Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021.gada plānoto aktivitāšu projektu iesniegšanas termiņi ir noslēgušies!


 

Norway grants logo

Programmas mērķis

Programmas mērķis ir veicināt augstas vērtības produktu radīšanu un ilgtspējīgu komersantu izaugsmi šādās jomās -  "zaļās" inovācijas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) un dzīves kvalitāti atbalstošas tehnoloģijas.

Regulējums

2021. gada 7. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.4  “Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.4).

Atbalsta saņēmēji

 • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēts komersants, kas atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta (MVK) statusam saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija regulas Nr.651/2014 1.pielikumā noteikto definīciju.
 • projekta iesniedzējam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta;
 • projekta iesniedzējam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
 • projekta iesniedzējs ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas vai vairāku tādu personu (līdz piecām personām) nodarbināšanu, kuras nav tiesīgas uzturēties Latvijas Republikā vai nav sodīts par Krimināllikuma 280. panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu.
 • projekta iesniedzējam nav noteiktas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.2 pantā noteiktās sankcijas. 

Ja projekta iesniedzējam atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 (nav De minimis atbalsts), tad papildus iepriekš noteiktajām prasībām uz līdzfinansējuma saņemšanu var pretendēt projekta iesniedzējs, kurš uz atbalsta piešķiršanas brīdi neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta definīciju.

Atklāta konkursa un neliela apjoma grantu shēmas ietvaros projektu var iesniegt sadarbībā ar projekta partneri, kas ir jebkura publiska vai privāta struktūra, komerciāla vai nekomerciāla un nevalstiska organizācija, kas reģistrēta kā juridiska persona Norvēģijas Karalistē vai Latvijas Republikā. Ja projekta iesniedzējs projekta īstenošanai ir piesaistījis donorvalsts (Norvēģijas) partneri, tad šis kritērijs dod papildus punktus.

Projekta ietvaros projekta partneris un projekta iesniedzējs darbosies kopīgi, kur partneris dalīsies pieredzē par labāko praksi konkrēta produkta un/vai tehnoloģijas izstrādē, kā arī dalīsies ar zināšanām produkta/tehnoloģijas izstrādē, veiks darbības produkta/tehnoloģijas attīstīšanā, piemēram, vides rādītāju samazinājuma jomā, dažādu iespējamo scenāriju izstrādē, kas saistīti ar jaunā produkta/tehnoloģijas attīstīšanu, lai sasniegtu projekta mērķus.

Finansējums

Kopējais pieejamais programmas līdzfinansējums ir 14 705 882 eiro, no kuriem Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 15 % apmērā – 2 205 882 eiro un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums 85 % apmērā – 12 500 000eiro. Programma tiek īstenota līdz 2024. gada aprīlim.

 • Atklāts konkurss "Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā"  8 495 389 eiro.
 • Neliela apjoma grantu shēma "Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu izstrāde"  1 700 000 eiro.
 • Neliela apjoma grantu shēmu "Dzīves kvalitāti uzlabojošu tehnoloģiju izstrāde"  1 200 000 eiro.
 • Iepriekš noteiktais projekts "Tehnoloģiju biznesa centrs"  2 000 000 eiro.

Atbalstāmās aktivitātes

Atbalsts vienam atklāta konkursa projektam ir no 200 000 līdz 600 000 eiro. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte:

 • sīkajiem (mikro), mazajiem komersantiem – 55 % no attiecināmajām izmaksām;
 • vidējiem komersantiem – 45 % no attiecināmajām izmaksām.

Projektu pieņemšanu plānots uzsākt 2021. gada 1. ceturksnī.

Atbalstāmās darbības

Līdzfinansējumu atklāta konkursa projektu ietvaros piešķir šādām atbalstāmajām darbībām:

 1. jaunu iekārtu, programmatūras, licenču un patentu iegāde zaļo inovāciju jomā, kas nodrošina jauna produkta, tai skaitā jaunas tehnoloģijas, kas saistīta ar jauno produktu, ieviešanu ražošanā un samazinātu ietekmi uz vidi;
 2. jaunu iekārtu, programmatūras, licenču un patentu iegāde IKT jomā, kas saistīts ar IKT produktu pielietošanu ražošanas procesā un, kas nodrošina jauna produkta ieviešanu;
 3. atklāta konkursa projekta informācijas un komunikācijas pasākumiem, kas paredzēti atklāta konkursa projekta iesniegumā un nepieciešami atklāta konkursa projekta obligāto informācijas un komunikācijas pasākumu nodrošināšanai;
 4. ar jauna produkta un tehnoloģijas ieviešanu ražošanā saistītajiem pasākumiem;
 5. zināšanu pārneses darbību finansēšanai ar atklāta konkursa projekta partneri, kas nepieciešama jauna produkta un tehnoloģijas ieviešanai ražošanā;
 6. avansa garantijas saņemšanai Eiropas Savienībā reģistrētā kredītiestādē.

Atbalsts vienam projektam ir no 10 000 līdz 130 000 eiro.

Projektu pieņemšanu plānots uzsākt 2021. gada 2. ceturksnī. Atbalsta intensitāti skatīt sadaļā "Neliela apjoma granta shēmas".

Atbalstāmās darbības

 1. eksperimentālā izstrāde, tai skaitā prototipu izgatavošana – zinātnisko atziņu, tehnoloģisko, komerciālo vai citu būtisku zināšanu vai prasmju apgūšanai, kombinēšanai, modelēšanai vai izmantošanai, lai radītu jaunus, pārveidotus vai uzlabotus produktus vai tehnoloģijas, vai darbībām, kuru mērķis ir konceptuāli definēt, plānot un dokumentēt jaunus produktus vai tehnoloģijas;
 2. komandējumi, kas tiešā veidā saistīti ar jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādi;
 3. materiālu un līdzīgu produktu iegāde, kas nepieciešami jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādei;
 4. jauna produkta vai tehnoloģijas testēšana un sertificēšana;
 5. jauna produkta vai tehnoloģijas intelektuālā īpašuma nostiprināšana;
 6. informācijas un komunikācijas pasākumi, kas paredzēti neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniegumā un nepieciešami projekta obligāto informācijas un komunikācijas pasākumu nodrošināšanai;
 7. zināšanu pārneses darbību finansēšanai ar neliela apjoma grantu shēmas projekta partneri, kas nepieciešama jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādei.

Atbalsts vienam projektam ir no 10 000 līdz 130 000 eiro.

Atbalstāmās darbības ir identiskas kā neliela apjoma grantu shēmā "Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu izstrāde".
Projektu pieņemšanu plānots uzsākt 2021. gada 2. ceturksnī. Atbalsta intensitāti skatīt sadaļā "Neliela apjoma granta shēmas".

Atbalsta jomas

 1. produkti vai tehnoloģijas labākai mājas aprūpei un uzraudzībai, tai skaitā risinājumi agrīnās brīdināšanas, veselības stāvokļa attālinātas uzraudzības un veselības stāvokļa izmaiņu noteikšanas jomā, kā arī e-veselības risinājumi, tostarp vieglākai piekļuvei veselības aprūpei;
 2. produkti vai tehnoloģijas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
 3. produkti vai tehnoloģijas sabiedrības drošības uzlabošanai;
 4. sabiedrības aktivitāti, iekļaušanos, mobilitāti un līdzdalību uzlabojošas tehnoloģijas;
 5. jebkuri citi jauni labklājības, sociālie, sabiedrību iekļaujošie un veselības aprūpes produkti vai tehnoloģijas.

Šo projektu īstenos LIAA kopā ar sadarbības partneriem – Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti.  Tehnoloģiju biznesa centrs uzņēmējiem sniegs padziļinātas zināšanas par inovatīvu biznesa ideju attīstīšanu, produktu prototipu veidošanu un virzīšanu tirgū. Klientiem tiks nodrošinātas augstvērtīgas apmācības, kā arī  produktu un pakalpojumu prototipu izstrādes pakalpojumi ar nozares ekspertu konsultācijām.

Projektu plānots uzsākt 2021. gada 3. ceturksnī.

Divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu mērķis ir pilnveidot Latvijas un Norvēģijas sadarbību un uzlabot savstarpējās zināšanas un izpratni “zaļo” inovāciju, dzīves kvalitāti atbalstošo tehnoloģiju, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības jomā.

Komersantus dalībai divpusējās sadarbības fonda iniciatīvās LIAA atlasi veiks atklāta konkursa veidā.

Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu īstenošanas noteikumi pieejami šeit.

Divpusējās sadarbības fonda finansējums komersantam 100 % apmērā

 1. konferenču, forumu, semināru, sanāksmju, kursu, informatīvo pasākumu, izstāžu un kontaktbiržu vai starptautisko organizāciju rīkoto pasākumu dalības maksa;
 2. organizatora noteiktā maksa par informācijas izvietošanu kontaktbiržas vai konferences katalogā;
 3. komandējuma izmaksas ne vairāk kā diviem komersanta pārstāvjiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, ja tie nepārsniedz 2000 euro vienai personai vienam komandējumam. Kopējā komandējuma dienu skaitā ieskaita aktivitātes norises laiku un papildus ne vairāk kā divas dienas.
 4. pievienotās vērtības nodoklis, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Neatbalstāmās nozares

 1. Tirdzniecības nozare – saskaņā ar NACE 2. red. G sadaļu “Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts".
 2. Komercpakalpojumu nozare – saskaņā NACE 2. red. L sadaļu “Operācijas ar nekustamo īpašumu” un N sadaļas “Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība” 77. nodaļu “Iznomāšana un ekspluatācijas līzings”.
 3. Azartspēļu nozare – saskaņā ar NACE 2. red. R sadaļu “Māksla, izklaide un atpūta” 92. nodaļu “Azartspēles un derības”.
 4. Alkoholisko dzērienu ražošanas nozare – saskaņā ar NACE 2. red. C sadaļas  11. nodaļu "Dzērienu ražošana", izņemot klasi 11.06 "Iesala ražošana" un klasi 11.07 "Bezalkohola dzērienu ražošana; minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana".
 5. Tabakas izstrādājumu ražošanas nozare – saskaņā ar NACE 2. red. C sadaļas 12. nodaļu "Tabakas izstrādājumu ražošana".
 6. Atbalsts, ko sniedz atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 nosacījumiem,  netiek sniegts arī šādām  nozarēm:
  1.  Zivsaimniecības un akvakultūras nozarē atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta “a” apakšpunktā noteiktajam.
  2. Lauksaimniecības nozarē atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta “b” un “c” apakšpunktā noteiktajām nozarēm.
  3. Nozarēs atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta c) un d) apakšpunktam.
  4. Nozarēs atbilstoši Komisijas regulas Nr.651/2014 13. pantam.
 7. Atbalsts, ko sniedz atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 nosacījumiem, netiek sniegts arī  nozarēm atbilstoši Komisijas regulas Nr.1407/2013 1. panta 1. punktam.