Saņemot Eiropas Savienības (ES) atbalstu, finansējuma saņēmējam ir pienākums projekta īstenošanas vietā un jebkurā ar projektu saistītā finansējuma saņēmēja paziņojumā vai publikācijā, tai skaitā sniedzot informāciju konferencēs vai semināros, nodrošināt publicitātes pasākumu īstenošanu.

Saņemot Eiropas Savienības (ES) atbalstu, finansējuma saņēmējam ir pienākums projekta īstenošanas vietā un jebkurā ar projektu saistītā finansējuma saņēmēja paziņojumā vai publikācijā, tai skaitā sniedzot informāciju konferencēs vai semināros, nodrošināt publicitātes pasākumu īstenošanu.

Publicitātes pasākumu īstenošanai, finansējuma saņēmējam ir pienākums nodrošināt šādu elementu lietošanu:

  • ES karoga emblēmas kopā ar rakstisku atsauci “Eiropas Savienība” un atbilstošo fondu (pasākumu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds)
  • Nacionālās identifikācijas zīmes ar atsauci uz nacionālo attīstības plānu 2014.–2020. gadam formā “Nacionālais attīstības plāns 2020”
  • Saukļa “Ieguldījums tavā nākotnē”

Vizuālo prasību elementus un ansambli var lejupielādēt ES fondi tīmekļvietnē.

ES fondu vizuālo elementu ansamblis

 

 

 

ES fondutīmekļvietnē pieejamas arī  2014.–2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas un infografika.

Finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē, ja tāda ir, jāpublicē īss, ar atbalsta apjomu samērīgs apraksts par projektu, tā mērķiem un rezultātiem, uzsverot atbalstu, kas saņemts no ES fonda. Ja finansējuma saņēmējam nav savas tīmekļa vietnes, šis publicitātes pasākums nav saistošs. Finansējuma saņēmējs informāciju par projektu var ievietot arī projekta sadarbības partneru vai projekta īstenošanā iesaistīto iestāžu/organizāciju tīmekļa vietnēs. Informācija tīmekļa vietnē jāaktualizē tiklīdz pieejama aktuālākā informācija, bet ne retāk kā reizi pusgadā.

Kā obligātus publicitātes materiālus Komisijas Regula (EK) Nr.1828/2006 (8.-9. pants) nosaka informatīvo stendu un plākšņu izmantošanu.

Publicitātes pasākumu īstenošanai, finansējuma saņēmējam ir pienākums nodrošināt šādu elementu lietošanu:

Eiropas Savienības fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem

ERAF (2007.–2013.) vizuālās identitātes piemērs

ESF (2007.-2013.) vizuālās identitātes piemērs

KF (2007.-2013.) vizuālās identitātes piemērs

Ņemot vērā Eiropas Savienības fonda un nacionālā līdzfinansējuma izmaksas, finansējuma saņēmējam ir pienākums minētos elementus nodrošināt uz šādiem publicitātes materiāliem:

  • Informatīvā stenda projekta īstenošanas laikā projekta īstenošanas vietā, ja projekta kopējās Eiropas Savienības fonda un nacionālā līdzfinansējuma izmaksas pārsniedz 350`000 LVL (500`000 EUR) un projekta ietvaros tiek iegādātas iekārtas vai veikti infrastruktūras uzlabošanas vai būvniecības darbi.
    Sešu mēnešu laikā pēc projekta īstenošanas finansējuma saņēmējam jānomaina informatīvais stends pret pastāvīgu informatīvo plāksni.
    Informatīvo stendu un plākšņu piemēri pieejami Publicitātes vadlīnijās Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem.
  • Jebkuriem citiem informācijas un publicitātes līdzekļiem, ja projekta kopējās Eiropas Savienības fonda un nacionālā līdzfinansējuma izmaksas nepārsniedz 350`000 LVL (500`000 EUR) un projekta ietvaros netiek iegādātas iekārtas vai veikti infrastruktūras uzlabošanas vai būvniecības darbi.

Ja finansējuma saņēmējam ir mājas lapa, tad informācija par saņemto finansējumu ir jāievieto arī tajā, nodrošinot visu elementu lietošanu.

Paraugs informācijas ievietošanai Finansējuma saņēmēja mājas lapā:

<Finansējuma saņēmēja nosaukums> ir noslēdzis <datums> līgumu Nr.<numurs> ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta <nosaukums> īstenošanu, ko līdzfinansē <attiecīgā Eiropas Savienības fonda nosaukums>.
Informācija mājas lapā internetā ir jāatjauno ne retāk kā reizi trijos mēnešos.