De minimis jēdziens

Eiropas Komisija ir ieviesusi minimālā apjoma jeb tā saucamā de minimis atbalsta jēdzienu, kas nosaka, ka atbalsta projekti par mazām summām, kuriem faktiski nav ietekmes uz konkurenci un tirdzniecību starp dalībvalstīm, netiek pakļauti vispārējām komercdarbības atbalsta kontroles prasībām. 

Vienota de minimis atbalsta uzskaites sistēma

No 2019. gada 1. jūlija Latvijā darbojas vienotā de minimis atbalsta uzskaites sistēma, kurā visas atbalsta sniedzēju institūcijas (piemēram, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Attīstības finanšu institūcija Altum, Lauku atbalsta dienests, Nodarbinātības valsts aģentūra, pašvaldības u.c.) reģistrēs atbalsta saņēmējiem (komersantiem, biedrībām utt.) piešķirto de minimis atbalstu. 

Ar 2024. gada 1. janvāri stājās spēka Komisijas Regula 2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam. Regula paredz, ka de minimis tiek palielināts no 200 000 eiro uz 300 0000 eiro.

Līdz 2024. gada 30. jūnijam de minimis atbalsta piešķiršanai var piemērot Komisijas regula Nr.1407/2013 (2013. gada 18. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – 1407/2013), kas nosaka, ka maksimālais atbalsts triju gadu laikā nevar pārsniegt 200 000 eiro. Pēc pārejas perioda beigām tiks izmantota tikai Komisijas Regula 2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam, kas nosaka šādus principus:

  • kopējais de minimis atbalsts jeb robežlielums, ko viena dalībvalsts piešķīrusi vienam vienotam uzņēmumam, jebkurā triju gadu periodā nepārsniedz 300 000 eiro;
  • trīs gadu laikposms noteikts kā slīdošs periods, tas ir, turpmāk de minimis atbalsta kopsumma, ko piešķir vienam vienotam uzņēmumam, nevienā trīs gadu periodā no tā piešķiršanas brīža nedrīkst pārsniegt noteikto robežlielumu (no datuma, kurā plānots piešķirt atbalstu skatās trīs kalendāro gadu laikā piešķirto atbalstu (piemēram, ja, atbalstu plānots piešķirt 18.01.2024., tad ņem vērā iepriekš piešķirto de minimis atbalstu periodā no 18.01.2021. (ieskaitot) līdz 18.01.2024.);
  • pārējie nosacījumi kopumā nemainās.

Piesakoties uz atbalstu, atbalsta saņēmējam:

  1. jāaizpilda un jāiesniedz de minimis uzskaites veidlapa VID elektroniskajā datu bāzē EDS;
  2. jāpievieno pieteikumam EDS sistēmā sagatavotās de minimis uzskaites veidlapas izdruka vai atbalsta pieteikumā jānorāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās de minimis veidlapas identifikācijas numurs.

EDS sistēmā ir izveidota sadaļa – poga "de minimis", caur kuru ieejot būs iespēja aizpildīt de minimis uzskaites veidlapu (pamatdatus par uzņēmumu, kā arī to, vai uzņēmums ir autonoms, vai uzņēmums ir saistīts uzņēmums atbilstoši “viens vienots uzņēmums” definīcijai) un sekot līdz uzņēmumam, t.sk. saistīto uzņēmumu, piešķirtajam de minimis atbalstam un pieejamiem atlikumiem.

Pamatkritēriji, kā tiek noteikts saistītais uzņēmums

  1. "Viens vienots uzņēmums" (turpmāk – VVU) ir divi vai vairāki vienas dalībvalsts (Latvijas) uzņēmumi, kurus saista akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums citā uzņēmumā, kapitāldaļu vairākums (no 50 %), vienam uzņēmumam ir tiesības iecelt vai atlaist cita uzņēmuma pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekļu vairākumu;
  2. vērtējot de minimis atbalsta pretendenta atbilstību VVU definīcijai, ir jāņem vērā saistība caur fizisku personu gadījumā, ja fiziska persona kvalificējas kā saimnieciskās darbības veicējs atbalsta piešķiršanas brīdī, kā arī, ja fiziskai personai pieder divu uzņēmumu kapitāldaļu vairākums un tā īsteno kontroli, tieši vai netieši ietekmējot šo uzņēmumu pārvaldību;
  3. attiecībā uz gadījumiem, kad uzņēmuma dalībnieks ir institucionālais ieguldītājs, ja izpildās kāda no VVU definīcijā minētajām pazīmēm, tad uzņēmums (atbalsta pretendents) ir uzskatāms par VVU ar attiecīgo institucionālo ieguldītāju;
  4. vērtējot atbalsta pretendenta atbilstību VVU definīcijai, tiek vērtēti visi saistību līmeņi.

Saistošie normatīvie akti

Plašāka informācija pieejama Finanšu ministrijas tīmekļvietnē.