Projekta izmaksas ir attiecināmas no lēmuma par projekta apstiprināšanu saņemšanas dienas.

Jā, ārpakalpojuma izmaksas KS validācijai ir attiecināmas saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumu Nr.692 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma „Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.692) 33.1.punktu (validācija uzskatāma par komercializācijas stratēģijas izstrādes procesu).

Biznesa līdera atalgojumu drīkst attiecināt projekta izmaksās tikai tad, ja šis cilvēks strādā pie tehniski ekonomiskās priekšizpētes izstrādes.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.692 33.punktu šo noteikumu 30.1.apakšpunktā minētā nosacījuma ietvaros finansējums tiek piešķirts šādām atbalstāmajām darbībām:

33.1. komercializācijas stratēģijas izstrādei, iesaistot attiecīgo nozari;

33.2. tehniski ekonomiskās priekšizpētes izstrādei atbilstoši regulas Nr. 651/2014 2. panta 87. punkta definīcijai.

 

Uzsākot projektu PO Valsts kasē vai kredītiestādē atver atsevišķu kontu ar Projekta īstenošanu saistīto maksājumu veikšanai un saņemšanai, kā arī veic atsevišķu ar Projekta īstenošanu saistīto saimniecisko darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaiti, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un vispārpieņemtiem grāmatvedības kārtošanas principiem.

  • Jā, projekta zinātniskās komandas darbiniekiem atlīdzības izmaksas par darba stundām (pēc stundas tarifa likmes par nostrādāto laiku mēnesī) + DDVSAOI ir attiecināmas, bet ja noslodze nesasniedz 30%, attiecināmas nav sociālās garantijas, piemēram, darba nespējas lapa vai atvaļinājums. Arī atvaļinājuma vai darba nespējas lapas aprēķins jāveic ieskaitot tikai tos mēnešus, kuros darbiniekam ir bijusi vismaz 30% noslodze projektā. (MK not. Nr.692 punktos Nr.34.1.1, 34.2.1, 36.12, 38.1.1);
  • Nē, projekta vadības darbiniekiem nav attiecināmas ne atalgojuma, ne sociālo garantiju izmaksas, ja noslodze tiem nesasniedz 30% (MK not. Nr.692 punktos Nr.34.3, 36.10, 38.2).

* Nosacījums “vismaz 30% no normālā darba laika strādā ar projektu” attiecas uz daļlaika izmaksu attiecināšanas principu. Ja projektā tiek strādāts normālais vai nepilns darba laiks, tas nozīmē, ka 100% no darba laika tiek veltīts darbam ar projektu neatkarīgi no nepilna darba laika (arī strādājot 0,2 darba laiku tiek veikts 100% darbs ar projektu). Skat. ES fondu vadlīnijas (punktu Nr.15 Personāla izmaksas).

Proporcionāli projektā nostrādātajam laikam, slodzei un saņemtajam bruto atalgojumam, bet rēķinot tikai periodu, kad darbinieka noslodze projektā sasniegusi vismaz 30% no pilnas slodzes. Piemēram, darbinieks (kuram saskaņā ar darba līgumu gadā pienākas 20 atvaļinājuma darba dienas), vēlas šo atvaļinājumu izņemt 2020.gada jūlijā (par nostrādāto periodu 01.07.2019-30.06.2020 projektā). Pirms izmaksu iekļaušanas maksājuma pieprasījumā jāpārbauda, vai visos norādītā darba perioda mēnešos darbinieka noslodze projektā bijusi vismaz 30% (ja nē, tad par to laika periodu, kad noslodze nesasniedz 30%, atvaļinājums no projekta nav apmaksājams – tātad, ja 3 mēnešus minētajā periodā noslodze bija zem 30%, tad darbiniekam no projekta var apmaksāt 15, nevis 20 atvaļinājuma dienas).

*Zinātniskajās institūcijās nodarbinātajiem zinātniekiem (ar iegūtu doktora grādu) ik gadu pienākas apmaksāts ikgadējais 8 kalendāra nedēļu atvaļinājums.

Nē, materiāli ir attiecināmi tikai tad, kad tie tikuši izmantoti un norakstīti uz projektu. Glabāšanā pieņemtus materiālus nevar attiecināt. Ja materiāli domāti prototipa izstrādei, tie būs attiecināmi tad, kad prototips būs gatavs un tiks norakstīts. Šāda veida izmaksas tad pārceļ uz vēlāku vai gala maksājuma pieprasījumu.

Ja komandējums ir saistīts ar projektu (komercializāciju vai tehnoloģijas attīstīšanu), attiecināmās komandējuma izmaksas ir sekojošas (MK not. Nr.692 punktā Nr.34.2.2 noteiktais):

  • Sabiedriskā transporta un aviobiļešu izmaksas (ekonomiski izdevīgākais piedāvājums); Taksometra pakalpojumi ir attiecināmi, izvērtējot izvēles pamatotību un izdevīgumu;
  • Viesnīcas izmaksas un dienas naudas MK not. Nr.969 noteiktajām izdevumu diennakts normām; Viesnīcu izmaksām vēlams ekonomiski izdevīgākais piedāvājums; Dienas nauda atļauta par pasākuma norises laiku un papildus ne vairāk kā 3 dienām, atkarībā ceļā pavadītā laika;
  • Dalības maksas starptautiskajās izstādēs, kontaktbiržās, konferencēs (semināros) ārvalstīs, individuālās vizītēs (ja paredz komercializācijas stratēģija) un dalībai LIAA organizētajos nacionālajos stendos un tirdzniecības misijās;
  • Komandējuma aprosināšanas un vīzas izmaksas ne vairāk kā piecām personām;

Bagāžas transportēšanas un pārbraucienu izmaksas līdz pasākuma norises vietai (ekonomiski izdevīgākais piedāvājums).

  • Projekta netiešās izmaksas ir 15% no tiešajām attiecināmajām personāla atlīdzības izmaksām (gan vadības, gan īstenošanas personālam);
  • Projekta neparedzētie izdevumi ir līdz 5% izdevumi no MK not. Nr.692 punktos  Nr.34.2 (TEP izstrādes izmaksām) un  Nr.38.1 (pētniecības) minētajām darbībām.

* ERAF atbalsts visiem attiecināmajiem izdevumiem, t.sk. netiešajām izmaksām un neparedzētiem izdevumiem ir 90%.

** Neparedzētie izdevumi nav rēķināmi no projekta vadības personāla izmaksām.

ES fondu vizuālo elementu ansamblis