Ja LIAA iesniedzamie dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu atbilstoši Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumu Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām.

Apliecinot dokumenta tulkojuma pareizību, tulks (jebkura persona) tulkojuma pēdējā lapā aiz teksta norāda šādu informāciju:

(Piemērs)

Tulkojums pareizs.
 Kārlis Liepa  Personas kods: 654321-xxxxx

   

___________
(paraksts)

Rīga, 2020. gada 11. janvāris

 
Uzmanību! 
Iesniedzot LIAA noslēguma/ starpposma pārskatu, nav jātulko sekojoši papildus pievienojamie dokumenti:

  • dokumentus, par kuriem detalizēta informācija latviešu valodā ir pieejama kādā citā, pie noslēguma/ starpposma pārskatam pievienotā dokumentā, piemēram, biļetes, čeki u.c., par kuriem informācija ietverta avansa norēķinā (ja piemērojams);
  • iekāpšanas kartes lidmašīnā (Boarding pass) (ja piemērojams);
  • līguma pielikumi, kuros ir iekļauta tehniskā dokumentācija (ja piemērojams);
  • līgumu/ pieteikumu standarta pielikumi par dalības nosacījumiem izstādē un/ vai stendu tehniskās specifikācijas (ja piemērojams);
  • pasniedzēju CV (ja angļu vai krievu valodā) (ja piemērojams);
  • diplomu un sertifikātu kopijas (ja angļu vai krievu valodā) (ja piemērojams).

Nepieciešamības gadījumā, LIAA, pamatojoties uz līguma ar LIAA nosacījumiem, ir tiesības pieprasīt finansējuma saņēmējam iesniegt dokumentu tulkojumus tiem dokumentiem, kuriem tulkojumi nav pievienoti pie noslēguma/ starpposma pārskata.