ERAF logo inkubatoriem

Uzņemšana jauniem biznesa ideju autoriem ir noslēgusies!

Programmas atbalsts

 • sākotnējais biznesa idejas novērtējums
 • individuālas konsultācijas
 • PINK skola – nodarbību cikls biznesa idejas modeļa pilnveidei kopā ar biznesa inkubatora komandu
 • koprades telpa un biroja aprīkojums
 • uzņēmējdarbības vides iepazīšana – uzņēmēju pieredzes stāsti un vizītes
 • dalība Latvijas lielākajā jauno uzņēmēju kopienā
 • INK mentorings - inkubācijas programmas dalībnieki dalās savā pieredzē par PINK skolas tēmām
 • Pretendents ir fiziska persona (biznesa idejas autors), kura veic, vai gatavojas uzsākt saimniecisko darbību, vai uzņēmums, kas atbilst MVU statusam, kas ir reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā ne ilgāk par trīs gadiem, un kura kapitāldaļu turētājs nav valsts vai pašvaldība.
 • Radošo industriju inkubatora Pretendents darbojas radošajās industrijās .
 • Pretendents ir pamatojis atbalsta nepieciešamību saimniecības darbības pilnveidošanai vai uzsākšanai, ir norādījis problēmas, veicamās darbības un plānotos sasniedzamos rādītājus.
 • Pretendents var saņemt atbalstu, ja pirmsinkubācijas laikā nodrošina izvirzīto mērķu sasniegšanu.
 • Pretendents ir pamatojis piederību izvēlētā biznesa inkubatora darbības teritorijai (neattiecas uz Radošo industriju inkubatora pretendentiem).
 • Pretendenta (komersanta) nodokļu vai nodevu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kopsummā nepārsniedz 1000,00 eiro.
 • Pretendents (komersants) var saņemt atbalstu, ja tas nesaņem atbalstu 3.1.2.2. pasākuma "Tehnoloģiju akselerators" ietvaros šādos akseleratoros: Buildit Latvia, Komercializācijas Reaktors, Overkill Ventures.
 • tas neatbilst de minimis regulējošo normatīvo aktu prasībām
 • tas veic darbības vai darbojas nozarēs, kas nav atbalstāmas. Neatbalstāmās nozares un darbības ierobežojumi.
 • tam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst valsts tiesību aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru
 • ja tas veic turpinātu komercdarbību
 • ja pretendenta (komersanta) interesēs fiziska persona izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un komersantam saskaņā ar Krimināllikumu piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi