De minimis jēdziens

Eiropas Komisija ir ieviesusi minimālā apjoma jeb tā saucamā de minimis atbalsta jēdzienu, kas nosaka, ka atbalsta projekti par mazām summām, kuriem faktiski nav ietekmes uz konkurenci un tirdzniecību starp dalībvalstīm, netiek pakļauti vispārējām komercdarbības atbalsta kontroles prasībām. Par de minimis atbalstu tiek uzskatīts atbalsts, kas nepārsniedz 200 000 eiro. Minēto 200 000 eiror bruto summu nedrīkst pārsniegt trīs fiskālo gadu laika posmā.

Vienota de minimis atbalsta uzskaites sistēma

No 2019. gada 1. jūlija Latvijā darbojas vienotā de minimis atbalsta uzskaites sistēma, kurā visas atbalsta sniedzēju institūcijas (piemēram, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Attīstības finanšu institūcija Altum, Lauku atbalsta dienests, Nodarbinātības valsts aģentūra, pašvaldības u.c.) reģistrēs atbalsta saņēmējiem (komersantiem, biedrībām utt.) piešķirto de minimis atbalstu.

Pieteikšanās de minimis atbalstam

  1. VID elektroniskajā datu bāzē EDS uzņēmumam – atbalsta saņēmējam jāaizpilda un jāiesniedz de minimis uzskaites veidlapa
  2. Piesakoties uz atbalstu ir jāpievieno pieteikumam sistēmā sagatavotās de minimis uzskaites veidlapas izdruka vai pieteikumā jānorāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās de minimis veidlapas identifikācijas numurs

EDS sistēmā ir izveidota sadaļa – poga “de minimis”, caur kuru ieejot būs iespēja aizpildīt de minimis uzskaites veidlapu (pamatdatus par uzņēmumu, kā arī to, vai uzņēmums ir autonoms, vai uzņēmums ir saistīts uzņēmums atbilstoši “viens vienots uzņēmums” definīcijai) un sekot līdz uzņēmumam, t.sk. saistīto uzņēmumu, piešķirtajam de minimis atbalstam un pieejamiem atlikumiem.

Pamatkritēriji, kā tiek noteikts saistītais uzņēmums

  1. “Viens vienots uzņēmums” (turpmāk – VVU) ir divi vai vairāki vienas dalībvalsts (Latvijas) uzņēmumi, kurus saista akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums citā uzņēmumā, kapitāldaļu vairākums (no 50 %), vienam uzņēmumam ir tiesības iecelt vai atlaist cita uzņēmuma pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekļu vairākumu;
  2. vērtējot de minimis atbalsta pretendenta atbilstību VVU definīcijai, ir jāņem vērā saistība caur fizisku personu gadījumā, ja fiziska persona kvalificējas kā saimnieciskās darbības veicējs atbalsta piešķiršanas brīdī, kā arī, ja fiziskai personai pieder divu uzņēmumu kapitāldaļu vairākums un tā īsteno kontroli, tieši vai netieši ietekmējot šo uzņēmumu pārvaldību;
  3. attiecībā uz gadījumiem, kad uzņēmuma dalībnieks ir institucionālais ieguldītājs, ja izpildās kāda no VVU definīcijā minētajām pazīmēm, tad uzņēmums (atbalsta pretendents) ir uzskatāms par VVU ar attiecīgo institucionālo ieguldītāju;
  4. vērtējot atbalsta pretendenta atbilstību VVU definīcijai, tiek vērtēti visi saistību līmeņi.

 

Saistošie normatīvie akti: