšana un izvērtēšana

 1. Aizpildītu pieteikumu ar pielikumiem:
  • Elektroniski parakstītu nosūta uz e-pastu pasts@liaa.gov.lv.
  • Izdrukātu un parakstītu pieteikumu (ja pieteikums ar tā pielikumiem nav iesiets, tad jāparaksta katra lapa) sūta pa pastu uz LIAA: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Biznesa inkubatoru departaments,Pērses iela 2, Rīga, LV-1442. Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!
 2. Tiek saņemts apstiprinājums par pieteikuma saņemšanu un informācija par turpmāko procesa gaitu.
 3. Pieteikums tiek izvērtēts. Ja paredzēts, tad biznesa ideja tiek prezentēta konsultatīvās komisijas sēdē.
 4. Tiek saņemts lēmums par pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu.
Biznesa inkubatori

Visus pretendentu iesniegtos pieteikumus izvērtē izvēlētā biznesa inkubatora darbinieks. Ja pieteikums ir uzņemšanai inkubācijas programmā (atsevišķos gadījumos arī pirmsinkubācijas) programmā, to izvērtē arī konsultatīvā komisija, ko veido uzņēmējdarbības profesionāļi. Saskaņā ar LIAA izstrādāto kārtību un vērtēšanas kritērijiem pieteikumu izvērtēšana norit maksimāli trīs posmos.

Lēmumu par pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu pirmsinkubācijai (izņemot dažos inkubatoros, kur pirmsinkubācijas izvērtēšanu veic arī konsultatīvā komisija) pieņem uzreiz pēc pirmā posma izvērtēšanas. Jāņem vērā, ka katrā no pieteikuma izskatīšanas posmiem pretendentiem var lūgt iesniegt papildu informāciju.

Pirmajā posmā vērtē, vai pieteikums atbilst programmas un pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem. Visus pretendentu pieteikumus izvērtē izvēlētā biznesa inkubatora darbinieks. Pamatojoties uz izvērtējuma rezultātu, pretendenta pieteikums var tikt:

 • noraidīts;
 • apstiprināts uzņemšanai pirmsinkubācijas programmā (tikai pieteikuma pirmsinkubācijai gadījumā);
 • virzīts izvērtēšanai konsultatīvajā komisijā (pieteikuma inkubācijai gadījumā un gadījumā, kad pieteikumus pirmsinkubācijai izvērtē konsultatīvā komisija).

Izvērtēšanai konsultatīvajā komisijā nodod tikai to pretendentu pieteikumus, kas atbilst programmas atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Otrajā posmā pretendentu pieteikumu izvērtēšanu konsultatīvajā komisijā organizē cikliski – vismaz 1 (vienu) reizi pusgadā. Var tikt organizēta papildus uzņemšana vai uzņemšana biznesa inkubatorā var tikt ierobežota. Aktuālo informāciju publicē sadaļā Aktualitātes.

Pretendentus, kurus virza uz konsultatīvo komisiju, informē par nepieciešamību piedalīties konsultatīvās komisijas sēdē, sēdes datumu, laiku un vietu, kā arī par nepieciešamību sagatavot biznesa idejas prezentāciju un tajā iekļaujamo informāciju. Gadījumā, ja pretendents neierodas uz konsultatīvās komisijas sēdi, komisija izskata pieteikumu bez pretendenta klātbūtnes.

Pretendenti izvēlētajā biznesa inkubatorā var saņemt konsultācijas, kā arī izmantot koprades telpas un tehnisko nodrošinājumu prezentācijas sagatavošanai.

Trešajā posmā, pamatojoties uz konsultatīvās komisijas ieteikumu, pretendenta pieteikumu var:

 • noraidīt;
 • apstiprināt uzņemšanai inkubācijā (vai pirmsinkubācijā, ja pieteikumu izskata komisija).

Pretendentus informē par pieņemto lēmumu, nepieciešamo dalību konsultatīvās komisijas sēdē vai pieteikuma izskatīšanas gaitu ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa.

Ja pretendenta pieteikumu pēc pirmā vai trešā posma apstiprina, pretendentu aicina slēgt līgumu ar LIAA par pirmsinkubācijas vai inkubācijas atbalsta saņemšanu.

Pieteikumu iesniegšana, pieņemšana, izvērtēšana vai uzņemamo pretendentu skaits var tikt ierobežots. Ierobežojumi var tikt noteikti, ja:

 • ir sasniegts, vai paredzams, ka tiks sasniegts, maksimāli iespējamais uzņemto pretendentu skaits, ko biznesa inkubators var apkalpot;
 • nav pieejams finansējums atbalsta pakalpojumu sniegšanai.

Ja pirmsinkubācijas pieteikumu izvērtēšanas laikā atbilstošo pretendentu skaits pārsniedz vietu skaitu pirmsinkubācijas programmā, apstiprina to pretendentu pieteikumus, kas iesniegti agrāk. Ja pirmsinkubācijas pieteikumus izvērtē komisijas sēdē, apstiprina tos pieteikumus, kas saņēmuši augstāko punktu skaitu pārbaudes lapas 4. daļā.

Ja inkubācijas pieteikumu izvērtēšanas laikā atbilstošo pretendentu skaits pārsniedz vietu skaitu inkubācijas programmā, apstiprina tos pretendentus, kas saņēmuši augstāko punktu skaitu pārbaudes lapas 3. daļā.

ES fondu vizuālo elementu ansamblis