Eiropas Komisija ir ieviesusi minimālā apjoma jeb tā saucamā de minimis atbalsta jēdzienu, kas nosaka, ka valsts atbalsts projektiem par summām, kurām nav būtiskas ietekmes uz konkurenci un tirdzniecību starp dalībvalstīm, netiek pakļauts vispārējām komercdarbības atbalsta kontroles prasībām un ir ar augstu atbalsta intensitāti. Par de minimis atbalstu tiek uzskatīts atbalsts, kas summā nepārsniedz 200 000 EUR. Minēto 200 000 EUR bruto summu nedrīkst pārsniegt trīs fiskālo gadu laika posmā.

De minimis atbalstu uzskaita un reģistrē pieteikuma iesniedzējam pilnā apjomā par visiem komandas dalībniekiem vai komandu kā vienu veselumu. Atbalstu nesadala un nereģistrē katram komandas dalībniekam atsevšķi arī tad, ja ir noteikta atbalsta summa uz vienu personu.  

Maksimālā atbalsta finansējuma intensitāte ir 100% no atbalstāmo darbību izmaksām viena prototipa izstrādei. Sadarbības partneris var saņemt līdz 50% avansu pēc trīspusējā Līguma par prototipa izstrādi noslēgšanas. Atlikušo summu sadarbības partneris saņem pēc līguma izpildes, balstoties uz faktiskajām izmaksām un to pamatojošiem dokumentiem. PVN sadarbības partneris iekļauj attiecināmajās izmaksās tikai tādā gadījumā, ja to nav iespējams atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā. Ja prototipa izstrādes izmaksas pārsniedz maksimālo granta summu, tad tās pilnā apjomā sedz pieteicējs, PVN ieskaitot.  

Jā, TBC sadarbības partneriem ir iespēja izmantot ārpakalpojumus prototipu izstrādes nodrošināšanai, ievērojot iepirkumu procedūru (zemsliekšņa iepirkums par summu no 1000 līdz 9999 EUR bez PVN saskaņā ar PIL), taču tie nevar iepirkt pakalpojumus no TBC sadarbības partneriem, respektīvi viens no otra. 

Līgums par prototipa izstrādi atbalsta saņemšanai tiks noslēgts ar vienu sadarbības partneri. Savukārt, sadarbības partneriem ir atļauts sadarboties ar citām institūcijām prototipa izstrādes nodrošināšanai, izmantojot ārpakalpojumus, izņemot sadarbības partnerus. 

Jāpiesakās uz konsultāciju ar TBC komandu business.gov.lv platformā, kur jāsniedz sākotnējā informācija par prototipa ieceri. TBC palīdzēs izvēlēties atbilstošāko sadarbības partneri nepieciešamajam prototipēšanas pakalpojumam un prototipa izstrādei. 

Nē, dalībnieka piederība kādam no sadarbības partneriem netiek uzskatīta par interešu konfliktu.

Pieteikumam pievieno prototipa tehnisko specifikāciju ar pēc iespējas precīzāku darba uzdevumu sadarbības partnerim vai ārējam pakalpojuma sniedzējam.

Nē, tā ir atsevišķa LIAA Tehnoloģiju biznesa centra finansēta aktivitāte un atbalsta saņemšanai var pieteikties jebkurš. Priekšnosacījums, ka pretendents/komanda ir piedalījies Inovāciju akadēmijas apmācībās nav obligāts. 

Jā, dalība citās LIAA atbalsta programmās neliedz iespēju piedalīties TBC prototipēšanas atbalsta programmā. Taču par vienu un to pašu aktivitāti un biznesa ideju atbalstu nevar saņemt vairākas reizes. 

Katrs gadījums tiks izskatīs individuāli, taču pamatnosacījums ir, ka jābūt veiktām aktivitātēm, kuras ir atrunātas Līguma par prototipa izstrādi priekšmetā. Gadījumā, ja atrunātā izstrāde netiek pabeigta līgumsaistību nepildīšanas dēļ, tad atbalstu atgriež saistību nepildošā puse.

Sadarbības partneris sastāda rakstveida atzinumu, ka prototips objektīvu un pierādāmu apstākļu dēļ nestrādās un/vai tā pabeigšana nav lietderīga un iesniedz to LIAA TBC.  Konstatējot, ka prototipa izstrāde nav pabeigta pamatoti, sadarbības partnerim ar LIAA TBC piekrišanu var tikt segtas faktiski radušās izmaksas.

Kopā ar pieteikumu atbalsta saņemšanai tiek iesniegta prototipa darba uzdevums jeb tehniskā specifikācija. Pēc lēmuma par kvalificēšanos atbalstam saņemšanas, vienojoties ar Sadarbības partneri, tiek izstrādāta gala tehniskā specifikācija un tāme. Abi dokumenti tiek pievienotas trīspusējam Līgumam par prototipa izstrādi, kurā, pusēm vienojoties, tiek noteikts prototipa izstrādes apjoms.

Sadarbības partneri, gadījumā, ja neviens nevar nodrošināt prototipēšanas pakalpojumu, informēs TBC. Šādā gadījumā atzinumu par prototipa izstrādes iespējamību var sniegt pakalpojuma sniedzēji ārpus TBC projekta sadarbības partneru loka.

Viena prototipēšanas granta ietvaros var tikt izstrādāts viens prototips, kurš var sastāvēt no vairākiem prototipējamiem elementiem. Viens sadarbības partneris gala labuma guvējam var izstrādāt tikai vienu prototipu. 

Intelektuālais īpašums pieder atbalsta saņēmējam un intelektuālā īpašuma tiesības tiek atrunātas trīspusējā Līgumā par prototipa izstrādi starp gala labuma guvēju (pieteikuma iesniedzēju), līdzfinansētāju (LIAA TBC) un pakalpojuma izpildītāju (sadarbības partneri). Atbalsta saņēmējs ar savu komandu par sadarbību prototipa izstrādē vienojas atsevišķi.  

Katru pieteikumu aplikāciju un IT programmatūras prototipa izstrādei izvērtēs atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, taču pretendentam ir jāpamato ptototipa izstrādei unikālo zināšanu neieciešamība, ko var sniegt sadarbības partneri vai pētniecības institūcijas, kā arī kādas būs IT produkta/pakalpojuma jaunās unikālās funkcijas un inovācija.

Prototips vai jebkurš granta ietvaros finansētais prototipēšanas pakalpojums pēc tā izpildes nonāk gala labuma guvēja īpašumā. Gala labuma guvēja komanda savstarpēji vienojas par jaunā biznesa modeli. 

Nav pieļaujama finansiāla atbalsta kumulācija identiskam atbalstam, bet atbalstu var saņemt vienai un tai pašai biznesa idejai. Tādējādi, ja pretendents piedalās studentu grantu shēmā vai saņem/ir saņēmis atbalstu ALTUM akselerācijas programmā, atbalstu šajā programmā par vienām un tām pašām attiecināmām izmaksām saņemt nav iespējams. Viens no pretendenta apliecinājuma punktiem pieteikumā attiecās tieši uz identiska atbalsta saņemšanas izslēgšanu.

Jā, bet jāņem vērā sadarbības partnera noslogotība, kapacitāte un termiņi. Prototipa izstrāde nevar pārsniegt gadu kopš trīspusējā līguma par prototipa izstrādi noslēgšanas brīža. 

Prototipēšanas grantā atbalsts mārketinga aktivititātēm nav iekļauts, tas primāri ir vērsts uz prototipa izstrādi un prototipēšanas pakalpojumu sniegšanu. 

Ja šāda esamība jau ir, iesakām to pieteikumā pieminēt pie TRL pozīcijas vai testēšanas un ražošanas iespējām. Citādi šāda nepieciešamība nav obligāta.

PROTOTECH atbalsta programma ir viens no TBC projekta atbalsta virzieniem un tajā ir plānots sniegt atbalstu 30 prototipu izstrādei. 15 prototipu izstrāde jau ir uzsākta RTU, LU un RSU, bet nākošos vismaz 15 atbalstīsim jaunajā uzsaukumā. PROTOTECH programma beigsies reizē ar TBC projektu 2024. gada 30. aprīlī. Šā projekta ietvarā ir tikai divi uzsaukumi.

Ir tāda izmaksu pozīcija "ārējā ekspertīze", bet par to atbild un iepirkumu izveic sadarbības partneris, kurš nodrošina prototipa izstrādi un saņem finansējumu prototipa izstrādei, kā arī atskaitās par finansējuma izlietojumu atbilstoši Norway Grants finanšu vadlīnijām.

Jā, ir, bet proceduāli sarežģītāka un līdz ar to ilgāks ir ceļš, lai noslēgtu 3pusējo prototipa izstrādes nodrošināšanas līgumu. Par cik Ventspils augstskolai nav sadarbības līguma ar LIAA TBC šajā projektā, tad prototipa izstrāde ir pakalpojums, turpretī sadarbības partneri ir iepriekš definēti un veic zinātnisku izstrādi. Ventspils augstskolas pakalpojumu iepirks LIAA TBC saskaņā ar iepirkumu kārtību un balstoties uz atbalsta saņēmēja iesniegto tehnisko specifikāciju.

Pieteikuma iesniedzējs, kas arī juridiski ir atbalsta saņēmējs, neatkarīgi no tā, vai tā ir juridiska vai fiziska persona, ir izstrādātā prototipa īpašnieks pēc tam, kad visas puses ir parakstījušas PNA. Sadarbības partneris vai ārējais pakalpojuma sniedzējs veic zinātnisko prototipa izstrādi un piedāvā savu pakalpojumu. Ja sadarbības partneris izmanto līdz PROTOTECH projekta sākuma jau izstrādātas metodes, procesus, sastāvdaļas vai komponentes, vai jau esošus atklājumus un zinātniskas atziņas, kuras ir sadarbības partnera vai ārējā pakalpojuma sniedzēja intelektuālajā aizsardzībā, vai arī darbus, kurus radījušas trešās personas neatkarīgi no PROTOTECH līguma izpildes, tad par to iestrādi prototipā puses vienojas atsevišķi. Pieteikuma iesniedzēja intelektuālā īpašumā nonāk tas, kas izstrādāts vai attīstīts PROTOTECH projekta ietvaros, respektīvi, gala labuma guvējs iegūst tiesības izmantot, pārveidot un adaptēt tos darbus, kurus tas pieņem PROTOTECH projekta nodevumu / atskaišu ietvaros.