Atbalsta saņēmēji

Jaunuzņēmumi, kas atbilst Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 4. pantā noteiktajām prasībām.

Atbalsta mērķis

Veicināt jaunuzņēmumu veidošanos Latvijā, lai sekmētu pētniecību, kā arī inovatīvu ideju, produktu vai procesu izmantošanu saimnieciskajā darbībā.

Atbalsta programmas

Atbalsta programmu īstenošanas periods

Līdz divpadsmit vai divdesmit četriem mēnešiem.

Finansējums

Atbalsts tiek sasniegts saskaņā ar de minimis nosacījumiem, t.i., līdz 200 000 EUR triju gadu laikā (Komisijas (ES) 2013. gada 18. decembra Regulu Nr.1407/2013 par līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam).

Pieteikšanās kārtība

2017. gada 7. februāra MK noteikumos Nr.74 "Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība".

Pieteikumu veidlapas

Kārtība

Atbalsta Līguma projekts augsti kvalificētu darba ņēmēju piesaistei

Maksājuma pieprasījums