Lai dažādu valstu statistika būtu salīdzināma Eiropas Savienībā (ES) ir spēkā divas klasifikācijas sistēmas – Eiropas Kontu sistēma 1995 (EKS 95) un ES Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija (tālāk tekstā – NACE), – saskaņā ar kurām iespējams klasificēt institucionālās vienības un tautsaimniecības sektorus.

NACE 2. red. klasifikācija ir izstrādāta un apstiprināta ar 2006. gada 20. decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām.

NACE ietver četrus līmeņus un vienu starplīmeni:

  • pirmo līmeni, kas satur pēc alfabētiska koda identificējamus nosaukumus (sekcijas);
  • starplīmeni, kas satur pēc divu burtu alfabētiskā koda identificējamus nosaukumus (apakšsekcijas);
  • otro līmeni, kas satur pēc divu ciparu skaitliskā koda identificējamus nosaukumus (nodaļas);
  • trešo līmeni, kas satur pēc triju ciparu skaitliskā koda identificējamus nosaukumus (grupas);
  • ceturto līmeni, kas satur pēc četru ciparu skaitliskā koda identificējamus nosaukumus (klases).

Ekonomiskā darbība tiek noteikta ar NACE līmeni pa posmiem – no augstākā līmeņa (piemēram, finanšu un apdrošināšanas darbības gadījumā tā ir K sekcija; skat. tabulu "Finanšu un apdrošināšanas darbības") caur nodaļu un grupu līmeni līdz pat klasei (piemēram, 64.91 klase – finanšu noma).

Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 2. red.