Aktivitātes mērķis

Neliela apjoma grantu shēmas dalās "Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu izstrāde" un neliela apjoma grantu shēma "Dzīves kvalitāti atbalstošu tehnoloģiju izstrāde" (atbalstāmās darbības ir identiskas). Aktivitātes mērķis ir sekmēt jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādi.

Neliela apjoma grantu shēmas projekta īstenošanas laikā līdzfinansējuma saņēmējs izstrādā vismaz viena jauna produkta vai tehnoloģijas prototipu, kas nav paredzēts komerciālām vajadzībām.

Atklāta konkursa un neliela apjoma grantu shēmas ietvaros projektu var iesniegt sadarbībā ar projekta partneri, kas ir jebkura publiska vai privāta struktūra, komerciāla vai nekomerciāla un nevalstiska organizācija, kas reģistrēta kā juridiska persona Norvēģijas Karalistē vai Latvijas Republikā. Ja projekta iesniedzējs projekta īstenošanai ir piesaistījis donorvalsts (Norvēģijas) partneri, tad šis kritērijs dod papildus punktus.

Projekta ietvaros projekta partneris un projekta iesniedzējs darbosies kopīgi, kur partneris dalīsies pieredzē par labāko praksi konkrēta produkta un/vai tehnoloģijas izstrādē, kā arī dalīsies ar zināšanām produkta/tehnoloģijas izstrādē, veiks darbības produkta/tehnoloģijas attīstīšanā, piemēram, vides rādītāju samazinājuma jomā, dažādu iespējamo scenāriju izstrādē, kas saistīti ar jaunā produkta/tehnoloģijas attīstīšanu, lai sasniegtu projekta mērķus.

Atbalsta intensitāte

Atbalsts vienam projektam neliela apjoma grantu shēmās ir no 10 000 līdz 130 000 eiro.

Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte:

 1. ja komercdarbības atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas regulu 1407/2013 -De minimis atbalsts, tad intensitāte visām ir 70% (visām atbalstāmajām darbībām);
 2. ja komercdarbības atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas regulu 651/2014, tad intensitāte ir atkarīga no attiecināmo izmaksu pozīcijām un attiecināmas ir tikai šādas pozīcijas:
  • eksperimentālā izstrāde, tai skaitā prototipu izgatavošana, netiešās attiecināmās izmaksas un pievienotās vērtības nodoklis (ja to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu jomā, atbalsta intensitāte ir 45% sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem, bet vidējiem komersantiem – 35%;
  • jauna produkta vai tehnoloģijas testēšanai un sertificēšanai maksimālā atbalsta intensitāte ir 50%;
  • jauna produkta vai tehnoloģijas intelektuālā īpašuma nostiprināšanai maksimālā atbalsta intensitāte ir 50%.

Projektu iesniegumu pieņemšana neliela apjoma grantu shēmas "Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu izstrāde" ietvaros ir noslēgusies, plašāka informācija pieejama sadaļā Projektu konkursi.

Projektu iesniegumu pieņemšana neliela apjoma grantu shēmas "Dzīves kvalitāti atbalstošu tehnoloģiju izstrāde" ietvaros ir atvērta līdz 2021. gada 30. septembrim, plašāka informācija pieejama sadaļa Projektu konkursi.

Atbalstāmās darbības

Eksperimentālā izstrāde, tai skaitā prototipu izgatavošana zinātnisko atziņu, tehnoloģisko, komerciālo vai citu būtisku zināšanu vai prasmju apgūšanai, kombinēšanai, modelēšanai vai izmantošanai, lai radītu jaunus, pārveidotus vai uzlabotus produktus vai tehnoloģijas, vai darbībām, kuru mērķis ir konceptuāli definēt, plānot un dokumentēt jaunus produktus vai tehnoloģijas.

Attiecināmās tiešās izmaksas

 • Atlīdzības izmaksas neliela apjoma grantu shēmas projekta īstenošanas personālam ciktāl attiecīgais personāls ir nodarbināts neliela apjoma grantu shēmas projektā, kas kopā mēnesī nepārsniedz 4 000 eiro, tai skaitā darba devēja un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātie maksājumi, ienākuma nodokļa maksājumi. Atlīdzības izmaksas, tai skaitā piemaksas, atvaļinājuma nauda, slimības pabalsti, ir attiecināmas, ja neliela apjoma grantu shēmas projektā iesaistītais personāls vismaz 30 % no darba laika ieguldījis neliela apjoma grantu shēmas projektā un tas ir pamatots ar atbilstošiem izmaksu pamatojošiem dokumentiem;
 • Instrumentu, iekārtu un licenču amortizācijas vai nomas izmaksas, kā arī mazvērtīgā inventāra iegāde, ciktāl to izmanto neliela apjoma grantu shēmas projektā. Ja laiks, kamēr instrumentus, iekārtas un licences izmanto neliela apjoma grantu shēmas projektā, neaptver visu lietderīgās lietošanas laiku, par attiecināmajām izmaksām uzskatāmas tikai tādas nolietojuma izmaksas, kas atbilst neliela apjoma grantu shēmas projekta termiņam, un tās aprēķina saskaņā ar labu grāmatvedības praksi, bet nepārsniedzot 20 % gadā no instrumentu un iekārtu iegādes vērtības;
 • Ārējo pakalpojumu izmaksas, kas tieši saistītas ar jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādi, nepārsniedzot 65 % no neliela apjoma grantu shēmas projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;
 • Pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināms, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Netiešās attiecināmās izmaksas

 • Netiešās attiecināmās izmaksas, tai skaitā izmaksas, kas saistītas ar telpu nomu, komunālo pakalpojumu izmaksām, kancelejas preču, aprīkojuma un programmatūras iegādes izmaksām, un citas izmaksas, kas netieši saistītas ar neliela apjoma grantu shēmas projekta īstenošanas administrēšanu. Netiešās attiecināmās izmaksas aprēķina kā vienotu likmi 15 % apmērā no atlīdzības izmaksām projekta īstenošanas personālam un projektā iesaistītā projekta partnera personāla atlīdzības izmaksām.

Attiecināmās tiešās izmaksas

 • Komandējumu izmaksas ne vairāk kā par divām personām, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi, kas tiešā veidā saistītas ar jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādi;
 • Faktiskās izmaksas par komandējumu, tai skaitā bankas komisijas, kas radušās komersanta darbiniekam, norēķinoties ar personisko maksājumu karti ārvalstīs, atbilstoši iesniegtajam avansa norēķinam;
 • Pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināms, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Attiecināmās tiešās izmaksas

 • Materiālu un līdzīgu produktu izmaksas, ieskaitot piegādes izmaksas, jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādei;
 • Pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināms, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Attiecināmās tiešās izmaksas

 • Ārējo pakalpojumu izmaksas jaunā produkta vai tehnoloģijas testēšanai un sertificēšanai;
 • Pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināms, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Attiecināmās tiešās izmaksas

 • Intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšanas pakalpojumu izmaksas, nodevu izmaksas, kas saistītas ar intelektuālā īpašuma nostiprināšanas pakalpojumiem;
 • Tulkošanas pakalpojumu izmaksas, kas saistītas ar intelektuālā īpašuma nostiprināšanas pakalpojumiem;
 • Pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināms, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Pasākumi, kas paredzēti neliela apjoma grantu shēmas projekta iesniegumā un nepieciešami projekta obligāto informācijas un komunikācijas pasākumu nodrošināšanai.

Attiecināmās tiešās izmaksas

 • Semināru, konferenču un informatīvo pasākumu organizēšanas izmaksas;
 • Informatīvās plāksnes un informatīvā stenda izgatavošanas izmaksas;
 • Tīmekļa vietnes izveides vai esošās tīmekļa vietnes papildināšanas izmaksas;
 • Citas piegāžu un pakalpojumu līgumu izmaksas, kas nepieciešamas neliela apjoma grantu shēmas projekta informācijas un komunikācijas pasākumu organizēšanai un nodrošināšanai, tajā skaitā, mārketinga materiāli, tulkošana, preses relīzes, foto, video, audiovizuālie materiāli;
 • Pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināms, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Attiecināmās tiešās izmaksas

 • Neliela apjoma grantu shēmas projektā iesaistītā projekta partnera personāla atlīdzības izmaksas, ja attiecīgās izmaksas ir tieši saistītas ar jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādi;
 • Komandējumu izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi, kas tiešā veidā saistītas ar jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādi;
 • Neatkarīga un sertificēta auditora atzinuma izmaksas par neliela apjoma grantu shēmas projekta partnera izdevumiem, kurā norādīts, ka projekta partnera pieprasītās attiecināmās izmaksas ir veiktas saskaņā ar projekta partnera valstī spēkā esošo normatīvo aktu prasībām grāmatvedības jomā un noteiktajiem izmaksu attiecināmības nosacījumiem;
 • Pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināms, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Netiešās attiecināmās izmaksas

 • Netiešās attiecināmās izmaksas, tai skaitā izmaksas, kas saistītas ar telpu nomu, komunālo pakalpojumu izmaksām, kancelejas preču, aprīkojuma un programmatūras iegādes izmaksām, un citas izmaksas, kas netieši saistītas ar neliela apjoma grantu shēmas projekta īstenošanas administrēšanu. Netiešās attiecināmās izmaksas aprēķina kā vienotu likmi 15 % apmērā no atlīdzības izmaksām projekta īstenošanas personālam un projektā iesaistītā projekta partnera personāla atlīdzības izmaksām.