Projekta īstenošanas vieta MK noteikumu izpratnē ir vieta, kur projekta iesniedzējs ražo (tai skaitā ražošanas apstākļos testē) savu produkciju vai sniedz pakalpojumus (tai skaitā izstrādā prototipu). Projektu var īstenot vairākās adresēs, ja šajās adresēs ir izvietota vienota ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas ķēde.

Finansējuma pieejamību apliecina, piemēram,:

  • līgums, kas noslēgts ar Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētu kredītiestādi par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma piešķiršanu;
  • līgums, kas noslēgts ar saistīto personu par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu, ja saistītās personas pēdējā noslēgtajā gada pārskatā norādītais pašu kapitāls veido vismaz 100 % no projekta kopējām izmaksām;
  • attiecīgs projekta iesniedzēja valdes lēmums par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu no pašu līdzekļiem, ja projekta iesniedzēja pēdējā noslēgtajā gada pārskatā norādītais pašu kapitāls veido vismaz 100 % no projekta kopējām izmaksām.

 

Gadījumā, ja finansējumu nodrošina saistītā persona vai tas tiks nodrošināts no komersanta pašu līdzekļiem, LIAA pārbaudīs Lursoft publiski pieejamā datubāzē attiecīgo komersantu pēdējā noslēgtajā gada pārskatā norādīto pašu kapitālu.

Ja saistītā persona, kas nodrošina finansējumu, ir ārvalsts komersants, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā, nepieciešams iesniegt latviešu valodā tulkotu šī komersanta pēdējo noslēgto gada pārskatu, kur norādīts pašu kapitāls.

Atsevišķa biznesa plāna iesniegšana nav obligāta prasība. LIAA pamatā vērtēs Noteikumu 8.2.1.–8.2.8. apakšpunktā norādīto informāciju, taču iesniegumā vēlams minēto informāciju norādīt kā atsevišķu sadaļu – "Investīciju projekta biznesa plāna un investīciju projekta apraksts".