Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr. 562 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.10. prioritārā virziena “Tehniskā palīdzība “Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai””, 2.11. prioritārā virziena “Tehniskā palīdzība “Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai”” un 2.12. prioritārā virziena “Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai”” projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.562) 2018. gada 17.decembrī Ekonomikas ministrija (turpmāk – EM) un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja vienošanos par projekta 11.1.1.0/18/TP/003 “Atbalsts EM un LIAA vadības funkciju nodrošināšanā otrā kārta” (turpmāk – projekts) īstenošanu.

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.562 minētā projekta ietvaros Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA) ir Sadarbības partneris un īsteno 2007.-2013. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda darbības programmu “Cilvēkresursi un nodarbinātība”, "Uzņēmējdarbība un inovācijas" un "Infrastruktūra un pakalpojumi" aktivitāšu/apakšaktivitāšu projektu pēcuzraudzību.

2019. gada 8. maijā tika noslēgts Sadarbības līgums starp EM un LIAA par tehniskās palīdzības projekta “Atbalsts EM un LIAA vadības funkciju nodrošināšanā otrā kārta” īstenošanu līdz 2021. gada 31. decembrim.

LIAA pieejamais Eiropas Savienības fondu Tehniskās palīdzības finansējums ir 855 400,00 EUR. ERAF līdzfinansējums ir 85 % no Sadarbības partnera attiecināmo izmaksu kopsummas, nacionālais publiskais finansējums ir 15 % no attiecināmo izmaksu kopsummas.

LIAA izmaksu pozīcijas ir vērstas uz LIAA administrēto 13 aktivitāšu/apakšaktivitāšu pēcuzraudzības darbību kvalitatīvu veikšanu 2019., 2020. un 2021. gadā, nodrošinot atlīdzību minētās funkcijas īstenošanā iesaistītajiem LIAA darbiniekiem.

Projekta rezultāti 2019. gada divpadsmit mēnešos

2019. gadā 2007.-2013. gada plānošanas perioda projektu pēcuzraudzības ietvaros izvērtēti 301 projekta gada pārskats un 12 ikgadējie pārskati, veiktas 142 pārbaudes projektu īstenošanas vietās, sagatavoti 6 līguma grozījumi, izvērtēti 5 nomas līgumi un 15 nomas līgumu grozījumi aktivitātes “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai” ietvaros, pieprasīta informācija un izvērtēti dati par siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu 147 projektos aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros un par enerģijas ietaupījumu 94 projektos aktivitātes “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros, kā arī veiktas citas aktivitātes pēcuzraudzības perioda ietvaros.

Projekta rezultāti 2020. gada divpadsmit mēnešos

2020. gadā 2007.-2013. gada plānošanas perioda projektu pēcuzraudzības ietvaros izvērtēti 218 projektu gada pārskati un 11 ikgadējie pārskati, veiktas 76 pārbaudes projektu īstenošanas vietās, izvērtēti 6 nomas līgumi un 17 nomas līgumu grozījumi aktivitātes “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai” ietvaros, kā arī veiktas citas aktivitātes pēcuzraudzības perioda ietvaros.

Projekta rezultāti 2021. gada divpadsmit mēnešos

2021. gadā 2007.-2013. gada plānošanas perioda projektu pēcuzraudzības ietvaros izvērtēti 146 projektu gada pārskati un 16 ikgadējie pārskati, veiktas 3 pārbaudes projektu īstenošanas vietās, izvērtēti 8 nomas līgumi un  2 nomas līgumu grozījumi aktivitātes “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai” ietvaros, veikta aktivitātē “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” iesniegto rādītāju uzskaite un pārbaude, kā arī veiktas citas aktivitātes pēcuzraudzības perioda ietvaros.

ES fondu vizuālo elementu ansamblis