Pieteikšanās ir noslēgusies 30. jūnijā

Atklāta konkursa projektu īstenošanas dokumenti ir pieejami šeit

Aktivitātes mērķis

Atklāta konkursa mērķis ir veicināt komersantu produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanu, ieviešot jaunus produktus un tehnoloģijas ražošanā.

Projekta rezultātā ir jānodrošina jauna produkta ieviešana ražošanā.

Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada plānošanas perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" noteikumu projekta izpratnē jauns produkts ir prece vai pakalpojums, kas atbilst kādai no jauninājuma pakāpēm:

 • jauns saimnieciskās darbības veicējam vai – ja saimnieciskās darbības veicējam ir saistītais uzņēmums – saistīto uzņēmumu grupai, ir pilnīgi jauns vai kuram ir būtiski uzlabotas to funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids, piemēram, būtiski mainīti tehniskie parametri, sastāvdaļas un materiāli, pievienotā programmatūra, lietotājam draudzīgās īpašības vai citas funkcionālās īpašības;
 • jauns tirgum – saimnieciskās darbības veicējs ir pirmais, kas ievieš kaut ko tirgū vai ražošanā vai pasaulē. Tirgus ir vienkārši definēts kā komersants un tā konkurenti, un tas var ietvert ģeogrāfisko reģionu vai produktu līniju. Jauna ģeogrāfiskā apjoma tirgus šādā veidā ir komersanta paša uzskatu priekšmets par tā darbību tirgū un līdz ar to var ietver gan pašmāju, gan starptautiskas kompānijas.

Atklāta konkursa un neliela apjoma grantu shēmas ietvaros projektu var iesniegt sadarbībā ar projekta partneri, kas ir jebkura publiska vai privāta struktūra, komerciāla vai nekomerciāla un nevalstiska organizācija, kas reģistrēta kā juridiska persona Norvēģijas Karalistē vai Latvijas Republikā. Ja projekta iesniedzējs projekta īstenošanai ir piesaistījis donorvalsts (Norvēģijas) partneri, tad šis kritērijs dod papildus punktus.

Projekta ietvaros projekta partneris un projekta iesniedzējs darbosies kopīgi, kur partneris dalīsies pieredzē par labāko praksi konkrēta produkta un/vai tehnoloģijas izstrādē, kā arī dalīsies ar zināšanām produkta/tehnoloģijas izstrādē, veiks darbības produkta/tehnoloģijas attīstīšanā, piemēram, vides rādītāju samazinājuma jomā, dažādu iespējamo scenāriju izstrādē, kas saistīti ar jaunā produkta/tehnoloģijas attīstīšanu, lai sasniegtu projekta mērķus.

Atbalsta intensitāte

Atbalsts vienam atklāta konkursa projektam ir no 200 000 līdz 600 000 eiro. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte:

 • sīkajiem (mikro), mazajiem komersantiem – 55 % no attiecināmajām izmaksām;
 • vidējiem komersantiem – 45 % no attiecināmajām izmaksām.

Projektu iesniegumu pieņemšana ir atvērta līdz 2021. gada 30. jūnijam, plašāka informācija pieejama sadaļā Projektu konkursi.

Atbalstāmās darbības

Līdzfinansējumu atklāta konkursa projektu ietvaros piešķir šādām atbalstāmajām darbībām:

Attiecināmās tiešās izmaksas

 • jaunu iekārtu vai iekārtu komplektējošo daļu iegādes, piegādes, uzstādīšanas un apkalpojošā personāla instruktāžas izmaksas;
 • programmatūras izmaksas, ja ir iesniegts iekārtas ražotāja apliecinājums, ka programmatūra tieši nodrošina atklāta konkursa projekta ietvaros paredzētās tehnoloģijas darbību;
 • licenču un patentu iegādei;
 • pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināms, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Attiecināmās tiešās izmaksas

 • jaunu iekārtu vai iekārtu komplektējošo daļu iegādes, piegādes, uzstādīšanas un apkalpojošā personāla instruktāžas izmaksas;
 • programmatūras izmaksas, ja ir iesniegts iekārtas ražotāja apliecinājums, ka programmatūra tieši nodrošina atklāta konkursa projekta ietvaros paredzētās tehnoloģijas darbību;
 • licenču un patentu iegādei;
 • pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināms, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Attiecināmās tiešās izmaksas

 • semināru, konferenču un informatīvo pasākumu organizēšanas izmaksas;
 • informatīvās plāksnes un informatīvā stenda izgatavošanas izmaksas;
 • tīmekļa vietnes izveides vai esošās tīmekļa vietnes papildināšanas izmaksas;
 • citas piegāžu un pakalpojumu līgumu izmaksas, kas nepieciešamas atklāta konkursa projekta informācijas un komunikācijas pasākumu organizēšanai un nodrošināšanai, tajā skaitā, mārketinga materiāli, tulkošana, preses relīzes, foto, video, audiovizuālie materiāli;
 • pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināms, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Attiecināmās tiešās izmaksas

 • atlīdzības izmaksas atklāta konkursa projekta partnera personālam, ja attiecīgās izmaksas ir tieši saistītas ar jauna produkta un tehnoloģijas ieviešanu ražošanā;
 • atklāta konkursa projekta partnera komandējuma izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi, kas saistītas ar jauna produkta un tehnoloģijas ieviešanu ražošanā, ja attiecīgās izmaksas ir iekļautas atklāta konkursa projekta budžetā;
 • neatkarīga un sertificēta auditora atzinuma izmaksas par atklāta konkursa projekta partnera izdevumiem, kurā norādīts, ka atklāta konkursa projekta partnera pieprasītās attiecināmās izmaksas ir veiktas saskaņā ar atklāta konkursa projekta partnera valstī spēkā esošo normatīvo aktu prasībām grāmatvedības jomā un noteiktajiem izmaksu attiecināmības nosacījumiem;
 • pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināms, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

 

Attiecināmās tiešās izmaksas

 • Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes komisijas maksa par avansa garantijas izskatīšanu un piešķiršanu komersantam avansa maksājumu saņemšanai;
 • pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināms, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.