2019. gada 16. augustā tiek atsākta projektu pieteikumu pieņemšana

Atbalsta saņēmēji

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēts komersants, kas atbilst sīkā (mikro), mazā un vidējā komersanta (MVK) statusam saskaņā ar Eiropas Komisijas regulas Nr.651/2014 1. pielikumā noteikto definīciju vai komersants, kas atbilst lielā komersanta statusam saskaņā ar šīs regulas 2. panta 24. punktā noteikto definīciju.

Atbalstu var saņemt, ja komersants iepriekš nav saņēmis valsts atbalstu sadarbībai ar pētniecības organizācijām tehnoloģiju pārneses programmas īstenošanas ietvaros.

Atbalstāmās darbības

 1. tehniski ekonomiskā priekšizpēte;
 2. rūpnieciskie pētījumi, kas nepieciešami jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei;
 3. eksperimentālā izstrāde, tai skaitā prototipu izgatavošana;
 4. produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde.

Pakalpojuma sniedzēji

Atbalstāmo darbību izmaksas ir attiecināmas, ja tās nodrošina pētniecības organizācija, kura atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

 • pētniecības organizācija ir Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta augstskola, kas ir atvasināta publiska persona, šīs augstskolas aģentūra vai augstskolas struktūrvienība, kā arī zinātniskais institūts, kas ir atvasināta publiska persona;
 • pētniecības organizācija ir reģistrēta Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā;
 • pētniecības organizācija ir reģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā, un tai saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas veikto Latvijas zinātnes starptautisko izvērtējumu ir piešķirts vērtējums 4 vai 5.

Finansējums

 • kopējais pieejamais finansējums: 5 050 000,00 EUR;
 • finansējuma apjoms viena komersanta saistīto personu grupai viena pieteikuma ietvaros: 5 000 EUR;
 • atbalsts tiek sniegts saskaņā ar de minimis nosacījumiem;
 • maksimālā finansējuma intensitāte: MVK – 100 %, lielajiem komersantiem – 85 %.

Maksimālais īstenošanas laiks

Maksimālais īstenošanas laiks – 12 mēneši no dienas, kad atbalsta saņēmējs ir noslēdzis līgumu ar pakalpojumu sniedzēju, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. oktobrim. Pakalpojuma līgums atbalsta saņēmējam ir jānoslēdz 2 mēnešu laikā no atbalsta līguma ar LIAA noslēgšanas brīža.

Iesniedzamie dokumenti

Projekta iesniegumam pievieno de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas (1. pielikums) izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru.

ES fondu vizuālo elementu ansamblis