Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA), kā Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” (turpmāk – Programma) apsaimniekotājs (turpmāk – Programmas apsaimniekotājs) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Programmas neliela apjoma grantu shēmā “Dzīves kvalitāti atbalstošu tehnoloģiju izstrāde” (turpmāk – neliela apjoma grantu shēma). Neliela apjoma grantu shēmas mērķis ir Latvijas komersantu konkurētspējas paaugstināšana dzīves kvalitāti atbalstošu tehnoloģiju jomā.

Kādi projekti tiks atbalstīti?

Neliela apjoma grantu shēmas ietvaros tiks atbalstīti projekti dzīves kvalitāti atbalstošu tehnoloģiju jomā. Atbalsts tiek sniegts līdzfinansējuma saņēmējam jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādei.

Projekta rezultātā tiek radīts jauna produkta vai tehnoloģijas prototips un veicināta komersanta konkurētspēja. Prototips nav paredzēts komerciālām vajadzībām. Vienlaikus, tiek veicināta sadarbība ar pētniecības un attīstības (P&A) institūcijām un divpusējā sadarbība ar Norvēģijas Karalisti.

Kas var pieteikties neliela apjoma grantu shēmai?

Uz neliela apjoma grantu shēmas līdzfinansējuma saņemšanu var pretendēt juridiska persona, kas ir reģistrēta Latvijas Republikas komercreģistrā un uz atbalsta piešķiršanas brīdi atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam. Komersants projekta iesniegumu var iesniegt arī sadarbībā ar projekta partneri, kas ir jebkura publiska vai privāta struktūra, komerciāla vai nekomerciāla un nevalstiska organizācijas, kas reģistrēta kā juridiska persona Norvēģijas Karalistē vai Latvijas Republikā. Katrs projekta iesnieguma iesniedzējs drīkst iesniegt vairākus projekta iesniegumus. 

Divpusējā sadarbība – partnerība

Norvēģijas un Latvijas partnerību veidošana ir ieteicama, un par Norvēģijas partnera piesaisti projekta vērtēšanas procesā tiek piešķirti papildu punkti. Donorvalsts partnerība projekta ietvaros ir saprotama kā sadarbība starp projekta iesniedzēju un vismaz vienu Norvēģijā dibinātu juridisku personu, kur katra puse veic noteiktus uzdevumus kopīga projekta mērķa sasniegšanai. Par projekta partneri nevar būt juridiska persona, kas ir projekta iesniedzēja saistītais uzņēmums(Saistītais uzņēmums šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 3. panta 2. un 3. punkta definīcijai). Kā arī par partnerību netiek uzskatītas līgumiskas attiecības partnera komercdarbības veicināšanai, kas saistītas ar preces piegādi vai pakalpojuma sniegšanu.  Papildu punkti netiks piešķirti, ja vērtēšanas procesā tiks konstatētas līgumiskas attiecības pakalpojuma sniegšanai vai preces piegādei.

Partneris var būt jebkāda Norvēģijā dibināta juridiska persona. Neliela apjoma grantu shēmas ietvaros partnerim valsts atbalstu nesniedz. Partnera izmaksas tiek segtas, pamatojoties uz savstarpējo pušu norēķinu ar projekta iesniedzēju. Sadarbībai jābūt saistītai ar zināšanu pārnesi un P&A aktivitātēm, kas nepieciešamas, lai radītu jaunu produktu vai tehnoloģiju.

Pieejamais finansējums

Kopējais pieejamais finansējums dzīves kvalitāti atbalstošu tehnoloģiju izstrādei ir 1200000 euro.

Pieejamais programmas atbalsts vienam projektam ir no 10 000 līdz 130 000 euro.

Maksimālā atbalsta  intensitāte:

Regula atbilstoši kurai atbalsts tiks sniegts

Maksimālā intensitāte

Komisijas regula Nr.1407/2013 (de minimis atbalsts)

70% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām

Gadījumos, ja komersants sasniedzis maksimālo de minimis robežvērtību (200 000 EUR) valsts atbalsta ietvaros, tas var pieteikties atbalstam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 nosacījumiem

 1. Sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 45%, bet vidējiem – 35% no attiecināmajām izmaksām, kas saistītas:
  1.  ar  jauna produkta vai tehnoloģijas eksperimentālo izstrādi;
  2. netiešajām izmaksām, kuras aprēķina kā vienoto 15% likmi no personāla un projekta partnera atlīdzības izmaksām;
  3. pievienotās vērtības nodokli, ja nodokli nav iespējams atgūt.
 2. 50% no jauna produkta vai tehnoloģijas testēšanas un sertificēšanas, kā arī intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšanas attiecināmajām izmaksām.

Projektu īsteno un izmaksas attiecina divu gadu laikā no projekta līgumā noteiktā projekta izdevumu attiecināmības uzsākšanas datuma, bet ne ilgāk kā līdz 2024.gada 30.aprīlim.

Līdzfinansējuma saņēmējs var pieprasīt līdz 25% avansu no projektam piešķirtā atbalsta.

Atbalstāmās darbības:

 1. jaunu produktu vai tehnoloģiju eksperimentālā izstrāde, iekļaujot prototipa izgatavošanu;
 2. komandējumi, kas tiešā veidā saistīti ar jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādi;
 3. materiālu vai līdzīgu produktu iegāde, kas nepieciešami jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādei;
 4. jauna produkta vai tehnoloģijas testēšana un sertificēšana;
 5. jauna produkta vai tehnoloģijas intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšana;
 6. informācijas un komunikācijas pasākumi;
 7. zināšanu pārneses darbības sadarbībā ar projekta partneri.

Tiešās attiecināmās izmaksas:

Ja atbalsts sniegts saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 651/2014 nosacījumem, izmaksas, kas norādītas 2., 3., 6. un 7.pozīcijā NAV attiecināmas un projekta iesniedzējm tās jasedz no pašu līdzekļiem

 1. Eksperimentālā izstrāde:
 • atlīdzības izmaksas neliela apjoma grantu shēmas projekta īstenošanas personālam, kas kopā mēnesī nepārsniedz 4 000 euro;
 • instrumentu, iekārtu un licenču amortizācijas vai nomas izmaksas;
 • ārējo pakalpojumu izmaksas, kas saistītas ar jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādi, nepārsniedzot 65% no kopējām attiecināmajām izmaksām.
 1. Komandējumu izmaksas.
 2. Materiālu un līdzīgu produktu izmaksas, ieskaitot piegādes izmaksas.
 3. Ārējo pakalpojumu izmaksas jaunā produkta vai tehnoloģijas testēšanai un sertificēšanai.
 4. Ārējo pakalpojumu izmaksas jaunā produkta vai tehnoloģijas intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšanai, tai skaitā nodevu un tulkošanas izmaksas.
 5. Ar informācijas un komunikācijas pasākumiem saistītas izmaksas:
 • semināru, konferenču un informatīvo pasākumu organizēšanai;
 • informatīvā plāksne;
 • tīmekļvietnes izveidei vai esošās papildināšanai;
 • citas piegāžu un pakalpojumu līgumu izmaksas, kas nepieciešamas projekta informācijas un komunikācijas pasākumu organizēšanai un nodrošināšanai, t.sk. mārketinga materiāli, tulkošana, preses relīzes, foto, video, audiovizuālie materiāli.
 1. Zināšanu pārnese ar projekta partneri:

Nedrīkst pārsniegt 50% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

 • projekta partnera atlīdzības izmaksas, ja attiecīgās izmaksas ir tieši saistītas ar jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādi;
 • komandējuma izmaksas, kas tiešā veidā saistītas ar jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādi;
 • neatkarīga un sertificēta auditora atzinuma izmaksas par projekta partnera izmaksām.

Netiešās attiecināmās izmaksas

Netiešās attiecināmas izmaksas, kas saistītas ar telpu nomu, komunālajiem pakalpojumiem, kancelejas preču, aprīkojuma un programmatūras iegādi, un citas izmaksas, kas netieši saistītas ar projekta īstenošanas administrēšanu. Netiešās izmaksas aprēķina kā vienotu likmi 15% apmērā no projektā iesaistītā projekta iesniedzēja personāla un projekta partnera personāla atlīdzības izmaksām.

Pieteikšanās konkursam

Lai pieteiktos neliela apjoma grantu shēmas līdzfinansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu, kas sastāv no projekta iesnieguma veidlapas ar pielikumiem, tehniski ekonomiskās priekšizpētes un papildus iesniedzamiem dokumentiem. Projekta iesnieguma veidlapu un tehniski ekonomisko priekšizpēti iesniedz latviešu un angļu valodā. Iesniedzamo dokumentu saraksts norādīts neliela apjoma grantu shēmas atlases nolikuma 18.punktā.

Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz:

 1. elektroniskā formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz Programmas apsaimniekotāja elektroniskā pasta adresi pasts@liaa.gov.lv, vai vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv;
 2. papīra formā, nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē uz Programmas apsaimniekotāja juridisko adresi* - Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442.

*Iesniedzot projekta iesniegumu papīra formā, projekta iesniedzējs divu dienu laikā no iesniegšanas brīža nosūta projekta iesnieguma elektronisko versiju uz – nor.projekti@liaa.gov.lv

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 30.septembra plkst. 23:59 (Latvijas laiks). Ja projekta iesniegumu nosūta pa pastu, par projekta iesnieguma iesniegšanas datumu un laiku uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu un laiku.

Projektu iesniegumu vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

Projektu iesniegumu vērtēšanai Programmas apsaimniekotājs ar rīkojumu izveido un apstiprina projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – Vērtēšanas komisija).

Vērtēšanas komisija projekta iesnieguma atbilstību vērtē atbilstoši Latvijas Republikas un Norvēģijas finanšu instrumenta normatīvajiem aktiem un saskaņā ar  Programmas apsaimniekotāja izstrādāto projekta iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodiku (Neliela apjoma grantu shēmas atlases nolikuma 4.pielikums). Vērtēšanas komisija sniedz savu atzinumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu. Pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas atzinumu, lēmumu par projekta apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu Programmas apsaimniekotājs pieņem četru mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas beigu datuma.

Programmas apsaimniekotāja lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu LIAA direktoram (turpmāk - Direktors). Direktora pieņemto lēmumu par apstrīdēto Programmas apsaimniekotāja lēmumu var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā.

Papildu informācija

Detalizēta informācija par programmas rezultatīvajiem rādītājiem, projekta iesniedzēja un partnera prasībām, attiecināmajām darbībām un izmaksām, projekta iesnieguma sagatavošanas un iesniegšanas nosacījumiem, kā arī projekta iesnieguma vērtēšanas, lēmuma pieņemšanas, līguma noslēgšanas prasībām pieejama neliela apjoma grantu shēmas atlases nolikumā un citos dokumentos, kas publicēti https://eeagrants.lv/bizness-un-inovacijas/projektu-konkursi/ sadaļā atklāts konkurss neliela apjoma grantu shēma “Dzīves kvalitāti atbalstošu tehnoloģiju izstrāde”.

2020.gada 7.janvāra Ministru Kabineta noteikumi Nr.4 “Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” īstenošanas noteikumi ar pielikumiem https://likumi.lv/ta/id/320174-norvegijas-finansu-instrumenta-2014-2021-gada-perioda-programmas-uznemejdarbibas-attistiba-inovacijas-un-mazie-un-videjie

Noteikumi par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2014.–2021. gadā, ko 2016. gada 22. septembrī pieņēma Norvēģijas Ārlietu ministrija saskaņā ar Līguma starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Savienību par Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.– 2021. gadam 10. panta 5. punktu http://eeagrants.lv/wp-content/uploads/2020/05/lv_1_Regula_par_Norvegijas_finansu_instrumentu_2014-2021_pabeigts.pdf

Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu lūdzam sūtīt uz elektroniskā pasta adresi jautajumi@liaa.gov.lv.

Ja projekta iesniedzējs rakstiski ir lūdzis atbildēt uz jautājumu par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu, Programmas apsaimniekotājs  atbildi sniedz piecu  darbdienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pirms projektu iesniegšanas beigu termiņa, nosūtot to elektroniskajā pastā uz adresi, ko norādījis komersants.

Sūdzības var iesniegt Programmas apsaimniekotājam pa pastu un elektroniski. Detalizētāka informācija par institūcijām, kurās var ziņot par pārkāpumiem, skatīt vienotajā finanšu instrumentu tīmekļvietnē https://norwaygrants.lv/zino-par-parkapumiem/.