Pieteikumu pieņemšanas periodi pirmsinkubācijas programmā katrā no inkubatoriem var atšķirties. Ventspils, Talsu, Jēkabpils un Daugavpils biznesa inkubatoros pieteikumu pieņemšana pirmsinkubācijas programmas atbalstam norit nepārtraukti, savukārt Bauskas, Jelgavas, Jūrmalas, Kuldīgas, Liepājas, Madonas, Ogres, Rēzeknes, Siguldas, Valmieras un Radošo industriju inkubatoros pieteikumus pirmsinkubācijas programmai var iesniegt divas reizes gadā.

Pieteikumu pieņemšana inkubācijas atbalsta saņemšanai tiek organizēta 2 reizes gadā visos 15 LIAA biznesa inkubatoros.

Informāciju par plānotajām uzņemšanām pirmsinkubācijas un inkubācijas programmās katrā no biznesa inkubatoriem, var saņemt sekojot līdzi aktualitātēm LIAA mājaslapā, sociālajos tīklos, kā arī, sazinoties ar izvēlēto inkubatoru un piesakoties konsultācijai.

Lai aizpildītu pieteikumu, biznesa idejas autors vai uzņēmums izvēlas sev piederīgo biznesa inkubatoru interaktīvajā kartē.

Biznesa inkubatori

Pieteikšanās pirmsinkubācijai

Fiziskām personām (ideju autoriem) jāiesniedz:

 • Pieteikums pirmsinkubācijai
 • 1. pielikums (atrodas pieteikuma veidlapā)
 • Komandas vadošo personu CV
 • Papildu pielikumi pēc pretendenta izvēles (aptaujas rezultāti, finanšu dati u.t.t.)

Uzņēmumam jāiesniedz:

 • Pieteikums pirmsinkubācijai
 • 1. pielikums (atrodas pieteikuma veidlapā)
 • 2. pielikums atbilstība MVK (atrodas pieteikuma veidlapā)
 • Komandas vadošo personu CV
 • Papildu pielikumi pēc pretendenta izvēles (aptaujas rezultāti, finanšu dati u.t.t.)

Pieteikšanās inkubācijai

 • Pieteikums inkubācijai
 • 1. pielikums (atrodas pieteikuma veidlapā)
 • 2. pielikums atbilstība MVK (atrodas pieteikuma veidlapā)
 • 3. pielikums Finanšu plūsma
 • Komandas vadošo personu CV
 • Papildu pielikumi pēc pretendenta izvēles (aptaujas rezultāti, finanšu dati u.t.t.)

Papildinformācija par de minimis pieejama sadaļā Noderīgi

Pieteikuma iesniegšana

 1. Aizpildītu pieteikumu nosūta saskaņošanai uz izvēlēto inkubatoru
 2. Kad pieteikums ir saskaņots, tad:
  elektroniski parakstītu pieteikumu nosūta uz izvēlētā inkubatora e-pastu
  - izdrukātu un parakstītu pieteikumu (ja pieteikums ar tā pielikumiem nav iesiets, tad jāparaksta katra lapa) klātienē iesniedz inkubatorā vai LIAA, Pērses ielā 2, Rīgā, darba dienās no pulksten 8.30 līdz 17.00
 3. Tiek saņemts apstiprinājums par pieteikuma saņemšanu un informācija par turpmāko procesa gaitu
 4. Pieteikums tiek izvērtēts. Ja paredzēts, tad biznesa ideja tiek prezentēta konsultatīvās komisijas sēdē
 5. Tiek saņemts lēmums par pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu

Visus pretendentu iesniegtos pieteikumus izvērtē izvēlētā biznesa inkubatora darbinieks. Ja pieteikums ir uzņemšanai inkubācijas programmā, un atsevišķos gadījumos pirmsinkubācijas programmā, to izvērtē arī konsultatīvā komisija, ko veido uzņēmējdarbības profesionāļi. Saskaņā ar LIAA izstrādāto kārtību un vērtēšanas kritērijiem pieteikumu izvērtēšana norit maksimāli trīs posmos.

Lēmumu par pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu pirmsinkubācijai (ar izņēmumu dažos inkubatoros, kur pirmsinkubācijas izvērtēšanu veic arī  konsultatīvā komisija) pieņem uzreiz pēc pirmā posma izvērtēšanas. Jāņem vērā, ka katrā no pieteikuma izskatīšanas posmiem pretendentiem var lūgt iesniegt papildu informāciju.

Pirmajā posmā vērtē, vai pieteikums atbilst programmas un pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem. Visus pretendentu pieteikumus izvērtē izvēlētā biznesa inkubatora darbinieks. Pamatojoties uz izvērtējuma rezultātu, pretendenta pieteikums var tikt:

 • noraidīts
 • apstiprināts uzņemšanai pirmsinkubācijas programmā (tikai pieteikuma pirmsinkubācijai gadījumā)
 • virzīts izvērtēšanai konsultatīvajā komisijā (pieteikuma inkubācijai gadījumā un gadījumā, kad pieteikumus pirmsinkubācijai izvērtē konsultatīvā komisija)

Izvērtēšanai konsultatīvajā komisijā nodod tikai to pretendentu pieteikumus, kas atbilst programmas atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Otrajā posmā pretendentu pieteikumu izvērtēšanu konsultatīvajā komisijā organizē cikliski – vismaz 1 (vienu) reizi pusgadā. Var tikt organizēta papildus uzņemšana vai uzņemšana biznesa inkubatorā var tikt ierobežota. Aktuālo informāciju publicē sadaļā Aktualitātes[nosaukums un links].

Pretendentus, kurus virza uz konsultatīvo komisiju, informē par nepieciešamību piedalīties konsultatīvās komisijas sēdē, sēdes datumu, laiku un vietu, kā arī par nepieciešamību sagatavot biznesa idejas prezentāciju un tajā iekļaujamo informāciju. Gadījumā, ja pretendents neierodas uz konsultatīvās komisijas sēdi, komisija izskata pieteikumu bez pretendenta klātbūtnes.

Pretendenti izvēlētajā biznesa inkubatorā var saņemt konsultācijas, kā arī izmantot koprades telpas un tehnisko nodrošinājumu prezentācijas sagatavošanai.

Trešajā posmā, pamatojoties uz konsultatīvās komisijas ieteikumu, pretendenta pieteikumu var:

 • noraidīt
 • apstiprināt uzņemšanai inkubācijā (vai pirmsinkubācijā, ja pieteikumu izskata komisija)

Pretendentus informē par pieņemto lēmumu, nepieciešamo dalību konsultatīvās komisijas sēdē vai pieteikuma izskatīšanas gaitu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa.

Ja pretendenta pieteikumu pēc pirmā vai trešā posma apstiprina, pretendentu aicina slēgt līgumu ar LIAA par pirmsinkubācijas vai inkubācijas atbalsta saņemšanu.

Pieteikumu iesniegšana, pieņemšana, izvērtēšana vai uzņemamo pretendentu skaits var tikt ierobežots. Ierobežojumi var tikt noteikti, ja:

 • ir sasniegts, vai paredzams, ka tiks sasniegts, maksimāli iespējamais uzņemto pretendentu skaits, ko biznesa inkubators var apkalpot
 • nav pieejams finansējums atbalsta pakalpojumu sniegšanai

Ja pirmsinkubācijas pieteikumu izvērtēšanas laikā atbilstošo pretendentu skaits pārsniedz vietu skaitu pirmsinkubācijas programmā, apstiprina to pretendentu pieteikumus, kas iesniegti agrāk. Ja pirmsinkubācijas pieteikumus izvērtē komisijas sēdē, apstiprina tos pieteikumus, kas saņēmuši augstāko punktu skaitu pārbaudes lapas 4. daļā.

Ja inkubācijas pieteikumu izvērtēšanas laikā atbilstošo pretendentu skaits pārsniedz vietu skaitu inkubācijas programmā, apstiprina tos pretendentus, kas saņēmuši augstāko punktu skaitu pārbaudes lapas 3. daļā.

Informējam, ka saskaņā ar rīkojumu Nr. RIK-PD-2020/12 sākot ar 2020. gada 1. martu atjaunota gala labuma guvēju atlase un noteikti ierobežojumi atbilstoši zemāk norādītajam.

Pieteikumu izvērtēšanu uzsāk pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, sākot ar 2020. gada 23. martu.

Biznesa
inkubators
Pieteikumu pieņemšana inkubācijas atbalsta saņemšanai Plānotais konsultatīvās komisijas sēdes datums Maksimālais inkubācijas atbalsta saņemšanai apstiprināmais pretendentu skaits Papildus 
kritērijs pieteikuma 
izvērtēšanai
Maksimālais pirmsinkubācijas atbalsta saņemšanai apstiprināmais pretendentu skaits, sākot ar 30.08.2019
Bauskas BI -       Atlase pārtraukta 17.04.2020.
Daugavpils BI 01.03.2020.
- 20.03.2020.
02.04.2020. 5 kritērijs 2.12. Ierobežojumi nav noteikti
Jelgavas BI 07.04.2020 - inkubācijas pieteikumu izvērtēšana; 
09.04.2020 - pirmsinkubācijas pieteikumu izvērtēšana
5   Atlase pārtraukta 17.04.2020
Jēkabpils BI 07.04.2020. 4 kritērijs 2.12. Ierobežojumi nav noteikti
Jūrmalas BI 07.04.un 08.04.2020 inkubācijas pieteikumu izvērtēšana; 
31.03.2020 - pirmsinkubācijas pieteikumu izvērtēšana
7 kritērijs 2.12. Atlase pārtraukta 20.04.2020
Kuldīgas BI 08.04.2020. 5   Atlase pārtraukta 30.03.2020
Liepājas BI 08.04.2020 - inkubācijas pieteikumu izvērtēšana; 
aprīlis - pirmsinkubācijas pieteikumu izvērtēšana
7   Atlase pārtraukta 08.05.2020
Madonas BI 06.04.2020. 5   Atlase pārtraukta 06.04.2020
Ogres BI 03.04. un 06.04.2020. 5   20
Rēzeknes BI 02.04.2020. 4 kritērijs 2.12. Atlase pārtraukta 19.05.2020
Siguldas BI 09.04.2020. 7   Atlase pārtraukta 15.04.2020
Talsu BI 01.04.2020. 5 kritērijs 2.12. Ierobežojumi nav noteikti
Valmieras BI 09.04.2020. 5 kritērijs 2.12. Atlase pārtraukta 01.04.2020
Ventspils BI 09.04.2020. 7 kritērijs 2.12. Ierobežojumi nav noteikti
Radošo industriju BI

07.04.2020 - inkubācijas pieteikumu izvērtēšana;
03.04.2020 - pirmsinkubācijas pieteikumu izvērtēšana

5   Atlase pārtraukta 29.04.2020

ES fondu vizuālo elementu ansamblis