Projektu iesniegumu pieņemšana tika slēgta 2023. gada 5. janvārī.

Atbalsta mērķis

Veicināt inovācijas aktivitāti komersantos ar tehnoloģiju pārnesi un augstas kvalifikācijas darbiniekiem, atbalstot jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju attīstību, kas sniedz ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā.

Regulējums

2016. gada 25. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.692 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.692).

Jauns produktskomersanta līmenī pilnīgi jaunas vai būtiski uzlabotas preces vai pakalpojumi, kurus komersants plāno ieviest tirgū. Būtiski uzlabojumi ir, piemēram, jaunu funkciju pievienošana, funkcionālo īpašību un lietojuma uzlabošana, tai skaitā kvalitātes paaugstināšana, finansiālā pieejamība, lietojamības, ērtuma uzlabošana, ekonomiskāka izmantošana, izturības palielināšana, produkta dzīves ilguma pagarināšana. Nav nepieciešami visu produkta funkciju vai darbības specifikāciju būtiski uzlabojumi. Būtisks uzlabojums var pastāvēt vienlaikus ar preces vai pakalpojuma citas īpašības pasliktinājumu vai pilnīgu izslēgšanu.

Jauna tehnoloģijaizmaiņas tehnoloģijā, iekārtās un programmatūrā, kas uzlabo ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu vai metodes, kas ir jaunas vai uzlabotas komersanta līmenī.

Jauns produkts programmatūras jomā – produkts vai pakalpojums, kura izstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskas nenoteiktības atrisināšanas programmēšanā vai programmatūras lietojumā, tai skaitā radītajā tehnoloģijā vai procesā, kā rezultātā rodas jaunas zināšanas. Ja produkta vai pakalpojuma novitāte, tehnoloģiskas nenoteiktības risinājums un jaunas zināšanas netiek radītas programmatūras lietojumā, tad tā atbilst šādiem nosacījumiem:

 • Jaunas operētājsistēmas vai programmēšanas valodas izstrāde;
 • Uz oriģinālām tehnoloģijām pamatotas jaunas meklētājprogrammas izstrāde un ieviešana;
 • Konfliktu risināšanas aktivitātes aparatūrā vai programmatūrā, pamatojoties uz sistēmas vai tīkla pārprojektēšanas procesu;
 • Jauna vai efektīvāka algoritma izveide, pamatojoties uz jauniem paņēmieniem;
 • Jauna un oriģināla šifrēšanas vai drošības paņēmiena izveide.

Jauns produkts nav:

 • Kādas procesa daļas izmantošanas pārtraukšana;
 • Kapitāla aizvietošana (izmantotajiem moduļiem identisku moduļu iegāde, paplašinājumi, kas nerada specifikācijas uzlabojumus, iekārtu un programmatūras atjauninājumi);
 • Komponentu cenu maiņas dēļ radušās izmaiņas (produkta cenas vai ražošanas procesa produktivitātes izmaiņas nav produktu inovācija, piemēram, datoru ražošanā, samazinoties mikroshēmas cenai, tā paša datora modeļa pārdošanas cenu samazinājums);
 • Produktu pielāgojumi konkrētām vajadzībām (piemēram, pēc pasūtījuma izstrādāts risinājums konkrētam pasūtītājam);
 • Ikdienas, sezonas un cikliskas izmaiņas un uzlabojumi (piemēram, apģērbu ražošanas jomā jaunas sezonas kolekcijas izveide nav uzskatāma par inovāciju);
 • Citu ražotāju preču vai procesu tālākpārdošana;
 • Estētiskas izmaiņas, garšas un smaržas izmaiņas un citi uzlabojumi mārketinga nolūkā, kas nemaina funkcijas, lietojumu vai tehniskās īpašības;
 • Organizatorisko procesu uzlabošana komersanta darbībā;
 • Programmatūras jomā, ja produkta vai pakalpojuma novitāte, tehnoloģiskās nenoteiktības risinājums un jaunas zināšanas netiek radītas programmatūras lietojumā atbilstoši MK noteikumu Nr.692 2.7. apakšpunktam.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēts komersants.

Sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti (turpmāk – MVK), kas atbilst MVK statusam saskaņā ar Eiropas Komisijas regulas Nr.651/2014 1. pielikuma 2. pantā noteikto definīciju, un lielie komersanti, kas atbilst Eiropas Komisijas regulas Nr.651/2014 panta 24. punktā noteiktajai definīcijai, var pretendēt uz:

1. Vienreizēju atbalstu 5 000 EUR apmērā (iepazīšanās vaučers), kas tiek sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas regulas Nr.1407/2013 (de minimis) nosacījumiem, pirmreizējai sadarbībai ar pētniecības organizācijām sekojošām darbībām:

 • Tehniski ekonomiskā priekšizpēte;
 • Rūpnieciskie pētījumi, kas nepieciešami jaunu produktu vai tehnoloģijas izstrādei;
 • Eksperimentāla izstrāde, tajā skaitā prototipu izgatavošana;
 • Produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde.

2. Atbalstu 25 000 EUR apmērā (klasiskais vaučers), kas tiek sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas regulas Nr.1407/2013 (de minimis) nosacījumiem, sekojošām darbībām:

 • Tehniski ekonomiskā priekšizpēte;
 • Rūpnieciskie pētījumi, kas nepieciešami jaunu produktu vai tehnoloģijas izstrādei;
 • Eksperimentāla izstrāde, tajā skaitā prototipu izgatavošana;
 • Produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde;
 • Testēšanas un sertificēšanas pakalpojumi;
 • Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana (izgudrojums, dizainparaugs, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija);
 • Augsti kvalificētu darbinieku piesaiste.

3. Atbalstu 25 000 EUR apmērā (klasiskais vaučers), kas tiek sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas regulas Nr.651/2014 nosacījumiem, sekojošām darbībām:

 • Tehniski ekonomiskā priekšizpēte;
 • Rūpnieciskie pētījumi, kas nepieciešami jaunu produktu vai tehnoloģijas izstrādei;
 • Eksperimentāla izstrāde, tajā skaitā prototipu izgatavošana;
 • Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana (izgudrojums, dizainparaugs, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija). Lielajiem komersantiem šai darbībai atbalsts netiek piešķirts.

4. Atbalstu 5 000 EUR apmērā (dizaina vaučers), kas tiek sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas regulas Nr.1407/2013 (de minimis) nosacījumiem, sekojošai darbībai:

 • Dizainera pakalpojums jauna produkta, procesa un stratēģijas izstrādei inovāciju ieviešanai uzņēmumā.

5. Atbalstu 5 000 EUR apmērā (dizaina vaučers), kas tiek sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas regulas Nr.651/2014 nosacījumiem, sekojošai darbībai:

 • Dizainera pakalpojums jauna produkta, procesa un stratēģijas izstrādei inovāciju ieviešanai uzņēmumā.

Kopējais pieejamais finansējums: 5 050 000,00 EUR.

Atbalsta apjoms vienai komersanta saistīto personu grupai kopā viena jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādei: 25 000 eiro.

Maksimālā finansējuma intensitāte:

Atbalstāmo darbību izmaksu pozīcijas

Regulas Nr.1407/2013 (de minimis)
atbalsts

Regulas Nr.651/2014 
atbalsts

Mikro, mazais komersants

Vidējais komersants

Lielais komersants

Mikro, mazais komersants

Vidējais komersants

Lielais komersants

1. Tehniski ekonomiskā priekšizpēte

85 %

85 %

85 %

70 %

60 %

50 %

2. Rūpnieciskie pētījumi

85 %

85 %

85 %

70 %

60 %

50 %

3. Eksperimentālā izstrāde

85 %

85 %

85 %

45 %

35 %

25 %

4. Produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde

85 %

85 %

85 %

n/a

n/a

n/a

5. Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana

85 %

85 %

85 %

50 %

50 %

n/a

6. Sertificēšanas pakalpojumi

85 %

85 %

85 %

n/a

n/a

n/a

7. Testēšanas pakalpojumi

85 %

85 %

85 %

n/a

n/a

n/a

8. Darbinieku piesaiste

45 %

45 %

45 %

n/a

n/a

n/a

9. Dizainera pakalpojums

85 %

85 %

85 %

50 %

50 %

n/a

10. Iepazīšanās vaučers (šīs tabulas 1.-4. punktā minētajām darbībām)

100 %

100 %

85 %

n/a

n/a

n/a

Atbalstāmās darbības

Pakalpojumu sniedzēji

Tehniski ekonomiskā priekšizpēte.

Iepazīšanās vaučera ietvaros:

 • Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas augstskolas, kas ir atvasinātas publiskas personas, šo augstskolu aģentūras un augstskolu struktūrvienības, kā arī zinātniskie institūti, kas ir atvasinātas publiskas personas;
 • ES dalībvalstī, EEZ valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrētas pētniecības organizācijas;
 • pētniecības organizācijas, kas ir reģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā, un tai saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas veikto Latvijas zinātnes starptautisko izvērtējumu ir piešķirts vērtējums 4 vai 5.

Klasiskā vaučera ietvaros:

 • Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas augstskolas, kas ir atvasinātas publiskas personas, šo augstskolu aģentūras un augstskolu struktūrvienības, kā arī zinātniskie institūti, kas ir atvasinātas publiskas personas;
 • ES dalībvalstī, EEZ valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrētas pētniecības organizācijas;
 • pētniecības organizācijas, kas ir reģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā, un tai saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas veikto Latvijas zinātnes starptautisko izvērtējumu ir piešķirts vērtējums 4 vai 5.;
 • ES dalībvalstī, EEZ valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrēts komersants, kuram pēdējo 3 gadu laikā no cenu aptaujas veikšanas dienas ir pieredze vismaz 3 jaunu produktu tehniski ekonomiskās priekšizpētes izstrādē, kuru katra pakalpojuma līgumsumma bez PVN ir vismaz:
  • 3000 eiro, ja pieprasītais atbalsta apmērs šai darbībai nepārsniedz 5000 eiro;
  • 5000 eiro, ja pieprasītais atbalsta apmērs šai darbībai pārsniedz 5 000 eiro, bet nav lielāks kā 10 000 eiro;
  • 10 000 eiro, ja pieprasītais atbalsta apmērs šai darbībai pārsniedz 10 000 eiro, bet nav lielāks kā 15 000 eiro;
  • 15 000 eiro, ja pieprasītais atbalsta apmērs šai darbībai pārsniedz 15 000 eiro, bet nav lielāks kā 20 000 eiro;
  • 20 000 eiro, ja pieprasītais atbalsta apmērs šai darbībai pārsniedz 20 000 eiro.

Rūpnieciskie pētījumi, kas nepieciešami jaunu produktu vai tehnoloģijas izstrādei;

Eksperimentāla izstrāde, tajā skaitā prototipu izgatavošana.

 • Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas augstskolas, kas ir atvasinātas publiskas personas, šo augstskolu aģentūras un augstskolu struktūrvienības, kā arī zinātniskie institūti, kas ir atvasinātas publiskas personas;
 • ES dalībvalstī, EEZ valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrētas pētniecības organizācijas;
 • pētniecības organizācijas, kas ir reģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā, un tai saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas veikto Latvijas zinātnes starptautisko izvērtējumu ir piešķirts vērtējums 4 vai 5.
Produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde.
 • Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas augstskolas, kas ir atvasinātas publiskas personas, šo augstskolu aģentūras un augstskolu struktūrvienības, kā arī zinātniskie institūti, kas ir atvasinātas publiskas personas;
 • ES dalībvalstī, EEZ valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrētas pētniecības organizācijas;
 • pētniecības organizācijas, kas ir reģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā, un tai saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas veikto Latvijas zinātnes starptautisko izvērtējumu ir piešķirts vērtējums 4 vai 5.;
 • ES dalībvalstī, EEZ valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrēts komersants, kuram pēdējo 3 gadu laikā no cenu aptaujas veikšanas dienas ir pieredze vismaz 3 produkta rūpnieciskā dizaina izstrādē, kuru katra pakalpojuma līgumsumma bez PVN ir vismaz:
  • 3000 eiro, ja pieprasītais atbalsta apmērs šai darbībai nepārsniedz 5000 eiro;
  • 5000 eiro, ja pieprasītais atbalsta apmērs šai darbībai pārsniedz 5 000 eiro, bet nav lielāks kā 10 000 eiro;
  • 10 000 eiro, ja pieprasītais atbalsta apmērs šai darbībai pārsniedz 10 000 eiro, bet nav lielāks kā 15 000 eiro;
  • 15 000 eiro, ja pieprasītais atbalsta apmērs šai darbībai pārsniedz 15 000 eiro, bet nav lielāks kā 20 000 eiro;
  • 20 000 eiro, ja pieprasītais atbalsta apmērs šai darbībai pārsniedz 20 000 eiro.

Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana šādiem īpašuma tiesību objektiem: 

 • Izgudrojums;
 • Dizainparaugs;
 • Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija.

ES dalībvalstī, EEZ valstī vai Šveices Konfederācijā:

 • reģistrētas institūcijas, kuru kompetencē ietilpt rūpnieciskā īpašuma tiesību objektu reģistrēšana;
 • patentpilnvaroto reģistrā reģistrēti patentpilnvarotie.

Jauna produkta vai tehnoloģijas testēšanas un sertificēšanas pakalpojumi.

ES dalībvalstī, EEZ valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrētas nacionālo akreditācijas biroju akreditētas institūcijas:

 • produktu sertificēšanas institūcijas;
 • testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas.
Augsti kvalificētu darbinieku piesaiste

Komersants, izņemot komersantu, kuram atbalstu piešķir saskaņā ar normatīvajiem aktiem jaunuzņēmumu darbības atbalsta jomā, var piesaistīt ne vairāk kā 3 augstas kvalifikācijas darbiniekus, kuri pēdējos 3 gadus nav strādājuši pie komersanta un tā saistīto personu grupā. Piesaistītais darbinieks atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:

 • Darbiniekam ir atbilstoša augstākā izglītība – vismaz maģistra grāds vai tam pielīdzināma (tai skaitā ārvalstīs iegūta) izglītība dabas zinātnēs, matemātikā, informācijas tehnoloģijās, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, ražošanā un pārstrādē, kā arī dizainā, atbilstoši normatīvajiem aktiem par Latvijas izglītības klasifikāciju;
 • Darbiniekam ir vismaz 3 gadu profesionālā pieredze attiecīgajā specialitātē vai jomā, kurā plāno attiecīgo darbinieku nodarbināt;
 • Piesaistītais darbinieks projekta īstenošanas laikā:
  • nav cita komersanta valdes loceklis, kā arī netiek nodarbināts pie cita komersanta ne uz darba līguma, ne uzņēmuma līguma pamata;
  • nav tiešās pārvaldes iestādes vai pastarpinātās pārvaldes iestādes darbinieks;
  • nav civildienesta ierēdnis.

Piesaistītajam darbiniekam tiek nodrošināta darba alga, kas ir lielāka nekā vidējā darba alga valstī salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu.

Dizainera pakalpojums jauna produkta, procesa un stratēģijas izstrādei inovāciju ieviešanai uzņēmumā

ES dalībvalstī, EEZ valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrēts komersants, kuram pēdējo trīs gadu laikā no cenu aptaujas veikšanas dienas ir pieredze vismaz trīs produkta dizaina, procesu dizaina vai stratēģiskā dizaina izstrādē, kuru katra pakalpojuma līgumsumma bez PVN ir vismaz 3 000 eiro.

Neatbalstāmās nozares

Kritēriji, lai pretendētu atbalsta saņemšanai

 • Jaunajam produktam vai tehnoloģijai ir pamatots pieprasījums un identificētas priekšrocības, kas spēj paaugstināt komersanta konkurētspēju un produktivitāti;
 • Tam ir izstrādāts jaunu produktu vai tehnoloģiju biznesa un attīstības plāns no jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādes līdz ieviešanai ražošanā;
 • Projekts tiks īstenots atbalstāmajās nozarēs un projekta ietvaros tiks veiktas atbalstāmās darbības.

Svarīga informācija

Ir jābūt pamatotam jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādes biznesa un attīstības plānam.

Atbalstāmās darbības, kuras tiek īstenotas iepērkot ārpakalpojumu, jāīsteno 12 mēnešu laikā no dienas, kad atbalsta saņēmējs ir noslēdzis līgumu ar pakalpojumu sniedzēju, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. oktobrim. Pakalpojuma līgums atbalsta saņēmējam ir jānoslēdz 2 mēnešu laikā no atbalsta līguma ar LIAA noslēgšanas brīža.

Atbalstāmā darbības, augsti kvalificētu darbinieku piesaistei, jāīsteno 12 mēnešu laikā, kad stājies spēkā lēmums par atbalsta piešķiršanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. oktobrim.

Attiecināmajās izmaksās iekļauj tikai to darbību izmaksas, par kurām projekta noslēguma pārskata iesniegšanas dienā ir pilnībā samaksāts, un kuru rezultāti (auditējamās vērtības) būs finansējuma saņēmēja īpašumā.

ES fondu vizuālo elementu ansamblis