Aktuālā informācija

2023. gadā ir noslēgti 18 zinātniskās izstrādes līgumi starp atbalsta saņēmējiem, sadarbības partneriem RTU – 11, LU 5 un pa vienam ar RSU un EDI, no kuriem 3 ir nākuši to līgumu vietā, kuri neturpināja izstrādi. Jauno prototipu izstrādes process intensīvi virzās uz noslēgumu un tiks pabeigts 2024. gada martā. Kopumā jauno prototipu izstrādē tiek pārstāvētas 5 nozares – bioresursu tehnoloģijas, viedā enerģētika un viedie materiāli, biomedicīna/biofarmācija un IKT/praktiskie risinājumi. Savukārt 2022. gadā noslēgto līgumu izpilde ir noslēgusies un 12 prototipi ir izstrādāti un informācija pakāpeniski tiek publicēta Tehnoloģiju biznesa centra LinkedIn kontā. Jauni uzsaukumi TBC projektā, kurš noslēdzas 2024. gada 30. aprīlī, netiks organizēti.

Atbalsta saņēmēju saraksti:

Par PROTOTECH

No idejas līdz konkurētspējīgam tehnoloģiju uzņēmumam!

LIAA Tehnoloģiju biznesa centra prototipēšanas programma PROTOTECH sniedz atbalstu inovatīvi un tehnoloģiju intensīviem maziem un vidējiem uzņēmumiem, un fiziskām personām zinātņietilpīgu tehnoloģiju produktu vai pakalpojumu prototipu izstrādē un attīstībā, minimālā dzīvotspējīga produkta izstrādes procesam. PROTOTECH programma ir veidota sadarbībā ar 3 vadošajām Latvijas universitātēm, kas ir šīs programmas oficiālie sadarbības partneri Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Rīgas Stradiņa universitāte, taču prototipu var izstrādāt arī cita pētniecības institūcija ar atbilstošu specializāciju un kompetenci, ņemot vērā tās tehniskās iespējas un kapacitāti.

Programma sniedz iespēju izstrādāt sava produkta vai pakalpojuma prototipu labi aprīkotās laboratorijās pie sadarbības partneriem, lai pieredzējušu mentoru vadībā daudz straujāk virzītos uz mērķi radīt pasaulē pieprasītus produktus ar augstu eksportspēju.

Katrs atbalstītais projekts varēs saņemt atbalstu līdz 15 tūkstošiem eiro ar 100% atbalsta intensitāti.

Dalībnieka profils

Prototipu izstrādes atbalstam aicināti pieteikties inovatīvi un tehnoloģiski intensīvi mazie un vidējie uzņēmumi, kā arī fiziskas personas kam nepieciešams atbalsts produktu vai tehnoloģiju prototipu izstrādē un attīstībā, minimālā dzīvotspējīgā produkta izstrādē. Pieteikumu var iesniegt fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu, fizisko personu grupa vai Latvijas Republikā reģistrēts komersants (atbilst MVK statusam), kam jau ir tehnoloģiju intensīva biznesa ideja. Ja atbalsta saņemšanai pieteikumu iesniedz fizisko personu grupa, tās dalībnieki pilnvaro vienu fizisko personu iesniegt atbalsta pieteikumu atbalsta saņemšana. Pieteikties var arī dalībnieki, kuri nav piedalījušies Inovāciju akadēmijas apmācībās.

Pieteikšanās

Pieteikumu PROTOTECH atbalstam iesniedz elektroniski platformā business.gov.lv – PROTOTECH 2.0. – atbalsts produktu vai tehnoloģiju prototipu izstrādei un attīstībai. Prototipēšanas atbalsta pieteikumam obligāti pievienojama prototipa izstrādes tehniskā specifikācija. Aicinām pievienot arī citus pielikumus, kā piemēram, tirgus izpētes vai nodomu protokolu, kas sniedz papildus informāciju par prototipa tālāko izmantošanu. TBC sadarbības partneri prototipa izstrādē ir Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte vai Rīgas Stradiņa universitāte.

PROTOTECH process – 5 soļi | Infografika

PROTOTECH - jautājumi un atbildes

Prototipēšanas pieteikumu vērtēšana

Lai pieteikumu varētu vērtēt kvalitatīvi, atbilstības kritērijos pretendentam jāsaņem visas atzīmes “Jā”. Tas nozīmē, ka pretendents tehniski izpilda visas prasības, lai pretendētu uz atbalstu. Ja pretendents atbilst atbalsta saņemšanai, pretendenta pieteikumu virza uz prototipa izstrādes izvērtēšanas komisiju pieteikuma izvērtēšanai pēc kvalitatīvajiem kritērijiem. TBC atbildīgais darbinieks trīs darbadienas pirms Prototipa izvērtēšanas komisijas sēdes elektroniski nosūta pretendentam uzaicinājumu ierasties uz to un sniegt prezentāciju.

Pretendenti jaunu produktu vai pakalpojumu prototipu izstrādei tiks vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem:

 • pretendenta biznesa idejas atbilstība augsto, vidēji augsto vai vidēji zemo tehnoloģiju nozarei un RIS3
 • pretendenta idejas novitāte
 • pretendenta idejas atbilstība ilgtspējīgas attīstības principiem
 • pretendenta TRL līmenis
 • produkta komerciālais potenciāls
 • prototipa realizācijas/testēšanas iespējas
 • komandas kompetences

Vērtēšanas komisijas locekļi, kuri pārstāv LIAA un piesaistītie nozares eksperti ārpus LIAA, tai skaitā sadarbības partneru nozīmēti pārstāvji, pieņem lēmumu par pieteikuma apstiprināšanu, pamatojoties uz pieteikumā, tā pielikumos un prezentācijas laikā sniegto informāciju, saskaņā ar iegūto punktu skaitu. Lai pieteikumu apstiprinātu, kvalitatīvos kritērijos kopējam piešķirto punktu skaitam ir jābūt vismaz deviņi. Maksimālais iegūstamo punktu skaits ir 18. PROTOTECH atbalsta saņemšanai tiek izveidots pretendentu saraksts. 15 visaugstāko punktu skaitu ieguvušo pretendentu tiek aicināti slēgt atbalsta līgumu. Pieteikuma izvērtēšanas kārtība.

Otrajā uzsaukumā ir pieejami 225 000 eiro, kas nodrošina atbalstu vismaz 15 prototipu izstrādei un/vai testēšanai. Katrs atbalstītais projekts varēs saņemt atbalstu līdz 15 tūkstošiem eiro ar 100% atbalsta intensitāti.

Lēmums par atbalsta piešķiršanu

Lēmums par projekta pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu tiek pieņemts viena mēneša laikā no tā iesniegšanas LIAA un, gadījumā, ja pretendents kvalificējas atbalstam, ar pretendentu tiek slēgts atbalsta līgums.

Pēc atbalsta līguma noslēgšanas tiek slēgts trīspusējs līgums par prototipa izstrādes nodrošināšanu starp pretendentu, sadarbības partneri, kurš prototipu izstrādā un LIAA TBC.

Pasākumi

PROTOTECH atklāšanas pasākums

Lai veiksmīgi sasniegtu finišu, ir nepieciešams labs starts, un tas tika paveikts Tehnoloģiju biznesa centra realizētās atbalsta programmas PROTOTECH atklāšanas pasākumā “PROTOTECH kick-off”.

Savā pieredzē, kā ideja tiek apvienota ar zinātni, dalījās PROTOTECH programmas atbalsta saņēmēji un viņu ideju izstrādātāji no 3 universitātēm: Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Universitāte. Komandu pieredzes stāsti, komandu prezentācijas, dzīvā mūzika, kick off turnīrs, ciemošanās Latvijas Universitātes Fizikas institūtā un daudzas citas aktivitātes vakara gaitā patiešām radīja svētku sajūtu un vēlreiz apstiprinājumu tam, cik vērtīga un daudzpusīga ir PROTOTECH programma.

"PROTOTECH kick-off" fotoalbums pieejams šeit.

 1. Tirdzniecības nozarei – saskaņā ar NACE 2. red. G sadaļu "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts".
 2. Komercpakalpojumu nozarei – saskaņā ar NACE 2. red. L sadaļu "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un N sadaļas "Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība" 77. nodaļu "Iznomāšana un ekspluatācijas līzings".
 3. Azartspēļu nozarei – saskaņā ar NACE 2. red. R sadaļu "Māksla, izklaide un atpūta" 92. nodaļu "Azartspēles un derības".
 4. Alkoholisko dzērienu ražošanas nozarei – saskaņā ar NACE 2. red. C sadaļas 11. nodaļu "Dzērienu ražošana", izņemot klasi 11.06 "Iesala ražošana" un klasi 11.07 "Bezalkohola dzērienu ražošana; minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana".
 5. Tabakas izstrādājumu ražošanas nozarei – saskaņā ar NACE 2. red. C sadaļas 12. nodaļu "Tabakas izstrādājumu ražošana".