2019. gada 9. decembrī tika uzsākta projektu pieteikumu pieņemšana atbalstam tehniski ekonomiskās priekšizpētes izstrādei dalībai Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” apakšprogrammā “Mazo un vidējo komersantu instruments” 2. fāzē (turpmāk - MVK Instruments).

MVK instrumenta atbalsta mērķis

Veicināt inovācijas aktivitāti sīkajos (mikro), mazajos un komersantos, sniedzot atbalstu dalībai Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" apakšprogrammā "Mazo un vidējo komersantu instruments"

MVK instrumenta atbalsta saņemšanas kārtība

Projekta pieteikumu atlasi un atbalsta piešķiršanas kārtību nosaka LIAA iekšējie noteikumi

Atbalsta saņemšanas nosacījumi:

 1. Atbalsta pretendents iesniedz LIAA projekta pieteikuma veidlapu 
 2. Starp atbalsta pretendentu un LIAA tiek noslēgts līgums (projekts)
 3. Atbalsta pretendents iesniedz LIAA noslēguma pārskatu

  Kopā ar noslēguma pārskatu iesniedz:

  • tehniski ekonomiskās priekšizpētes projektu;
  • ne agrāk kā 2018. gada 28. augustā Eiropas Komisijai iesniegtā pieteikuma kopija dalībai Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” apakšprogrammā “Mazo un vidējo komersantu instruments” 2.fāzē;
  • apliecinājumu;
  • deklarāciju par komercdarbības atbilstību sīkajai (mikro), mazajai vai vidējai komercdarbībai ("MVK deklarācija" un "MVK deklarācijas pielikums”);
  • de minimis  atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotu un apstiprinātu MK noteikumu Nr.715  1.pielikumā minēto informāciju;
  • apliecinošu dokumentu par veiktajiem informācijas un publicitātes pasākumiem.
  • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēti sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti (turpmāk – MVK), kas atbilst MVK statusam saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija regulas Nr.651/2014 1. pielikuma 2. pantā noteikto definīciju
  • Atbalsts tiek sniegts komersantiem, kas saņēmuši Eiropas Komisijas Izcilības zīmoga sertifikātu (Seal of Excellence) par iesniegto projekta pieteikumu MVK instrumenta 1. fāzē
  • Pasākuma ietvaros tiek sniegts atbalsts tehniski ekonomiskās priekšizpētes izstrādei dalībai MVK Instrumenta 2. fāzē

  Atbalsts viena pieteikuma ietvaros ir 50 000 eiro, kas tiek sniegts  vienreizējā maksājuma veidā un saskaņā ar regulas Nr.1407/2013 (de minimis) nosacījumiem

  Tehniski ekonomiskā priekšizpēte projekta pieteikuma ietvaros, kuru iesniedz MVK instrumenta 2. fāzē

  Eiropas Komisijas regulas (ES) Nr.1407/2013 1. pantā noteiktās nozares;
  MK noteikumu Nr.692 pielikumā “Nozares, kurām nav paredzēts atbalsts” ietvertās neatbalstāmās nozares.

  Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai"" (MVK Instruments)

  ERAf logo